Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Natatagong Kayamanan”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Natatagong Kayamanan”

Agosto 1, 2018. Miyerkules. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 59: Ang D’yos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Unang Pagbasa: Jeremias 15:10, 16-21

Napakahirap ng kalagayan ko! Bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito? Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang, o kaya’y nangutang; gayunman, nilalait ako ng lahat.

Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo’y aking kagalakan. Ako’y sa iyo, Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay, kasama ang ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Dahil sa pagsunod sa iyong utos, nanatili akong nag-iisa at nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Nais mo bang ako’y mabigo, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw?”

Ganito ang isinagot ni Yahweh, “Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita, at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan, at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao, at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito’y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso.

Lalabanan ka nila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako’y sasaiyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas.”

Ebanghelyo: Mateo 13:44-46

“Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon.”

“Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya’t ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon.”

Pagninilay:

Ano ang ating dapat iwanan upang atin makamtan ang Panginoon? Subalit marami pa nga sa atin ay hindi alam na ang kayamanang tunay ay ang Diyos mismo at ang kanyang Kaharian. Kaya din naman, marami pa rin sa atin ang abala sa paghahabol sa nakaraming bagay sa lupa na madali lamang lumipas. Hindi ang Diyos na kailanman ay hindi kumukupas.
Biyaya, kasaganaan, seguridad ng buhay at tunay na kaligayahan. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon nagmumula. Bakit mas okupado tayo sa mga binibigay, sa mga regalo, sa mga mabubuting bagay kaysa sa mismong Nagbibigay at Nagdudulot ng lahat ng ito?

Hindi ba natin alam, na ang Panginoon ang Siyang unang nagmahal sa atin? Siya ang naunang nagbigay at, nag-alay ng Kanyang sarili alang-alang sa pagmamahal sa ating lahat. Hindi Siya namatay para sa kasalanan ngunit namatay Siya para sa tao. Ang tao ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang kasalanan.
Para sa Panginoon tayo ang perlas na ito. Bawat isa sa atin ay walang kapantay na perlas sa kanyang paningin. Kaya naman bumaba ang Diyos sa lupa at iniwan ang lahat ng perpektong buhay sa langit upang maging tulad natin. Gusto Niyang tayo ay sagipin at ang Kanyan paraan ay ang pagdamay sa ating kahirapan kahit pa pag-aalay ng lahat ng mayroon Siya kahit pa buong buhay.

Mula noong ipanganak si Jesus ay wala siyang anumang magarbong titulo, ni walang matuluyan noon ang kanyan mga magulang. Hanggang sa lumaki’y wala siyang kayamanan dito sa lupa. Namuhay nang simple si Jesus at binuhay ng kanyang ama-amahang karpintero na si Jose at sa pangangalaga ng mababang loob na si Maria. Walang siyang kahit ano sa mundo. Iniwan ni Jesus ang lahat para sa atin.

Tayo, kaya ay ano ang tugon sa Kanya? Ano ang hangad ng ating puso? Ang kayamanan na nagtatagal at nagiisang tunay na walang iba kundi ang Panginoon? O patuloy pa ring pipiliing mawasak ang ating mga puso sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman ginawa para sa ating mga puso? Sapagkat ang ating puso ay nilikha lamang sa Diyos. Siya lamang ang tunay na kayamanan na makakapagpuno ng lahat ng puwang dito. Kaya kung ilagay natin ang lahat ng ating kayamanan para bilhin ang lupa na wala namang kayamanan ay tiyak sakit ng puso ang ating sasapitin. Ganoon na nga ang damdamin ng Propetang si Jeremias sa Unang Pagbasa kaya ang tugon lamang sa kanya ng Panginoon ay “Magbalik ka”. Bumalik din tayo sa Diyos at sa kanyang pag-ibig dahil doon tayo sa Kanya nabibilang. Mayroon tayon mga kailangang gawin upang makamtan ito.

Una, dapat hilingin nating linisin ng Panginoon ang ating mga mata upang makita natin kung ano ang tunay na kayamanang nagtatagal.

Pangalawa, madama sana natin at malaman nang buong isip, puso at kaluluwa, ang tunay na ligaya na nagtatagal na hindi galing dito sa lupa. Ang Diyos at Kanyang walang hanggang pagmamahal na ipinapadama sa ating lahat.

Pangatlo at huli ay kung makita at madama natin ito ay magkaroon tayo ng lakas ng loob upang bitawan ang mga balakid upang makamtan natin ang Kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Mayroon tayong kailangang tanggalin sa atin tulad ng mga masasamang kaugalian, mga kasalanan at lubos na pag-ibig sa materyal na bagay o sa hindi tamang tao. Itong lahat ay ating itaas sa kanya at hingin natin ang kanyang grasyang magkaroon tayo ng lakas ng loob at pananampalataya upang bitawan ang lahat ng ito at makamtan ang tunay na ligaya sa piling Niya dito sa lupa hanggang sa langit. Amen. +

Panalangin: Suriin ang sarili sa katahimikan at manalangin ng personal sa Panginoon.

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.