Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakay ni Jesus sa atin”

Mayo 11, 2018. Biyernes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 47: Hari ng sangkalupaan D’yos na makapangyarihan.

Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:9-18

Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil sapagkat ako’y nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami sa lunsod na ito ay sa akin.” Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng isang taon at kalahati.

Nang si Galio ay naging gobernador ng Acaya, nagsama-sama ang mga Judio sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, “Hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas!”

Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galio, “Kung ang usaping ito’y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo’y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan, at sa kautusan ninyong mga Judio, kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na iyan.”

At sila’y pinalabas niya sa hukuman. Kaya’t si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galio.

Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Siria, kasama ang mag-asawang Priscila at Aquila.

Ebanghelyo: Juan 16:20-23a

Pakatandaan ninyo: iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan.

“Kapag naghihirap na ang isang babaing manganganak, siya’y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan.

“Gayundin naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita, at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo.

Pagninilay:

“Para kanino ka nga bumabangon?” Sabi isang patalastas ng isang sikat na kape. Lahat tayo ay may kanya-kanyang dahilan sa ating buhay. Mga pangarap, aspirasyon, mga bagay na ating inaasam-asam at gustong makamtan para sa atin at sa mga mahal sa buhay. Ngunit alam natin na bago natin makamtan ang anumang tagumpay, saya at kagalakan, ito ay kinakailangang paghirapan muna. Kung madali natin makuha ang lahat ng mga bagay ay Malaki ang tsansa na hindi natin ito gaanong pahahalagahan dahil nakuha nang madali at maaring maisip na madali ring makuha ulit.

Para sa mga bagay na tinatawag na “worth it” nang karamihan, ito ay kalimitang kailangan paghirapan. Kailangan munang trabahuhin, magsakripisyo, ibigay ang ating dugo at pawis upang makamtan natin ang mga inaasam. Dito sa ating pusong mapagsakripisyo ay masusubukan tayo sa ating pagtitiyaga, pagtitiwala, pagsisilbi at pagmamahal sa kapwa. Oo, mahirap pero dito tayo pinakanatututo at lumalago bilang mas maging mapagmahal at mapag-unawang tao.

Sa kabila ng lahat nito, ating tandaan din sana na hindi lahat ay nakukuha sa ating sariling pagpupursigi lamang. Ang lahat ay nakadepende pa rin sa Diyos. Sabi nga rin sa isang kanta, ang buhay ay isang “Gulong ng Palad” umiikot at umiikot yan. Sa ating buhay, kung tayo ay manalo man, tayo ay magiging masaya na tatanggapin ang ating gantimpala. Ngunit kung minsan naman ay talo, ito ay nagdadala ng magandang aral sa buhay. Kailangan lamang natin patuloy itong hanapin sa manalangin nang may pagtitiwala sa plano ng Panginoon para sa atin. Malungkot man at masalimuot, kinakailangan nating magpatuloy sa buhay at huwag susuko anumang mangyari. Naniniwala ako mga kapatid, na sa araw-araw na paggising natin sa umaga ay maari tayong magsimula ulit. Walang sayang sa mata ng Panginoon. Araw-araw ay bagong araw at pwedeng gumawa ng tama ulit na natutunan mula sa mga pagkakamali.

Sa gayon din namang paraan ay nasusubukan din maging ang mga naunang apostoles. Tulad ng sa unang pagbasa, maging si Apostol San Pablo ay nababahala noong unang dating sa bagong bayan upang mangaral. Ngunit ano pa man din at hindi ito hinayaan ng Diyos na lumagpas at binigyan Niya si San Pablo ng lakas upang makapagpatuloy sa pamamagitan ng paghahabilin sa kanya. Noong nagkaroon ng paglilitis ay dito nasubukan ang tiwala ni San Pablo sa Diyos na wala ngang mangyayari sa kanyang masama gaya ng pangako ng Panginoon sa kanya. May gustong humatol sa kanya at idinala na sa hukuman kung saan siya maaring makulong o mamatay anumang oras. Marahil kung tayo si Pablo, baka napuno na tayo ng sobrang alalahanin at pagkabalisa sa mga oras na iyon. Dahil madali tayong matinag at mapanghinaan ng loob. Isang segundo lang na tanggalin natin ang ating pananalig sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok ay mawawalang saysay anumang ating paghihirap.

Ngunit si Pablo ay nailigtas gaya ng sabi ng Panginoon. Alam niyang ang Panginoon ay laging tumutupad sa mga pangako Niya sa atin. Gayundin sana ang ating maging pananampalataya kay Jesus. Isang iglap na tayo ay mabigatan, maari agad tayong magsabi ng isang panalangin kahit isang linya lang “Panginoon, tulungan mo ako ngayon”. Kung ito ay buong puso at may pananampalataya ay walang isang kisap ay darating agad ang tulong ng Panginoon sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Lagi lang Siyang naghihintay sa atin. Kailangan lamang natin siyang tawagin anumang oras natin gustuhin at kailanganin.

Panalangin: Panginoong Jesus, akayin mo ako sa daan patungo sa iyong kapayapaan. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aming pangarap, kahilingan at pati mga bigat ng puso at isip kasama ang aming mga karamdaman. Lahat ng aming mga biyaya sa buhay, ang tuwa at ang galak ay sa iyo. Gaundin ang aming mga kalungkutan at kahinaan. Lahat ng ito ay gamitin mo kung saan kalugud-lugod sa iyo.

Kaawaan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin. Bigyan mo kami ng mga pusong puspos ng tiwala sa Iyo at ganap na kapayapaan upang maipagpatuloy ko ang lahat ng aking gawain sa araw-araw. Amen. +

Isang mapagpalang biyernes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply