Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria”

Agosto 15, 2018. Miyerkules. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 45: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

Unang Pagbasa: Pahayag 11:19; 12:1-6, 10

At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol, at umulan ng yelo.

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan; isang babaing nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan: ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napapasigaw siya dahil sa matinding hirap.

Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang.

Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal.

Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw.

At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang Hari! Ipinamalas din ni Cristo ang kanyang kapangyarihan! Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 15:20-27

Ngunit ngayong si Cristo’y muling binuhay, ito’y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayundin naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayundin naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Cristo.

Ngunit ang bawat isa’y may kani-kanyang takdang panahon. Si Cristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Cristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Cristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan.

Sapagkat si Cristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan.” Ngunit sa salitang “lahat ng bagay,” maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo.

Ebanghelyo: Lucas 1:39-56

Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo.

Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,

“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at ang aking espiritu’y nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas,
sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin!

Mula ngayon, ang lahat ng tao’y tatawagin akong mapalad;
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan.
Siya’y banal!

Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao
at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
nilito niya ang mga may palalong isip.

Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapus-palad,
at pinaalis nang walang dalang anuman ang mga mayayaman.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
at naalala ito upang kanyang kahabagan.
Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan bago siya umuwi.

Pagninilay:

Sadyang napakamisteryoso ng Panginoong Diyos. Lahat ay kanyang gagawin upang tayo lamang ay bumalik sa kanya. Ang ating kasaysayan ng kaligtasan ay isang bagay na ating dapat itanim sa ating puso’t isipan. Ngayong kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit o “Assumption of Mary”, ating sariwain sino ng aba si Maria sa ating buhay?

Ano ang sagisag ng pag-aakyat sa kanya sa langit? Si Maria ang naging daan ng ating salbasyon noong tanggapin niya ang pagiging ina ng Diyos. Siya ang bagong Eba at naniniwala tayong mga Katoliko na siya’y walang bahid ng kasalanan. Ito ay isang natatanging pagpapala na iginawad sa kanya ng ating Diyos upang maging kalinis-linisang tabernakulo ng ating Diyos at Tagapagligtas na si Jesus.
Gayunpaman, kahit bukod tangi siya sa lahat ng babae sa lahat. Hindi niya ito ipinangangalandakan na siya ang may gawa ngunit Diyos lamang.

Tampok sa ebanghelyo ngayon ang “Magnificat” o “Awit ng Pagpupuri ni Maria”. Alam niya na itong bokasyon at papel na gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan ay isang regalo sa kanya ng May-Kapal. Wala siyang ginawa upang makuha ito. Alam din niya na ito ay hindi para sa kanya, ngunit para sa lahat ng tao na gustong maligtas mula sa kasalanan kung sila ay maniniwala sa Panginoong Jesus. Ito ang kababaang loob ng ating ina sa langit na ating dapat tularan. Dahil nakita niya ang kagandahang loob ng Diyos sa kanya, siya ay naglingkod agad sa kanyang pinsan na dinadala sa sinapupunan ang isang magiging kilala na propeta na si Juan Bautista.

Tayong mga Pilipinong Katoliko ay likas na deboto at puno ng pagmamahal kay Maria at tinatanggap siya bilang ina, bagamat hindi natin siya sinasamba tulad ng sinasabi ng ibang sektang hindi naman naniniwala o inaalam muna ang ating lalim ng ating pananampalataya, totoong iniibig natin siya dahil iniibig siyang tunay ng Diyos. Kung hindi, bakit siya pipiliin ng Diyos upang kanyang maging butihing ina sa lupa hanggang langit? Mahalin natin si Maria nang walang takot bilang ating daan kay Cristo. Dahil kahit kailan ay hindi natin mahihigitan ang pag-ibig sa kanya ng ating Panginoong Jesus na pumili sa kanya bilang bukod tanging babae sa lahat tulad ng nasabi sa Kasulatan.

Marami tayong matututunan sa pagiging matapat ni Maria sa ating Panginoon. Siya ay unang-unang ehemplo na ating dapat tularan dahil siya ang kauna-unahang alagad ni Cristo. Mula pagkapanganak ng Diyos hanggang pagkamatay ay hindi niya iniwan ang Panginoong Jesu Cristo. Hindi siya ligtas sa mga pagpapakasakit ngunit nakabigkis na ang kanilang puso sa hirap ma, sa dusa, o sa kaginhawaan patuloy hanggang kaluwalhatian.

Hingin natin ang kanyang tulong at panalangin upang tayo rin ay matuto sa kanya kung paano ba makibahagi sa pagpapakasakit ni Cristo upang tayo rin ay makasama sa kanyang kaluwalhatian at tagumpay ng Panginoon sa huli laban sa kamatayan at kasalanan. Gaano pa man ito katagal.

Hindi niya sinasarili si Jesus ngunit minahal at inalagaan niya si Jesus para sa ating lahat. Hindi lang din siya sa ginhawa o kaluwalhatian sumama ngunit sa lahat. Tayo rin ay tinatawag na parang maging tulad ni Maria na kasama ang Diyos sa lahat ng bagay at bawat aspeto ng ating buhay. Ang buong buhay ng ating Mahal na Ina ay walang iba kundi ang Panginoon, ang kalooban ng Panginoon.

Si Maria ay nakamit na ang luwalhati at tagumpay na hindi lang dahil siya ay Ina ng Diyos ngunit dahil din sa isa siyang matapat na tagapaglingkod sa Panginoon. Mababa ang loob at may totoong malasakit sa kapwa. Kung gusto nating sundan ang Panginoon, si Maria ay ang ating magiging siguradong daan patungo kay Jesus. Tuwing makikita natin siya ay makikita natin si Jesus. Gayundin naman, tuwing makikita natin si Jesus ay makikita natin ang kanyang ina.

Hingin natin ang kanyang gabay upang malaman natin ang daan patungo kay Cristo. Dahil iyon naman ang gusto ng ating Mahal na Birheng Maria, ang tayo ay mapalapit sa kanyang anak at maging kasa-kasama ni Cristo araw-araw sa ating buhay. Siya ang naging daan upang magkatawang tao si Jesus at maging ating tapag-ligtas. Siya rin ang ating magiging daan patungo sa kanya hanggang kalangitan dahil palagi niyang kasakasama ang kanyang anak ngayon at magpasawalang hanggan.

Panalangin: Mahal na Birheng Maria, aming ina, iniibig ka namin at kami ay umaasa sa iyong panalangin para sa aming mga nawawalang anak ng Diyos. Tulungan mo kami at gabayan, sampu ng aming pamilya.

Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin sa tulong ng panalangin ni Maria aming Ina ng Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.