Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay sa Diyos”

Photo Credit: img-fotki.yandex.ru

Hunyo 29, 2018. Biyernes. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo.

Salmo 34: Iniingatan ng Anghel ng Panginoon ang mga may takot sa kanya. 

Unang Pagbasa: Gawa 12:1-11

Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesya. Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito’y ikinalugod ng mga Judio, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya’y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya’t nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesya nama’y taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro.

Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Walang anu-ano’y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. “Dali, bumangon ka,” sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. “Magbihis ka’t magsuot ng sandalyas,” sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, “Magbalabal ka’t sumunod sa akin.”
Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya’y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lunsod. Ito’y kusang nabuksan at sila’y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel.

Noon natauhan si Pedro, kaya’t sinabi niya, “Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat! Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Judio na mangyari sa akin.”

Ikalawang Pagbasa: 2 Timoteo 4:6-8, 17-18

Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako’y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik.

Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral nang lubusan sa lahat ng Hentil, at ako’y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin nang ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.

Ebanghelyo: Mateo 16: 13-19

Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Anak ng Tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan kayo si Juan na Tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta.” Tinanong ulit sila ni Jesus, “Ngunit para sa inyo, sino ako?”

Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buháy.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.
Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.”

Pagninilay:

Ang salita ng Diyos ay payak at pawang katotohanan lamang. Ngayong ebanghelyo at dakilang kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo, ay ating sinariwa ang pagtatalaga ng Panginoong Jesus kay Simon Pedro bilang kauna-unahang lider ng simbahan. Sa ating Simbahang Katolika, siya ang ating tinaguriang kauna-unahang Santo Papa kung saan ang mga bakas ng kasaysayan mula noon hanggang ngayon ay nasundan sa katauhan ng ating Santo Papang si Francisco o mas kilala bilang “Pope Francis”.

Kay San Pedro kanya inihabilin at sinabi ni Jesus na “hindi kailanman magtatagumpay ang daigdig ng mga patay laban sa kanya”. Ibig sabihin nito ay nasa pangangalaga ng ating Pinakamakapangyarihang Diyos ang ating Simbahang Katolika. Dalawanlibong taon na ang nakakaraan mula ng ang mga ito ay naganap. Marami nang simbahan nagsilitawan, ngunit mula noon hanggang ngayon ay nanatili pa ring pinakamalakas, pinakawalak at pinakamatatag sa lahat ang ating simbahan. Kahit ano pa man ang pinagdaraanan nito sa ngayon.

Bakit tinatawag na mapalad ni Jesus si San Pedro? Ito ay dahil sa kanyang paniniwala na si Jesus ang Mesiyas at Anak ng Diyos. Dahil tinanggap nito ang katotohanan at isinabuhay ito. Bagamat alam natin na matapos nito, ay itinatwa ni Pedro si Jesus, pinatawad ng Diyos si Simon Pedro at hindi Nawala ang pangako nito. Dahil sa lubos at taos-pusong pagsisis. Gayon nga ang Panginoon, hindi nagbibilang ng ating mali o kahinaan.
Kaya tayo ring mga lubos na naniniwala na si Jesus ay si Cristo at sa dakilang pag-ibig at pagpapatawad Niya ay tatawagin ding “mapapalad”. Dahil nasa kay Jesus lamang ang ating kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan.

Kahanga-hanga ang ating mga apostoles na sina San Pedro at San Pablo na ang kapistahan ay ating ipinagdiriwang ngayon. Sila ang lubos itong isinapuso at nag-alay ng kanilang buhay gaya ng pag-aalay ni Cristo ng buhay sa atin. Dahil sa pag-aalay ng buhay nila na ito ay nabuhay din at nagtuloy-tuloy ang iglesya na itinayo ni Jesus, mula pa noong una na hanggang ngayon at ito nga ay ang kinikilala bilang ating Simbahang Katolika.

Tandaan natin, na ang ating buhay ay isang paglalakbay, isa rin itong laban na kailangan nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pagkapit kay Cristo anumang oras ng ating buhay. Nawa ay maging inspirasyon ang ating mga santo upang tayo gustuhin natin at tularan din ng buong puso ang pangako ni Jesus na walang hanggang kaligayahan, at nang ang ating uhaw sa kabilang buhay ay mapukaw ng pag-aalay ng buhay at sakripisyo ng ating Panginoon at ng mga Banal na Santo. Amen.

Panalangin: Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ng iyong mga Apostoles na sina San Pedro at San Pablo, pag-alabin mo ang aming pananampalataya at aming gutom at uhaw ay iyong pawiin sa susunod na pagtanggap naming sa iyong Banal na Eukaristiya.

Inaalay namin sa iyo ang aming buhay sa aming sariling paraan. Alalahanin ka namin sa lahat ng aming mga gawa, isip at salita nang kami at ang aming mga sarili ay maging kaibig-ibig na alay din para sa iyo. Amen.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.