Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay”

Mayo 15, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Pagkabuhay

Salmo 68: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan. 

Unang Pagbasa: Gawa 20:17-27

Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesya sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi,

“Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling, mula noong unang araw na ako’y tumuntong sa Asia. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Judio o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako’y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito: sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay magawâ ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos para sa tao.

“Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa Kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya’t sa araw na ito’y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos.

Ebanghelyo: Juan 17:1-11a

Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; parangalan mo na ang iyong Anak upang maparangalan ka niya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Anak. Ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo. 4Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. 5Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig.

“Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila’y iyo at ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo; dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako’y tunay na galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.

“Idinadalangin ko sila; hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila’y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin; at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayundin naman sila’y maging isa.

Pagninilay:

May isang napakahalagang tema ang napapaloob sa ating unang pagbasa at Ebanghelyo ngayong araw. Sa unang pagbasa, si Apostol San Pablo ay ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at katapatan sa tungkulin kahit pa ang kapalit nito ay kanyang buhay. Si Jesus naman ay nananalangin para sa kanyang mga alagad na alam niyang malapit na niyang lisanin dahil din sa nalalapit na pagpapakasakit sa Krus.
Mula sa mga propeta hanggang kay Jesus at sa mga apostoles, mga santo at mga martir hanggang ngayon sa buhay ng mga relihiyoso at relihiyosa, mga pari at madre, at laikong nagsisilbi sa Panginoon ay isang pag-aalay ng buhay. Kung tayo ay pipiliing maglingkod sa Panginoon nang buong puso, ay tinatawag tayo na mahalin ang ating tungkulin higit pa sa ating mga sarili at buhay. Ang paglilingkod ay isang tawag ng Panginoon upang magmahal nang lubos. Mahirap, tigib ng sakripisyo ang kinakailangan upang makapagsilbi sa anumang paraan. May mga gawain na kinakailangang bitawan upang makapagbigay ng oras halimbawa sa pamilya, o sa pagtulong sa mga mahihirap o mga may-sakit ay mayroong pera at oras na kailangang bitawan na dapat sana ay pansariling gagamitin. Ang lahat ng ito mula sa maliliit na bagay, at hindi lamang sa mga malalaki, ay maaring daluyan ng pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Kung mayroon tayong ibinibigay na bahagi ng ating sarili, tayo rin ay “namamatay” sa ating sariling pagmamataas, pagkamakasarili at pagkasakim sa materyal na bagay. Tayo ay natututo kung paano mas magmahal.

Ang pagmamahal ng lubos ay pagbibigay ng sarili at pagpapahalaga sa buhay ng kapwa, kahit pa tayo ay mahirapan at anuman ang ating danasin. Magandang pagnilayan dito ang pagpapakasakit ng Panginoon sa Krus. Siya ang pinakamainam na ehemplo nating lahat. Sa panahon ng ating pagsubok at mga unos ay makakabuti para sa ating dumulog sa Jesus na nasa Krus na bagamat walang kasalanan ay Siyang umako ng ating kasalanan at kasamaaan dahil sa lubos na pagmamahal Niya sa ating lahat. Upang tayo lamang ay makasama Niya sa buhay na walang hanggan. Ito ay ginawa Niya para sa atin. Ngunit hindi natin makakamtan ang pangakong ito kung hindi natin susundin ang kanyang mga yapak ng dakilang pag-ibig.

Kailangan lamang natin patuloy na kumapit sa Kanya, kung tayo ay nahihirapan sa ating buhay. Mayroon tayong iba’t-ibang tungkulin at serbisyong ginaganapan. Lahat ito sa ating kanyang paraan ay magiging daan upang magsilbi sa Panginoon kung sa lahat ay pananatilihin natin ang kanyang presensiya sa saya man o sa lungkot, sa tagumpay man o sa mga pagkakamali, sa lahat ng bagay, ialay natin sa Diyos ano man ang ating gawain, estado, pangarap at ano pa man. Gawin lamang natin ng tapat, sapat, tama at may buong pagmamahal ang lahat ng ating tungkulin kasama ng Panginoon sa ating mga puso. Lakipan natin ng pagmamahal ang lahat kahit gaano kahirap at tiyak ay magiging mas magaan ang mga pagsubok at suliranin sa ating buhay kahit ano pa iyan. Amen. +

Panalangin:

Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Sa aking mga kahinaan at pagkakamali ay tulungan at gabayan mo ako. Sa aking tagumpay at kasiyahan ay pasasalamatan kita dahil ikaw lang ang tanging dahilan ng aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Amen. +

Isang mapagpalang Martes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections: Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply