Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghahanap ng Misyon sa Buhay”

Photo: Wikipedia

Mayo 19, 2018. Sabado. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 11: “Poon, ang mga Mabuti ay kapiling mo parati.”

Unang Pagbasa: Gawa:16-20, 30-31

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Judio sa lunsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, kahit na ako’y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at idinemanda sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa kadenang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.”

Humigit-kumulang sa dalawang taóng nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya’y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo.
Ebanghelyo: Juan 21:20-25
Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, “Panginoon, paano po naman ang taong ito?”

Sumagot si Jesus, “Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?” Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag.

At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito.

Pagninilay:

Tayo rin minsan ay may pagkakapareho sa ugaling ipinakita ni Pedro ngayong araw na ito. Mahilig tayong magtaka, magtanong at malimit nating tingnan ang buhay ng ibang tao at ikumpara ito sa atin. Para bang kailangan nating tingnan lagi ang iba upang makita kung sino ang mas nakakaangat. Madalas dito nagmumula ang pagkainggit, pagkamuhi, paghuhusga at pangingialam sa ibang tao na akala natin ay mas tama, mas mainam at mas magaling tayo sa kanila. Sa iba, ito na ang kanilang nakagawian. Ngunit ating tingnan kung paano ito itinuwid agad ni Jesus. Hindi ganito ang ating Panginoon dahil madalas Siya ay malumanay sa kahit ano pang kaganapan sa buhay, ngunit sa ebanghelyo ngayon ay pinutol na Niya agad ang anupamang katanungan ni Pedro na alam Niyang hango lamang sa pag-aalangan at pagkamausisa sa mga bagay na hindi naman Niya sakop. Ang Diyos ang nagtatakda ng mga mahahalagang bagay at misyon natin sa buhay.

Tandaan din natin na hindi natin malalaman ang lahat ng bagay tungkol sa ibang tao. Makasalamuha man natin sila at makasama ay hindi natin malalaman ang lalim ng kanilang pinanggagalingan kung ang ibig lamang natin paniwalaan ay kung ano ang ating gustong intindihin at tanggapin sa kanila. Isa pang mahalagang aspeto na matututunan natin sa ebanghelyo ngayong araw, ay ang pagpapaalala na ang pagtuunan lamang natin ng ating atensyon ay kung paano palalaguin ang sarili. Dahil sa pangingialam ni Pedro kay Juan at sa misyon nito ay nakakaligtaan Niyang damhin ang kasiyahan ng ibibigay sa kanyang tungkulin at ito nga ay walang iba kundi ang manguna sa pagtataguyod ng simbahang iniwan ni Jesus sa atin, at sa kasaysayan ng Simbahang Katolika ay si Pedro nga hinirang bilang kauna-unahang Santo papa ng ating simbahan.
Matututunan din natin ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagkukumpara ng ating sarili sa iba, o ang pagkukumpara din ng iba sa ating sarili.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang lakbayin. Iba-ibang oras, iba-ibang misyon, iba-ibang gawain at panahon, iba-ibang paraan. Walang nakakaangat, kaysa sa iba, ang lahat ng ito ay may itinalagang mahalagang layunin na galing sa Panginoon. Wala tayong ibang dapat gawin kundi ang patuloy na manatili sa Panginoon sa ating misyon sa buhay at humingi sa Kanya ng ibayong lakas upang gampanan anuman ang ibinibigay Niya sa ating tungkulin – sa bahay man at sa pamilya, sa trabaho man o sa negosyo, at saan mang aspeto pa sa ating buhay. Kung ganito ang ating puso ay tiyak mas magiging masaya tayo sa ating buhay, mas makikita natin ang mga biyayang dulot sa atin ng Diyos na idinudulot Niya depende sa pangangailangan ng taong nagmamahal sa kanya. Kapag nakita natin ang kagandahan ng ating buhay at doon lamang tayo makukuntento at makikita nating sobra sobra pa ang ating biyaya sa ating buhay. Lahat ng bagay, kahit may hirap at suliranin ay magiging magaan, mas panatag at payapa, dahil dito uusbong ang natatangi nating relasyon – ang mahalaga at natatanging relasyon sa pamamagitan ng Diyos at ang ating mga sarili. Yayaman ang ating pag-ibig at sakripisyo sa Diyos, at ito mismo ang ipapamahagi natin sa iba sa pamamagitan ng kanya-kanya din nating misyon sa buhay.

Panalangin: Panginoon, kaawan mo ako at patawarin sa aking pagkukulang na makita ang napakagandang plano mo sa aking buhay. Tulungan mo akong pagyamanin ang aking pananampalataya bilang daan sa iyo, patungo sa iyo at kasama mo. Wala na akong ibang hihilingin at hahanapin pa. Amen. +
Isang mapagpalang Sabado sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. FMM. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply