Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghihiwalay ng Mabuti at Masama”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghihiwalay ng Mabuti at Masama”

Agosto 2, 2018. Huwebes. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 146: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Unang Pagbasa: Jeremias 18:1-6

Sinabi sa akin ni Yahweh, “Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipahahayag ako sa iyo.” Kaya nagpunta naman ako, at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan.

Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik, at hinuhugisan nang panibago.

Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, “O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo’y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok.

Ebanghelyo: Mateo 13:47-53

“Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan.
Gayundin ang mangyayari sa katapusan ng daigdig, darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin.”

“Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?” tanong ni Jesus. “Opo,” sagot nila.

At sinabi niya sa kanila, “Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng Kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan.”

Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinhagang ito.

Pagninilay:

Noong mga nakaraang araw ay itinatampok sa Ebanghelyo ang mga katuruan ni Jesus ukol sa Kaharian ng Diyos. Sa ngayon, kung ating napagninilayan ng taimtim sa puso ay malalaman na sana natin, bagamat hindi pa ganoon kabuo, kung gaano nga ito kahalaga. Tulad ng nabanggit sa ating pagninilay kahapon, ating relasyon sa Diyos ay siyang tunay na kayamanan at kasaganaan. Higit na mahalaga kaysa ano pang tao o kayamanan at dahil dito sa kayamanang ito, ay karapat-dapat lamang na ipagbili ang lahat ng mayroon tayo upang makamtan ang kayamanang ito.

Hindi nagtatapos ang ating buong karanasan sa Diyos sa pagkakita pa lamang sa kanya. Inaanyayahan tayong lumalim pa nang lumalim ang ating ugnayan hanggang sa ating makita kung sino nga bang talaga siya. Hanggang ating maramdaman at maisabuhay ang kanyang pag-ibig sa atin. Hanggang sa hayaan din natin na unti-unti tayong baguhin ng Diyos sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Sa ganoon din namang paraan, sa ebangheylo ngayong araw, hindi natatapos ang istorya sa paghuhuli pa lamang ng isda. Ito’y simula pa lamang.

Bagkus, kailangang suriin ang bawat isda at ihihiwalay ang mabubuti at mga hindi. Tulad ng ating sarili, kailangan ding suriin natin ang ating mga puso at kaluluwa. Pagnilay-nilayan natin ang ating buhay nang may kababaang loob at buong katotohanan nang hindi inaangat ang ating sarili sa iba. Alang-alang sa lahat tayo ay may kapintasan. Pagnilay-nilayan natin ang relasyon natin sa Diyos. Naging mapagpasalamat ba tayo sa Kanya? Naging matapat ba tayo sa Kanyang mga Salita at sa ating mga gawain at paglilingkod sa Kanyang Pangalan?

Ang tunay na ugnayan sa ating Panginoon, ay nagtatanggal ng mga dumi ng ating puso at kaluluwa. Maaring may mga pagsubok na pagdaraanan hindi bilang parusa ngunit bilang daan upang tayo ay mas matututo sa ating buhay. Mas maging mapagmahal, matatag at mas malapit pa sa Panginoon, na madalas ay hindi natin natututunan sa pagiging masaya, ngunit doon sa hirap kung saan tayo mas nasusubok. Anumang hindi maganda ay tila ba sinisilaban ng apoy upang ito ay matanggal sa ating buhay. Gaano man ito kasakit o kahirap, kung kakapit sa Panginoon ito ay laging magkakaroon ng magandang kahihinatnan.

Hindi man natin makuha ang gusto natin, ang mahalaga ay lumalago tayo sa ugnayan sa Panginoon dahil Siya ang ating tunay na kayamanan sa buhay. Dahil hindi rin naman nagtatapos lamang sa “Oo” ang ating tugon. Dapat itong isabuhay kung ito ay ating naintindihan. Ang ibig sabihin ng Panginoon,kung saan may “bago at lumang bagay sa taguan ng kayamanan” ay pagsasama-sama ng katuruan ng Panginoon, ng kanyang pag-ibig na bumubukal unti-unti sa ating mga puso at sa kaibuturan ng ating mga sarili.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang natatanging paraan ng pagsunod sa Panginoon. Ngunit isa lang din ang ibig sabihin nitong lahat at ito ay pagtatanggal ng masama sa mabuti. Dahil ang “Diyos ay Pag-ibig” 1 Juan 4:8 kaya’t ang lahat ng direktang oposisyon sa Diyos tulad ng ating mga kasalanan ay kailangang matanggal kahit pa buong buhay tayong kailangan ng paglilinis. Ang realidad na lagi tayong maaring magkamali at mayroon din tayong kahinaan. Kaya nga may Sakramento ng Kumpisal. Kaya nga mayroong pagpapatawad at may paghingi ng tawad. Sa Diyos at sa kapwa. Matakot tayo sa ating mga sarili kung tila ba tingin natin ay wala na tayong nagagawang pagkakamali. Kung tingin natin ay tila ba napakataas na natin at karapat-dapat na tayo. Tulad ng Diyos na mababa ang loob at maawin ganoon din dapat tayo sa kapwa at sa mga sarili.

Dapat din nating tandaan na ang Awa ng Diyos ay higit na mas malawak kaysa sa ating mga pagkakasala at pagkakamali. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko na ituwid ang ating pagkakamali. Ngunit kung gugustuhin natin ang kasalanan at pagkakamali mula sa puso, tayo rin ang makararanas ng kahihinatnan nito. Kung atin namang pipiliing talikuran at tanggalin ang mga hindi kanais-nais sa ating sarili sa tulong ng Panginoon, kahit ano pang sakit, pagkawasak at paghihirap ang ating maranasan, tandaan nating tulad ng palayok sa kamay ng Diyos ay lagi tayong magiging bago at mas malakas muli higit pa kaysa dati. Diyos mismo ang ating magiging lakas at sandigan.

Panalangin: Panginoon, gawin mo akong kanais-nais sa iyong paningin. Bigyan mo ako ng mga mata upang ang makita ko kung ano ang aking dapat gawin upang maging kalugudlugod sa iyo. Gabayan mo nawa ako at aking buong pamilya ngayon at magpakailanman dahil kami ay nagmamahal sa iyo nang lubos. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.