Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagiging Tapat at Sapat”


Photo by Catholic Books and Devotions.

Hunyo 15, 2018. Biyernes. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 27: “Sa ganda mo’t kabutihan kami’y iyong liwanagan”

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 19:9a, 11-16

Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kanya si Yahweh, “Anong ginagawa mo rito, Elias?”

Ganito ang sagot sa kanya: “Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.” Pagkasabi nito’y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, “Elias, anong ginagawa mo rito?”

Sumagot siya, “Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar, at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at pinaghahanap nila ako upang patayin din.”

Sinabi sa kanya ni Yahweh, “Bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lunsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Siria; si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola bilang propeta na hahalili sa iyo.

Ebanghelyo: Mateo 5: 27-32
“Narinig ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno.”

“Sinabi rin naman, ‘Kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito’y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, o kaya’y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya, at sinumang makipag-asawa sa babaing pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya.”

Pagninilay:

Ang pagiging tapat ay isang tungkulin para sa ating lahat. Sa pag-aasawa, pamilya, gawaing trabaho, pangkabuhayan at anupaman kailangan ng pagiging matapat dahil ito ang nagpapanatili ng ating buhay. Kung may pag-ibig nga sa puso ngunit hindi naman ito naipapakita sa pamamagitan ng ating bukas at naglalaging presensiya, oras at pagsisilbi sa minamahal ay balewalang maituturing ang pag-ibig dahil hindi ito mararamdaman kung walang katapatan sa minamahal. Araw-araw, lagi-lagi, at kung kailan tayo kailangan at laging naririyan tulad ng kung paanong laging naririto ang Diyos sa atin kung kailan natin Siya naisin, tawagin at gustong makapiling. Dahil ang tunay na pag-ibig ay tapat, banayad at mapagsakripisyo. Hindi ito makasarili.

Inilathala ng Panginoon sa kung paanong paraan nangyayari ang panganalunya, o di pagiging tapat. Ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang lahat ng malalaking kasalanan ay nagsisimula sa maliliit. Nauuna sa ating nakikita, nababasa, naririnig hanggang sa ito ay pumasok na sa isip at sa ating mga puso. Kaya naman ang mga banal na santo ay palaging tinuturo na ang mga pandama ay bantayan. Maraming mga negatibo sa paligid, mga negatibong tao, negatibong balita, negatibong napapanood at napapalabas na hindi na ito lahat nasasala. Minsan sa sobrang puno ng kasamaan ay gugustuhin nang tumakas dahil dumarating ang oras na tila napakabigat ng lahat. Dito maaring magsimula ang hindi pagiging tapat. Kung tumitingin at naghahangad na tayo ng iba. Hindi na tayo masaya kaya gusto ng takas. Gusto ng iba pa. Mas at higit pa kaysa sa kung ano ang mayroon. Walang kakuntentuhan sa buhay. Isa tong talamak at mahigpit na temptasyon sa ating lahat. Ang hindi pagiging kuntento sa isa. Kung mawawala tayo sa ating pagbibilang ng biyaya ng Diyos sa ating buhay at makalimutan purihin ang Kanyang kabutihan, oo madali tayong makalimot at lumingon sa iba.

Walang perpektong buhay, tao, magulang at asawa. Ngunit kung pipiliin ng dalawang tao sa iisang relasyon na magpursigi sa kabila ng kanilang kahinaan at sa tulong ng Diyos ay malalagpasan ang lahat ng pagsubok. Hindi kailangang tumakas dahil hindi ito nakakalutas ng problema. Sa halip ay nakakadagdag pa. Ang mga bisyo tulad ng sugal, alak, sigarilyo at hindi lang ibang lalake o babae ay parehas din ng pangangalunya. Imbes na maayos na mapagdaanan ang suliranin ay susubukan lang takpan at iwasan.
Mga kapatid, nasa atin ang desisyon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ay naririyan upang tayo ay tulungan anuman ang ating maging desisyon basta ang ating puso’y banayad at nakasadlak sa tamang gawin anupaman ang gawin at sabihin ng ibang tao.

Higit na mas mahalaga ang kapayapaan ng ating mga puso upang malaman kung saan tayo dadalhin ng Panginoon sa ating mga dinaranas na problema sa buhay. Ang kapayapaan sa ating puso ang ating ugnayan sa Diyos dahil ito ang magdadala sa atin ng tagumpay at kaligtasan sa bawat pinagdaraanan. Anumang gulo sa ating paligid, buhay at puso, may sagot ang Panginoon, kung tayo lamang ay hahayaan siya sa ating puso at buhay.

Panalangin: Panginoon, panatilihin mo kaming tapat sa iyo at sa minamahal namin sa buhay. Sadlak kami sa kahinaan at puno kami ng pag-aalinlangan at pagdududa. Ngunit kung ikaw ay kasama ang lahat ay magaan at kayang-kayang pagdaanan. Bigyan mo kami ng lakas upang gampanan ang aming tungkulin, tanda ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag CLICK at SHARE nito.

~ Reflections Written By: Admin – FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.