Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago ng Buhay sa Piling ng Panginoon”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglago ng Buhay sa Piling ng Panginoon”

Hulyo 30, 2018. Lunes. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Dt 32: Ang D’yos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Unang Pagbasa: Jeremias 13:1-11

Ganito ang utos sa akin ni Yahweh, “Bumili ka ng mga damit-panloob na yari sa linen at iyong isuot ngunit huwag mong babasain.” Kaya bumili nga ako ng damit-panloob, ayon sa sinabi ni Yahweh, at aking isinuot.

Pagkatapos ay inutusan akong muli ni Yahweh, “Pumunta ka sa Ilog Eufrates; hubarin mo ang damit-panloob, at iyong itago sa isang butas sa bato.” Kaya ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos, ako’y umuwi.

Makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Eufrates upang kunin ang mga damit-panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Eufrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan.

Muling nagsalita si Yahweh, “Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalo pang Jerusalem. Ang masasamang taong ito’y hindi sumunod sa aking mga utos; lalo silang nagmatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumamba pa sila at naglilingkod sa mga diyus-diyosan. Matutulad sila sa sirang damit-panloob na wala nang kabuluhan.

Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit-panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda—na sila’y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila’y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayo’y papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin.”

Ebanghelyo: Mateo 13:31-35
Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito’y nagiging mas malaki kaysa alin mang halaman at nagiging punongkahoy, kaya’t nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. “Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong bakol na harina, kaya’t umalsa ang minasang harina.”

Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga,
ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa nang likhain ang daigdig.”

Pagninilay:

Anuman ang iyong mga gawain sa kasalukuyan, gaano man ito kamumunti sa iyong paningin o sa paningin ng iba, kung kasama ang Panginoon, ay tiyak sa takdang panahon, ito ay mamumunga ng masagana. Sa pagtitiyaga nating manatili sa Diyos at sa tulong Niya, ang lahat ng aspeto ay magbubunga at mamamayagpag anuman ang maging unos sa buhay. Napakaganda ng mga talinghaga ngayong araw, maganda itong baunin sa ating araw-araw na gawain kung kailan tayo ay tila napapagod na agad o nawawalan ng pag-asa.

Sa mga pagkakataon ang butil ng mustasa ay itanim sa ilalim, bago ito lumago ay nasanay muna sa dilim. Saka unti-unting uusbong. Ganito rin ang mga pagsubok sa buhay. Tila madilim at minsan ay wala tayong maintindihan sa nangyayari sa buhay. Ngunit kung may tiwala tayong Diyos ang gagawa ng paraan. Lalago at lalago tayo. Uusbong at tutubo ang dahon at yayabong ang mga sanga, at wala tayong dapat ikabahala pa.

Ang ating Inang Simbahan ay ang pinakakonkretong halimbawa nito. Nagsimula itong lahat kay Jesus at sa labindalawang apostoles. Walang anumang kayamanan, o impluwensiya na pampolitikal. Napakaraming kaaway at opisyon, mga tumutuligsa kay Jesus. Maging ang mga apostoles ay naghirap at nagdusa. Naging mga martir at ang kanilang dugo at pag-aalay ang naging pundasyon ng Simbahan. Sumunod naman dito ang marami pang mga naniniwala. Mga laiko, pari at relihiyoso, upang magpatuloy ng simbahan na itinatag ni Jesus. Sa kabila ng maraming problema at mga atake sa Simbahan, nananatili pa rin itong matatag.

Sino ba naman ang magaakalang sa kasalukuyang panahon tayo ang magiging pinakamalawak at pinakamalaki na relihiyon sa buong mundo? 1.3 Billion na katao ang Katoliko at ang lahat ng ito ay nagkakaisa sa isang sentrong pamunuan sa Vatican kung saan ang Santo Papa ang ating kinikilalang lider dito sa mundo na Bikaryo ni Jesu Cristo.

Nagsimula sa maliit, at palaki pa nang palaki. Sadyang misteryoso ang mga paraan ng Panginoon. Wala sa ating ang kapangyarihan upang ito’y kwestuyinin kung ano ang kaparaanan at plano ng Diyos at kung paano Niya ito gustong gawin sa atin. Ang mahalaga ay nagagawa natin ang ating sariling paraan upang alagaan ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya na magdadala sa atin hanggang sa dulo upang tapusin ang ating mga misyon dito sa ating buhay.

Hanggang sa dumating ang takdang panahon ng Panginoon, na umusbong ang tinapay dahil sa pampaalsa. Hanggang sa aking pinakamaliit na buto ay siya pa lang may pinakamalagong mga dahoon, bunga at sanga dahil ang Diyos mismo ang nagpapalago nito.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo ako na magpursigi. Sa mga panahong ako’y napanghihinaan ng loob. Kaawaan mo kami at tulungan. Dalhin mo kami sa iyong kapayapaan at kaharian. Amen +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.