Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglilingkod Nang may Pagmamahal”

Photo Credit: free.bridal

Hunyo 20, 2018. Miyerkules. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 31: Mapakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal. 

Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 2:1, 6-14

Sinabi ni Elias, “Maiwan ka na rito at ako’y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel.” Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, “Maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan.”
Ngunit sinabi niya, “Saksi si Yahweh, ang Diyos na buháy, Saksi si Yahweh, ang Diyos na buháy: hanggang buháy ka, hindi ako hihiwalay sa iyo.” At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng limampung propeta at sila’y tinanaw sa di-kalayuan nang sila’y tumigil sa tabi ng Ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila’y tumawid sa tuyong lupa.

Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, “Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin.”

Sumagot si Eliseo, “Kung maaari’y ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.”

Sinabi ni Elias, “Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo.” Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang anu-ano’y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo.

Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya’t napasigaw siya: “Ama ko! Ama ko! Magiting na tagapagtanggol ng Israel!” At nawala na sa paningin niya si Elias.

Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng Ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, “Nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias?” Nahawi ang tubig at siya’y tumawid.

Ebanghelyo: Mateo 6:1-6, 16-18
“Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila’y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”

“Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

“Kapag kayo’y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya, na nakakakita ng ginagawa mo nang lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”

Pagninilay:

Bakit mo nga ba ginagawa ang iyong ginagawa? Madalas ay mayroong dahilan ang lahat ng ating adhikain at gawain. Dahil mayroon tayong nakukuhang gantimpala o kapalit. Lagi tayong may hinahangad o minimithing resulta. Sa trabaho, sa negosyo at sa mga proyektong pinagkakaabalahan ay dito sa pakay umiikot ang lahat. Ngunit sinasabi ni Jesus sa ebanghelyo ang kahalgahan ng pagbibigay nang walang kapalit. Isang tanda ng pag-ibig sa ating kapwa na maari nating ipamalas sa anumang aspeto ng ating buhay. Hindi tayo tuluyang nakapagbibigay kung nakuha natin ang gantimpala o kapalit. Ito nga ay ang pagkakakilanlan sa mga gawain at adhikain. Sino ba naman ang ayaw maparangalan?

Kasama na sa ating pagkatao ang paghahangad ng karangalan. Ngunit ang turo ni Jesus ay kakaiba. Magbigay tayo ng walang hinahangad na kapalit. Magbigay ng hindi nakikita. Maghirap tayo nang walang nakakaalam. Higit sa lahat, ay dito raw tayo magiging masaya. Masaya dahil mas malayang magmahal.

Mahirap itong gawin ang magsilbi at maglingkod ng mula sa pusong busilak. Ngunit ito ay magkakaroon ng pinakamainam na saysay sa isang taong naniniwala sa kahalagahan ng ating buhay na walang hanggan. Hindi natin kailangan gumawa ng mga magarbong gawain. Maari tayong magsimula sa paggawa ng mga tungkulin na kahit maliliit ay ating buong pusong gagampanan nang hindi iniintindi ang ating makukuha mula dito. Ngunit kalakip lamang ay pag-ibig sa kapwa.

Sa ganitong paraan ng sakripisyo na bunga ng pagmamahal tayo sinusukat ng Panginoon matapos ang ating buhay dito sa lupa. Gaano ba tayo kalawak at kalalim ng nagmahal? O nagmahal lang ba tayo ng ating sarili at pinagsilbihan lamang ang sarili? Sa ating buhay dito sa lupa, ang tunay na pag-ibig ay napapatunayan laman ng pagsasakripisyo at paglilingkod sa minamahal. Mula sa mga miyembro ng pamilya, matatanong natin ang ating sarili, bakit ko lubos na gustong magsikap para sa kanila? Ito ba ay para sa aking kaginhawaan o dahil gusto ko silang makitang masaya at wala nang iba? Mahalagang magsuri tayo ng ating mga puso, upang makita natin kung saan at paano natin maisasabuhay ang Salita ng Diyos.

Buksan natin ang puso sa Diyos. Sa mga ganitong tila ordinaryong paraan ay tinatawag tayo ng Panginoon na manalig sa Kanya at sa pangako Niyang buhay na walang hanggan. Ito ay isang daan upang mas makapagbigay tayo ng ating sarili sa kapwa nang may paniniwalang ang ating pinakamagandang gantimpala ay wala dito sa lupa kundi nasa langit, ang Kaharian ng Diyos na siyang kayamanan ng ating buhay magpasawalang hanggan. Amen.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo ang aking kakulangang pananampalataya. Gabayan mo ako at bigyan nang lakas upang magmahal ng banayad mula sa isang pusong busilak. Walang paghahangad ng kahit anong kapalit para sa akin, ngunit isang pusong kuntento sa pag-ibig ng Panginoon na Siyang nagiging sandigan ko sa mga pagsubok at suliranin ng buhay.

Ikaw lang at ang iyong pag-ibig, O aking Minamahal na Diyos, ay sapat na sa akin. Dalangin namin ito sa Matamis na Ngalan ni Jesus, aming Diyos at sa tulong ng aming Ina ng Awa na si Maria. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.