Bible Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapala ng Diyos na may Kayamanang Tumatagal”

Hulyo 11, 2018. Miyerkules. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 105: “Hanapin ang Poon lagi, sa harap n’ya mananatili”

Unang Pagbasa: Os 10:1-3, 7-8, 12

Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba.

Marumi ang kanilang puso at ngayo’y dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar, at sisirain ang mga haliging sinasamba. Ngayon nama’y sasabihin nila,
“Wala kaming hari, sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin?”

Ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ang mga altar sa burol ng Aven, na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar, at sasabihin nila sa kabundukan, “Itago ninyo kami,” at sa kaburulan, “Tabunan ninyo kami.” Maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig.

Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala.

Ebanghelyo: Mateo 10:1-7

Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo sa Kanya (Na matapos ipagkanulo si Jesus ay nagpakamatay at pinalitan ni Matias).

Ang labindalawang ito’y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo’t ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit.

Pagninilay:

Si Jesus ay nagsimula lamang sa labindalawang alagad pero ating tingnan ngayon ang pamumunga ng pagsisimulang ito. Mula noon hanggang ngayon ay marami pang mga alagad at taga-sunod ni Jesus ang sumunod sa kanilang yapak na siya namang naging dugo at buhay ng Iglesia Katolika. Hindi tayo liban sa kanila dahil sa ating kasalukuyang panahon, hindi lamang ang mga pari, madre at relihiyoso ngunit lalung-lalo na ang mga laiko ay malaki ang gagampanang papel bilang mga alagad ni Jesus. Tayo mismo ay kanyang mga tagasunod at may kanya-kanyang misyon na kailangang ganapin sa ating buhay saan man tayo inilagay ng Panginoon.

Ang pinakamatibay na pagpapahayag ng ebanghelyo ay ang mismong ating buhay. Kung paano tayong makitungo sa iba. Paano natin sila kaawaan at mahalin. Kung paano tayo magmalasakit. Kahit gaano kaliit man sa ating paningin ang ating ginagawa. Sa Diyos, ito ay hindi balewala dahil pinakakanais-na is sa Kanya ang anumang maliit na sakripisyo para sa kapwa mula sa ating pag-ibig sa Diyos, kung ito ay galing inialay ng buong puso. Hindi man tayong lahat ay may kakayanan na magpagaling ng may sakit o magpalayas ng demonyo ngunit tayong lahat ay kapasidad upang makagawa ng kaunting kabutihang ating maaring ialay sa Diyos sa pang-araw araw na gawain.

Kung araw-araw, ay haharapin natin ang kapwa ng may malinis na puso, mapatrabaho man o pamilya, ay makakapagsilbi tayo ng buong puso at walang pag-aalinlangan . Ito ay malaking bagay na para sa ibang tao. Marami sa atin ay pinagsisilbihan lamang ang kanilang sariling interes o kapakanan. Kaya naman ang iba ay nawawalan ng hustisya at hindi makadama ng biyaya ng Panginoon dahil kung tayo ay makasarili, ay inaalis natin mula sa iba ang grasya o biyaya na dapat sana ay dadaloy din sa kanila mula sa Diyos. Ang biyaya ng Panginoon na sadyang lalong dumarami at umaapaw habang ito ay binibigay sa iba. Siya namang hindi nakikita ng mundong makasarili.

Ngunit kung tayo ay bukas palad, handang tumulong kahit kanino, malinis ang puso, hindi nagtatago ng sama ng loob. Bagkus ay hinahayaan nating ang Diyos ay manahan sa ating mga puso. Hinahayaan natin ang ating mga buhay na ang Diyos mismo ang magdulot ng lahat ng ating pangangailangan basta sumunod lamang tayo sa Kanya. May tiwala tayong hindi tayo magkukulang kahit gaano tayo karami magbigay. Talaga namang sa ating pamumuhay, pagbibigay at pagmamahal, ito ay madarama ng iba at masasabi din nilang “Dumating na ang kaharian ng Panginoon”.

Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang ang langit, ngunit habang nandito sa lupa, ito ay nasa ating mga puso na kung nagmamahal at nagbibigay ay nakikinabang ang mga ibang tao at dito din nila nararanasan ang langit sa pamamagitan nating lahat na mga Anak ng Diyos.

Tanungin ang sarili, paano mo gustong maalala ng mga tao?

Kung gusto nating lumigaya nang tunay at walang hanggan, alam nating ang pagsunod sa yapak ni Cristo nang may mapagpalang puso ang susi sa lahat ng kaligayahang nagtatagal. Mag-ipon nawa sana tayo ng yaman na nagtatagal sa puso ng ating mga nakakasalamuha hindi ang yaman na madaling mawala at hindi madadala sa kamatayan.

Panalangin: Panginoon, biyayaan mo ako ng pusong hindi makasarili. Buksan mo ang aking puso at kaluluwa nang ako nawa ay maging daluyan mo ng biyaya para sa mga marami. Maghari ka nawa sa kaibuturan ng aming puso at bigyan kami lahat ng ligayang hindi natatapos sa kabila ng hirap na aming dinaranas sa buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihan g Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.