Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Sarili”

Hunyo 25, 2016. Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 60: Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. 

Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 17:5-8, 13-15a, 18

Nilusob ni Salmaneser ang Israel, at tatlong taóng kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Asiria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Asiria at ikinalat sa Hala, ang iba’y sa Ilog Habor, sa Gozan, at sa mga lunsod ng Medes.

Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Egipto, mula sa pagpapahirap ng Faraon na hari ng Egipto. Sumamba rin sila sa ibang mga diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel.

Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, “Talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta,” hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno, at binale-wala ang mga babala niya sa kanila. Sila’y naglingkod sa mga diyos na walang kabuluhan kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa’y ipinagbawal na ni Yahweh.

kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda.

Ebanghelyo: Mateo 7:1-5

“Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. SapagkatM hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, ‘Halika’t aalisin ko ang puwing mo,’ gayong troso ang nasa mata mo?
Mapagkunwari! Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.

Pagninilay:

Ilan kaya sa atin ang pagtingin pa lang sa kapwa ay napakarami nang pumapasok sa isip? Bawat minuto, bawat segundo ay mayroon tayong panghuhusga na ginagawa, sa isip, sa salita at maging sa gawa. Ngunit sinabi ni Jesus, na ito mismong ating panghuhusga sa iba ay nasasalamin sa ating mismong pagkatao. Kung paano natin tingnan ang kapwa, ay ganoon din natin tingnan ang ating sarili. Kung palayain natin ang ating kapwa sa ating panghuhusga, ay malaya din natin matatanggap ang ating sariling mga kahinaan at pagkakamali.
Ang totoo niyan, sa ating buhay ay walang wala tayong kakayanan upang baguhin ang ibang tao. Diyos lamang ang makakapagpabago ng tao.

Ang pag-ibig at pagtatanggap sa ibang tao ang siyang paraan upang mag-iba ang buhay ng mga tao. Pansinin natin ang mga taong ating minamahal nang sukdulan at lubusan, sila mismo ang magbabago ng kanilang sarili dahil naramdaman nila ang pagmamahal na walang kondisyon at katulad. Ito nga ang mismong pag-ibig ng Diyos kung ganito tayo magmahal. Walang pinipiling agwat, edad, yaman o lahi. Pantay-pantay at maganda ang lahat sa paningin ng Diyos. Kaya sino tayo upang maghusga? Tayo ay pawang mga nilikha lang din lamang.

Lahat tayo ay may mga hinahanap at kahinaan. Ngunit ang pagmamahal at pagtanggap sa kapwa ang siyang magbubura ng lahat ng anumang kulang. Maging maawain tayo at mapagpatawad sa isa’t isa. Alang-alang sa katotohanan na lahat tayo ay nagkakamali rin at may sariling kahinaan. Nang sa gayon kung tayo man ang may pagkakamali, tayo rin ay patatawarin at kakaawaan tulad ng ating pagpapatawad at pagpaparaya.

Panalangin: Tulungan mo ako at gabayan aking Panginoon, sapagkat ako’y lubos na makasalanan. Bigyan mo ako ng mapagbigay at malambot na pusong may kakayanang magmahal ng kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan. Nang sa gayon ako din sa aking sarili ay maging malayang magmahal at tanggapin ang lahat ng aking kahinaan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.