Daily Gospel on DCF Faith God

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsasakripisyo ng Buhay sa Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsasakripisyo ng Buhay sa Diyos”

Salmo 50: “Ang Masunurin sa Diyos ay Sasagipin N’yang Lubos”

Unang Pagbasa: Isaias 1:10-17

Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh!
Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomorra.
Kaya’t pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan.

“Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog;
hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing.
Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga; nasusuklam ako sa usok ng insenso.

Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung Pista ng Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga;ang mga ito’y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan.
“Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng Pista ng Bagong Buwan at ng iba pang kapistahan;sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo’y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin; kahit na kayo’y manalangin nang manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik-loob sa akin; sa aking harapan, kasamaan ninyo’y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran; pairalin ang katarungan; tulungan ang naaapi; ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga biyuda.

Ebanghelyo: Mateo 10:34-11:1

Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Naparito ako upang paghimagsikin ang isang tao laban sa kaniyang ama.

Papaghimagsikin ko ang anak na babae laban sa
kaniyang ina, at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyenang babae. Ang kaaway ng
isang tao ay ang kaniyang sariling kasambahay.
Ang umiibig sa kaniyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumamg umiibig sa kaniyang anak na lalaki, o anak na babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang makakasumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ang sinumang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpung nito.

Siya na tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at siya na tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Siya na tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng isang propeta ay tatanggap ng gantimpalang ukol sa propeta. Siya na tumatanggap sa isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpalang ukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng maiinom sa isa sa mga maliliit na ito kahit isang basong malamig na tubig dahil sa pangalan ng isang alagad, sinasabi ko sa inyo ang totoo: Hindi siya mawawalan ng gantimpala.

Pagninilay:

Ang ating pananampalataya ay hindi lamang naipapakita sa salita kung saan sasabihin natin sa Diyos “Mahal kita Panginoon”. Hindi ito sapat. Ang pag-ibig sa Panginoon ay naipapakita sa gawa particular sa paggawa ng Mabuti, pag-aaruga at pakikitungo natin sa kapwa. Ang pagpapadama ng pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng kapwa ang pinakamahalagang utos niya. Nasasabi na una, ang mahalin ang Diyos higit sa lahat ng tao at bagay. Pangalawa, ang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ngunit ang tunay at purong pagmamahal ay napapatunayan lamang ng sakripisyo ng sarili at anumang mayroon tayo. Hindi nga naman ito madali. Mas madaling magsalita ngunit mahirap gumawa. Pag-aalay ng buhay, paglilingkod, pagbibigay.

Tayong mga Pilipino, ay likas na malapit sa pamilya at mga kaanak. Nasa ating kultura na ang kaugalian at pangarap na lahat ng ating enerhiya, panahon at oras ay inilalaan at binubuhos lahat sa pamilya. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang katuruan ni Cristo. Ito ay magandang gawain at tungkulin sa pagiging tapat sa bokasyon ng pag-aasawa at pamilya na isa ring daan ng pagsisilbi sa Panginoon. Ngunit mayroon pang ibang bokasyon na maaring piliin na nakatuon lamang hindi sa sarili o sa pamilya ngunit sa paggawa ng kalooban ng Panginoon at paglilingkod sa Kanya sa lahat ng bagay.

Isang konkretong halimbawa, ang pagpapari, pagmamadre at, pagsisilbi sa Panginoon bilang laikong nagkonsagra ng buhay sa Panginoon. Sa pagpili ng ganitong klase ng buhay, ay itinatanggi ang pribilehiyong makapagbigay ng malaking salapi, magagandang trabaho, karangalan upang makapagsilbi sa Panginoon. Walang sariling ambisyon ngunit ambisyon lamang para sa Diyos. Kung mahal ng lahat ng tao ang pamilya at pangalawa lamang ang Diyos ito ay imposible mangyari. Ngunit kung ito ay isasapuso ay posible dahil itong parehong pag-ibig ang inialay sa atin ni Jesus. Kinalimutan Niya ang kanyang sariling pinanggalingan na isang lubos na ligaya at perpektong buhay sa langit para lamang sagipin tayong lahat na lugmok sa kasalanan.

Upang tayo’y magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ito ay kayang pag-aalay ng Diyos ng Kanyang buhay at naisapuso natin nang lubusan? O pinagwawalang bahala na lamang at ni wala man lang pasasalamat? Kung hindi nag-alay ang Diyos ng buhay ay walang kapatawaran. Walang langit. Walang ligaya at buhay na walang hanggan.

Hindi man tayo makakapagkonsagra ng ating buhay sa Panginoon sa ganoong paraan ay sa ating kinatatayuan sa buhay ay mayroon tayong misyon na kailangang gampanan. Isa na dito ang pag-aaral at pagtatanggol ng ating pananampalataya sa mga taong nagtatanong, naguguluhan at ating nakakasalamuha ay mahalagang bagay na maiaalay natin sa Panginoon. Iilan kaya sa atin ang may pakialam lalo ngayon na mas inaatake ang ating Inang Simbahang Katolika?

Kapalit nga lamang nito ay pangungutya, pangongontra, pang-aalaska ng ibang tao. Hindi komportable, mahirap at masalimuot kahit isang usapan lamang na ganito ay nakakapagod na. Ngunit kung pipiliiin nating magsakripisyo sa ganitong paraan para sa Panginoon ay Siya mismo ang magliligtas sa atin. Sa Kanya ang ating gantimpala na hindi nauubos. Ngunit kung tayo naman ay masyadong ligtas sa ating buhay at kumakapit sa pagkakomportable ng ating buhay, ang ating seguridad ay malamang nasa materyal na bagay lamang o mga taong lumilipas at nawawala.

Tandaan sana natin na mawala man ang lahat, maging sinumang tao sa ating paligid at talikuran man tayo ng lahat, ang Diyos ay hindi tayo tatalikuran. Nawa ay tumayo tayo sa ngalan Niya at ng ating pananampalataya at huwag matakot na magsakripisyo ng kung ano mang kaunting alay natin sa kanya na magagawa sa pang-araw araw ay malaking tulong na.
Tanugnin ang sarili, anong nakakabalakid o nakakapigil sa akin upang mag-alay ng buhay sa Panginoon?

Panalangin: Panginoon, palakasin mo ang aking puso. Gawin mo itong tulad ng sa iyo. Hinihiling ko ito sa Iyong Matamis na Ngalan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Tagged
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.