Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsasalita ng Katotohanan”

Photo By: ancient-tides.blogspot.ca

 

Agosto 4, 2018. Sabado. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Unang Pagbasa: Jeremias 26: 11-16, 24

Pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, “Dapat lang na mamatay ang taong ito sapagkat nagpahayag siya laban sa lunsod, gaya ng narinig ninyo.”

Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, “Sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa Templong ito at laban sa lunsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo.

Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo; maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan: Kapag ako’y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan; at ito’y magiging sumpa sa inyo at sa lunsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito.”

Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, “Hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh.”

Subalit si Jeremias ay binantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao.

Ebanghelyo: Mateo 14:1-12

Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea, kaya’t nasabi niya sa kanyang mga lingkod, “Si Juan na Tagapagbautismo iyon! Siya’y muling nabuhay kaya’t nakakagawa ng mga himala!”

Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, “Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid.”

Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Judio sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na Tagapagbautismo.

Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya’t sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito.

Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, “Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo.” Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan. Kaya’t pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina.

Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari.

Pagninilay:

Mayroon nga talagang kapalit ang pagsasabi ng katotohanan lalo na kung ito ay may kaakibat na mababangga, hindi makakasang-ayon sa ating sasabihin. Ang pagiging isang matuwid at matapat na tapagsalita ng Panginoon ay hindi madali. Si Juan Bautista ang siyang isang patunay nito. Hanggang sa huli kahit ano pa ang mangyari ay magsasalita ng kung ano ang tama at katotohanan. Sa ating panahon kaya ngayon, sino pa ang mayroong pusong matatag na magsasabi ng pawang katotohanan?

Mga magtatanggol ng kung ano ang tama sa ating pinanghahawakang pananampalataya o asal. Maging sa ating sariling pamilya ito ay mahalaga. O baka naman ay mayroon na lamang tayo ay mga taong puno ng galit, inis at pagkadismaya sa puso kaya tayo nagsasalita. Kahit sa mga problema sa sosyedad baka hanggang sa Facebook o Internet na lamang ang lahat. Ang tamang pagsasabi ng katotohanan ay maging sa pagsasabuhay nito. Hindi lamang sa salita.

Ang pagsasalita at pagpanig sa kung ano ang tingin nating tama ay hindi lamang dito natatapos. Nag-uugat din dapat ito sa pag-ibig. Hindi ito kritisismo o basta na lamang magpahayag ng kapintasan ng kamalian ng iba. Ito ay galing sa pagiging mapagmataas. Ang tamang pagpapahayag ay galing sa kababaan ng loob na siyang nagtutulak sa atin upang sabihin ang tingin nating nakabubuti sa ating kapwa. Mahal natin ang Diyos at kapwa kaya tayo nagsasalita, gusto natin sila ay mapabuti. Hindi ito dinadaan sa dahas. O pamumuwersa ngunit isang matiyagang pagpapahayag bahala na ang makakatanggap kung tatanggapin at kung ano mang gawin sa ating sasabihin basta tayo ay nakapagsabi ng ating saloobin nang walang galit at poot sa puso.

Nakalulungkot na marami sa atin kapintasan at paninira ng kapwa na lamang ang alam gawin. Hindi ganito ang pagiging propeta. Dahil ang Diyos ay hindi naman nakatuon lamang sa ating pagkakamali. Ang Diyos bagamat alam o ipinaalam sa ating konsensiya o sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa atin o iba pa, ang mga maling gawain natin, ang gusto niya ay paghingi ng ating tawad. Pagbabalik-loob sa kanya at pagbabagong buhay. Binibigyan tayo lagi ng oportunidad at oras upang magbago hangga’t tayo’y nabubuhay pa.

Tanggapin natin ang katotohanan at ang tama, hindi patayin ito tulad na lamang ng ginawa ng Hari dahil sa kanyang pagmamayabang ay napahamak. Gusto niyang maging mabango ang kanyang pangalan sa tao at hindi sa Diyos kaya ito ang pinili niya. Maging panuri nawa tayo sa mga pipiliin natin sa buhay at piliin lagi ang tama sa tulong ng Panginoon. Anuman ang maging kapalit ang ating gantimpala naman ay DIyos mismo at buhay na walang hanggang kaligayahan. Ito nawa ang ating panghawakan at bigyan ng pansin sa ating pamumuhay.

Nang ang Diyos ay maging ating kapanig, at maging ang kamatayan, suliranin at mga pagsubok sa buhay ay hindi magdudulot ng kasiraan ngunit ng karangalan sa Panginoong Diyos.
Amen. +

Panalangin: Panginoon, ikonsagra mo kami sa iyong Katotohanan. Huwag nawa kaming mapariwara sa aming buhay ngunit lagi mo sana kaming gabayan at ang aming buong pamilya. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.