Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsuko sa Diyos”

fullbiblemovies.blogspot.com

 

Hunyo 10, 2018. Martes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 115: Israel na Bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos. 

Unang Pagbasa: Os 8:4-7, 11-13

“Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot; naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang diyus-diyosan ang kanilang pilak at gintona nagdala sa kanila sa kapahamakan.

Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napopoot ako sa kanila.
Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Ang diyus-diyosang iyan ay mula sa Israel!
Ang guyang iyan ay ginawa ng tao, at iya’y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurug-durog.

“Naghahasik sila ng hangin, at ipu-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo’y walang uhay, kaya’t walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan.

“Ang mga altar na ginawa sa Efraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng sampung libong kautusan, ito’y pagtatawanan lang nila at tatanggihan.

Nag-aalay sila ng handog sa akin; at ang karneng handog, kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalugud-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan, at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan; sila’y magbabalik sa lupain ng Egipto.

Ebanghelyo: Mateo 9: 32-38

Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, “Kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel!” Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, “Nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo.”

Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y nanlulupaypay at litung-lito, parang mga tupang walang pastol.

Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani.”

Pagninilay:

Kung sino man ang ating niluluklok na diyos ng ating buhay ay siya ang ating sinusunod. Maari nating suriin ang sarili, ang Tunay na Diyos nga ba na Buhay ang ating Panginoon? O baka naman ang pera, trabaho, artista, mga uso at karangyaan sa buhay dito sa mundo na lamang ang ating mga sinusunod?

Sadyang marami tayong diyus-diyosan sa ating buhay. Hindi ibig sabihin nito na ang nakikita lamang ngunit pati ang mga hindi nakikita. Marami tayong bagay na inuuna kaysa sa Panginoon at kung ganito ang nangyayari sa ating buhay ay tila napakabigat ng lahat. Mabigat dahil maraming bagay na hindi natin kaya mag-isa. Ngunit kung Diyos ang ating iluluklok sa ating sentro ng buhay ay Siya ang magaayos at magdudulot ng lahat ng bagay kahit pa mahirapan tayo sa daraanan, ang bawat pagsubok ay magpapatibay lang lalo sa ating pananampalataya. Sa loob at sa kaibuturan ng ating puso, doon natin makikita, sino nga, baka naman ano pa, ang pinakamahalaga sa aking buhay? Sino o ano ang sentro ng aking puso? Kung nasaan ang ating puso ay iyon ang ating sinusunod.

Sa ebanghelyo, si Jesus ay nagpalayas ng demonyo mula sa isang lalaking pipi. Ginawa niya ito at hindi pinansin ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Kahit pa sukdulan na ang pangiinsulto sa ating Panginoon ng mga taong may katungkulan pa noong mga panahon na iyon. Ito ay nakakayanan ng Diyos dahil ang Kanyang mga gawa ay mula sa Banal na Puso Niyang puno ng habag, isang malawak na dagat nang walang hanggang awa para sa mga taong nangangailangan ng tulong na para bang “mga tupa na tila walang pastol”. Kung si Jesus nga ang tunay na ating Panginoon ng puso, gusto ba nating sumunod sa kanyang ginagawa? Sa ating araw-araw na buhay, lagi tayong mayroong nakakasalamuhang taong may nangangailangan. Nariyan sila at nagkalat sa paligid. Ano ang ating nadarama o naiisip kapag nakakasalamuha natin sila? Imbes na awa baka naman ay panghuhusga, imbes na habag ay baka naman pagkamuhi. Sino nga ulit ang Diyos ng ating mga puso?

Araw-araw saan man tayo naroroon ay maari tayong maging taga-ani sa lupain ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bokasyon, hindi lamang mga pari, relihiyoso o madre ngunit tayong lahat lalo ang mga laiko na pinakamaraming miyembro ng ating malawak na pamilya at sambayanan ng Diyos. Alalahanin sana natin nang may pusong mapagpasalamat na ang Panginoon ay nagpapaulan ng biyaya sa ating lahat. Kahit kaunting bagay, o tulong, o paglilingkod ng buong puso, na hindi mababayaran o mababalik ng kahit anong halaga dahil may kalakip itong pagmamahal ay malaki ang epekto sa ibang tao.

Sa ganitong paraan tayo pinakitaan ng ehemplo ng ating Panginoon kung paano rin tayo magiging instrumento ng pagpapabuti ng kalagayan ng iba sa ating sariling munting paraan. Hindi kailangang maging sobrang yaman bago tayo makatulong. Anuman ang ating maliit na maialay sa iba ay malaking tulong na. Maraming tao ang dinaraan-daanan lang sila nang walang pakialam at ito ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit kahit kakaunting atensyon lang ay mahalaga para sa mga taong uhaw sa pagmamahal at walang kahit anong makain at ano pang materyal na bagay.

Sana tayo rin bilang mga nakinabang sap ag-ibig at awa ng Diyos ay maantig ang mga puso upang maibahagi dito sa iba. Sa pagalaalang lahat ng mayroon tayo ay dulot ng Panginoon at kalugud-lugod para sa Kanya na magbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa iba nang walang hinahangad na kapalit. Diyos mismo ang magbabalik siksik, liglig, umaapaw kung makikita Niyang banayad ang pag-aalay ng ating sarili, pagmamalasakit at tulong sa kapwa. Dito’y makakasama rin tayo sa pagaani ng Panginoon hindi man dito ngunit sa buhay na walang hanggan – ang lugar ng walang katapusang kaligayahan kasama ng ating Diyos magpakailanman.

Panalangin: Mag-alay ng personal na panalangin at ialay natin sa Diyos ang ating puso. Ipanalangin natin ang mga bokasyon lalo na ang mga pari, madre, relihiyoso at mga laikong nagkonsagra ng kanilang buhay para sa ating simbahan.

Nawa ay hilingin natin sa Diyos ang grasya na hipuin at buksan Niya ang lahat ng ating mga puso upang maging katulad pa ng Kanyang Banal na Puso, ang pinagmumulan ng walang hanggang bukal ng awa para sa ating lahat na nangangailangan at makasalanan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.