Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod sa Salita ng Diyos”

Hulyo 26, 2018. Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 36: Sa’yo, Poon nagmumula ang umiiral na madla.

Unang Pagbasa: Jeremias 2:1-3, 7-8, 12-13

Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon: “Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal nang tayo’y ikasal; sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ikaw Israel ay para kay Yahweh, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani; pahihirapan ang sinumang mananakit sa iyo; darating sa kanila ang mga kaguluhan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.”

Dinala ko sila sa isang mayamang lupain, upang tamasahin nila ang kasaganaan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Hindi man lamang nagtatanong ang mga pari, ‘Nasaan si Yahweh?’ Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa Kautusan, hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno; nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal, sumasamba at naglilingkod sa mga diyus-diyosan.

Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot; akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan: Tinalikuran nila ako, ako na bukal na nagbibigay-buha y, at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

Ebanghelyo: Mateo 13:10-17

Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, “Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagka ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man.

Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi,

‘Makinig man kayo nang makinig subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman,
at tumingin man kayo nang tumingin subalit hindi rin kayo makakakita kailanman.

Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito; mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, kung hindi gayon, sana’y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik-loob sila sa akin, at pinagaling ko sila.’

“Subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga! Tandaan ninyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan subalit hindi nila ito nakita ni narinig.”

Pagninilay:

Sa ating ebanghelyo ay natunghayan natin ang tanungan sa pagitan ni Jesus at ang kanyang mga apostoles. Magkaiba kasi ang paraan ng pagtuturo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakakakasalamuh a niya upang pangaralan at pagalingin. Sa pagtuturo sa mga taong ito, siya ay gumagamit ng mga parabula, istorya, mga paghahalintulad gaya na lamang ng mga “Alibughang Anak” o “The Prodigal Son” o kaya naman ang “Ang Talinghaga ng Butil ng Mustasa” o “Parable of the Mustard Seed” kung saan ininahahalintul ad ni Jesus ang Kaharian ng Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Bakit nga ba ito mahalaga?

Ating matututunan na sa kagustuhan ng Diyos na tayo ay mailigtas, handa Siyang gamitin ang kahit anong paraan upang maintindihan lamang natin ang nais Niyang iparating sa atin, sa pamamagitan ng kanyang Salita. Sa lenggwahe ng ating puso na maiintindihan. Sa mga simpleng salita na pupukaw sa ating mga damdamin. Kung bubuksan lamang natin ang ating mga puso upang makinig. Hindi naman mahirap intindihin ang Salita ng Diyos. Ang nagiging katanungan lamang ay kahit ang iba ay naintindihan, ayaw paniwalaan o isabuhay dahil ito ang mas mahirap na bahagi – ang pagsasagawa ng mga Salita ng Panginoon. Mas mahirap ang sumunod sa Kanya. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili sapagkat, kung hindi tayo tatalima at susunod sa mga yapak ng Panginoon ay saan naman tayo pupunta? Kaninong yapak naman ang ating susundin? Siya lamang ang Daan, ang Katotohan at ang Buhay. Wala nang iba pa tayong patutunguhan.

Sa una man ay mukhang mahirap sumunod sa Panginoon, tandaan natin na ang mga balik nito sa atin ay higit pa sa ating inaasahan. Ngunit hindi sana ito ang maging pagganyak at rason kung bakit nating pipiliing makinig at sumunod sa Kanya. Sapagkat kung mayroong rason, hindi ito pagmamahal. Masusubok lamang ang ating tunay na pag-ibig kung maging sa disyerto nga siya ay ating susundan. Tulad ng sinabi sa unang pagbasa, kung saan pinarating ng Diyos ang kanyang mensahe sa Israel na unti-unti nang tumatalikod sa kanya at kinalimutan ang kanyang kaibatan.

Ang disyerto ay simbulo ng pagtitiis at sakripisyo. Matatandaang ito ang dinaanan ng mga Israelita noong iniligtas sila ni Yahweh mula sa pagkakaalipin sa Ehipto na pinangunahan nga noon pa ni Moses. Ngunit pagkatapos naman nito, kahit ubod ng tagal at ilang dekada ang hinintay upang makarating ay parang isang panaginip ang lahat naging malaya sila. Nagkaroon ng sariling tahanan sa angking pinangakong bayan. Iyon nga lamang matapos ang lahat ng kabutihan ng Panginoon, sadyang madaling makalimot ang mga tao at naghahanap pa rin ng ibang diyos. Tulad ng pangangalunya ng isang asawa sa kanyang pinakasalan.

Ganito rin tayo sa kasalakuyang panahon ating mga kapatid. Ang Panginoon kailanman, gamit ang imahe bilang isang matapat na asawa, ay hindi kailanman tumalikod sa kanyang mga tao. Maghirap man o magdusa, ang Diyos ay laging nakahandang tumulong sa ating lahat. Anuman ang naging ating pag-uugali sa kanya. Kung tayo’y tatalikod sa ating mga naggawang pagkakamali, at makikipagugnaya n sa kanyang kalooban, walang imposibleng makamit sa Panginoon.
Sinabi na nga ng Panginoon, mapapalad tayo sapagkat, kung mayroon tayong pananampalataya , nakakapakinig ng Salita ng Diyos at isasabuhay pa ito, nasa atin na ang lahat ng ating kakailanganin.

Kaya naman, ano pa man ang ating mithiin sa buhay, isama natin ang ating Panginoon at ang Kanyang Salita ay ating isangkap mula sa maliit hanggang sa malalaking desisyon sa buhay. Hindi tayo magkukulang pa sa ating buhay. Hindi na lilingon sa kanan man o sa kaliwa.

Maging matapat din nawa tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita, at humingi ng tawad sa pagkakataong tumalikod tayo sa kanya at hindi naniwala.

Panalangin: Panginoon, buksan mo ang aking puso sa iyong Salita. Ikaw na rin ang gumabay at magturo ng aking kailangang gawin upang masunod ang iyong kalooban. Ang iyong Salita nawa ang maging sentro ng pagmamahalan ng aming pamilya at mga mahal sa buhay.

Idinadalangin ko ito sa iyong Matamis na Ngalan at sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina na Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihan g Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.