Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagtanggap Kay Jesus sa Bethania”

Photo by: Lumo Project

Marso 26, 2018. Lunes Santo.

Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan. 

Ebanghelyo: Juan 12:1-11. Binuhusan ng Pabango ang mga Paa ni Jesus

Anim na araw bago sumapit ang Pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Bethania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila.

Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. At humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango.

Ito’y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, “Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan!” Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi, at ninanakawan niya ito.

Ngunit sinabi ni Jesus, “Pabayaan ninyo siya! Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panaho’y kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako’y hindi ninyo kasama habang panahon.”

Nabalitaan ng maraming Judio na si Jesus ay nasa Bethania kaya’t nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro, na kanyang muling binuhay. Kaya’t binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya’y maraming Judio ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus.

Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem.

Pagninilay:

Noong mga panahon na iyon ay pinaghahahanap na ng mga awtoridad si Jesus ngunit siya ay buong galak na tinanggap pa rin ng magkakapatid na sina Martha, Maria at Lazarus ng Betania. Hindi alintana ang anumang takot o pangambang sila ay hulihin din dahil kay Jesus. Ang magkakapatid ay kabilang sa mga malalapit na kaibigan ni Jesus. Pinili ni Jesus na magpahinga rito at magkaroon ng oras sumandali bago pa man ang kanyang pagpapakasakit. Tayo rin marahil ay magsisi-uwi sa kanya kanyang probinsiya ngayong Mahal na Araw upang magkaroon ng oras kasama ng ating mga minamahal sa buhay. Kailangan din natin ito na makapagpahinga, tumahimik sumaglit lalo na kung sadyang napakaraming nangyayari sa ating buhay. Masyadong abala ang karamihan sa trabaho at mga gawain sa buhay. Kaya maganda ang panahon ng Mahal na Araw upang ayain ang mga pamilya at kaibigan na maglaan din ng oras sama-samang kumain, magdasal, magsimba at kung ano pa man, kasama ni Jesus at sa pag-alaala sa kanya.

Buong pagmamahal na hinandaan at inalayan din si Jesus ng isa sa magkakapatid na si Maria ng mamahaling pabango. Bagamat may mga taong tulad ni Judas na hindi makaintindi sa nilalaman ng ating puso kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na gusto natin para sa Diyos ay hindi natin ito inintindi ni Maria. Gaya niya tayo rin ay tinatawag na mag-alay ng bukal sa puso at ng buong galak. Basta ang mahalaga ay tayo ay nagmamahal at umaakto ayon sa ating pagmamahal.

Tayo kaya bilang mga taga-sunod kay Cristo at sumasampalataya sa kanya, paano natin tatanggapin si Jesus sa ating tahanan at sa tahanan ng ating mga puso?
Ano ang maari nating ialay sa kanya nang bukal sa ating mga pusong gustong tumugon sa kanyang pagmamahal at pagsasakripisyo para sa ating lahat?

Panalangin: Panginoong Jesus, maraming Salamat sa pagkakaloob mo ng iyong buhay at presensiya sa aming mga makasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng oras na ipinagkait namin sa iyo ang oras na dapat para sa iyo unang una sa lahat.

Buksan mo ang aming puso upang maging mapagmahal at mapagkalinga sa may kailangan ng aming pag-unawa at pagtanggap, tulad ng pagtanggap sa iyo ng magkakapatid sa Betania. Naniniwala kaming wala nang mas sasaya pa at mas mapayapang lugar maliban lamang sa iyong piling. Kasama mo at sa iyo aming Minamahal na Panginoong Jesus, magpasawalang hanggan.

Amen. +

Isang mapagpalang Lunes Santo sa ating lahat!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By: 

Admin. Frances Mary Margaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply