Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Marcos 16:15-20

At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba’t ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na papatungan nila ng kamay.”

Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila.

Pagninilay:

Hindi man tayong lahat ay mabibiyayaan ng mga magarbong himala ngunit naniniwala ba kayong araw-araw ay may mas maliliit na himala na hindi natin napapansin? Ito ay dahil sa araw-araw nating buhay at mga ultimo sa maliliit at tila mga ordinaryong gawain ay matatagpuan natin si Jesus kung isasama natin siya at pag-aalayan ng bawat gawain natin. Isa sa mga pangunahin at pinakamahalagang habilin ni Jesus sa ating lahat ay “Ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Mabuting Balita”. Sa ating kanya-kanyang buhay, alam natin ang bawat nating gawain ay nakakapekto sa mga tao sa ating paligid. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mismong ating presensiya, pakikitungo at serbisyo sa ating mga tao sa paligid ay maaring isang paraan nang pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Diyos. Oo, kung nanaisin nating tularan si Jesus at sundan ang kanyang yapak ay tayo mismo sa ating buhay sa kasalukuyan ang magiging daluyan ng Mabuting Balita para sa mga taong ating nakakasalamuha. Tanungin natin ang ating mga sarili, kung ang mga tao ba ay nakakasalamuha ako, mas nakapagpapasalamat kaya sila sa Diyos dahil sa kabutihang ginagawa ko para sa kanila? O di kaya naman ay reklamo ang natatanggap ng Diyos ukol sa akin dahil sa katigasan ng aking loob at pagkamakasarili?

Kung tayo ay masayahin ay nagiging masayahin din ang ating mga kasama. Sabi nga ng ilang mga santo “Love begins with a smile”. Mahalaga ang presensiya natin na naghahasik hindi ng kasamaan, inggit o paninira ng kapwa ngunit sa lahat ng bagay ay saya, awa at pangunawa para sa kapwa sa gitna ng lahat ng hinaharap nating lahat sa buhay. Tulad ni Cristo na nagdala sa atin ng Magandang Balita at lahat ng kahirapan at dusa natin ay napapawi sa kanyang Banal na Presensiya. Tinatawag din tayong maging tulad ni Cristo. Kung tayo ay malungkutin, bugnutin at laging problemado ay siya rin magiging ating kargado sa pang-araw araw. Tayo rin ang nahihirapan dito. Piliin nating maging masaya at tingnan ang mas mabubuting bagay sa ating buhay at tiyak mas dadaloy pa ang walang hanggang biyaya ng Diyos sa atin. At ito ay mararating sa tuloy tuloy na pagpapaubaya natin ng lahat ng ating suliranin sa Kanya.
Isa pang paraan bukod sa ating mga sarili at presensiya sa ibang tao ay ang tinatawag na “Bonding” ng ating mga pamilya at kaanak. Madalas kapag ka linggo o “weekend” ay puro gala sa mall o kaya sa mga kainan ay naglalagi. Ito ay bahagi ng pagsasaya at pagpapahinga ngunit naranasan na ba natin na ang pinakadahilan at buod ng ating pagkakatipon-tipon ay ang pagbabasa ng Salita ng Diyos? Dito sa pagtitipon at pakikibahagi ng pamilya sa Mabuting Balita ng Diyos ay may mas malalim na ugnayan na mabubuo sa puso ng bawat pamilya. Higit pa ito sa panglabas na kasiyahan lamang na mabibigay ng mall, restaurant, at kung anu-ano pa. Dahil ang Salita ng Diyos ay babaunin ng inyong mga Anak hindi lang sa isang araw ngunit sa araw-araw na buhay hanggang sa sila ay lumaki.

Maaring magsimula sa maliit at madaling paraan. Halimbawa ay maglalaan ng kahit isa o dalawang oras bago kumain o magsalu-salo para pagsaluhan ang Salita ng Diyos dahil sinabi na nga mismo ni Jesus na ito ang pagkaing hindi nauubos at ang inumin na hindi na ulit mauuhaw ang mga umiinom. Siya mismo ito na Salita ng Diyos para sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya.

Matapos nito ay pansinin kung paanong sa mga simpleng paraan, at sa ating munting paraan na magsisimula sa ating sariling pamilya ay mas titibay at lalalim pa lalo ang ating samahan. Diyos na mismo ang gagawa ng paraan upang ang inyong pamilya ay malagpasan ang lahat ng suliranin at problema. Maging buo at ligtas sa kapahamakan. Kung tayo lang, ay wala tayong ligtas sa kung ano mang sakuna ang dumating sa ating buhay, ngunit ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa ating lahat, kung mamahalin din natin bilang pagtugon sa pagmamahal Niya sa atin, at kung uunahin natin Siya sa ating buhay pampamilya ay kakaawaan tayong lahat at gagabayan tayo upang malagpasan natin ang lahat ng problema.
Ito ang Magandang Balita ng Panginoon. Wala ito sa malayo, ito ay abot-kamay at maaring abutin kung gugustuhin natin.

Panalangin: Panginoong Jesus, tulungan mo ako at gabayan kung paano Mo ako magiging instrumento upang ipahayag ang Mabuting Balita. Nawa ay ang presensiya ko sa lahat ng taong aking nakakasalamuha ay magdulot ng saya at kaginhawaan. Puspusin mo ako ng iyong pag-ibig at kapayapaan at ito nawa ay maibahagi ko sa lahat ng tao sa aking paligid. Amen. +

Isang mapagpalang Miyerkules sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply