Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangunawang Mula sa Diyos”

Setyembre 3, 2018. Lunes. Ika-22 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Unang Pagbasa: 1 Taga-Corinto 2:1-5

Mga kapatid, nang ako’y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang patotoo ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako’y nariyan, ipinasya kong walang sinumang kilalanin maliban kay Jesu-Cristo na ipinako sa krus. Noong ako’y nariyan, ako’y nanghihina at nanginginig sa takot.

Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao.

Ebanghelyo: Lucas 4:16-30

Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa, at doo’y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito:

“Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon.”

Inirolyo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, “Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon.”

Pinuri siya ng lahat, at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila.

Kaya’t sinabi ni Jesus, “Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, ‘Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili!’ Marahil, sasabihin pa ninyo, ‘Gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’

Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlo’t kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon.

Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga-Siria.”

Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Pagninilay:

Kung tayo man ay binigyan ng Diyos ng napakalaking biyaya, hindi lamang ito para sa atin. Ibig sabihin nito’y mayroon tayong misyon na dapat gawin upang makatulong sa kapwa at sa ibang tao. Sa Ebanghelyo ngayon ay natungyahan natin na nangaral si Jesus sa Nazaret kung saan lumaki ang ating Panginoon. Ito ang Kanyang sariling bayan ngunit bakit gaanon ang naging trato nila sa Kanya?

Matapos papurihin at mamangha sa mga Salita ni Jesus ay basta na lamang nila itinaboy ang ating Panginoon. Ano ang naging mali para sa kanila?

Tulad ng mga tao noon sa Nazaret, marami pa rin ang ganito sa atin sa kasalukuyan. Gusto lamang natin marinig ang mga salitang magaganda at mabubulak. Yun mga salitang napapakinabangan natin at may silbi para sa atin. Ngunit kung ito ay hindi na umaayon sa ating sariling kagustuhan, ito ay ating isinusuka at ipinagtatabuyan. Wala nang taong matuwid na mababa ang loob ang handang aminin ang kanilang pagkakasala sa harapan ng Panginoon.

Noong sila ay namangha kay Jesus, hindi pa rin sila naniwala na Siya ay Anak ng Diyos ngunit nakatanim sa utak nilang siya ay anak lamang daw ni Jose na isang karpintero. Kaya naman noong may isang magaling na tapag-turo at ito nga ay ang ating Panginoon na mula sa kanilang bayan, ito ay pabor sa kanila. Kaaya-aya sa kanila. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa kabuuan at katuparan ng pangako ng Diyos na tagapagligtas na si Jesus mismo.

Upang ang Salita ng Diyos ay makapagpagbago ng ating buhay, upang ang pangako ng Diyos na kasaganaan ay matupad sa atin, kailangan muna nating maniwala. Tulad ni Maria na naniwala sa sinabi ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng anghel na siya ay magdadalang-tao at ito ay Anak ng Diyos at Mesiyas nating si Jesus, gaano man ito nakalilito sa umpisa at hindi mawari ng isang dalagang mula sa isang simpleng bayan ng Nazaret ay hindi dapat ito nakabalakid sa plano ng Diyos.

Tulad nito, marami ring bagay ang hindi natin maintindihan ng lubos sa umpisa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat na tayong gumawa ng sarili nating konklusyon nang hindi man lamang kinukumpirma sa turo ng simbahan kung ano ang ating nalalaman sa kasalukuyan na baka mali pala.

Ating tandaan na kung atin itatanggi ang Salita ng Diyos at ang katuruan ng Simbahan at hindi ito buong tatanggapin, ay harapan din nating itinataboy at itinatanggi ang ating Panginoong Jesus tulad ng mga tao sa ebanghelyo ngayon. Alam na natin ang katotohanan at ipinahayag sa atin ng ating Diyos at ng simbahan Niya. Nasa sa atin ang desisyon kung tatanggapin natin ito, iintindihin at maniniwala o magiging tulad tayo ng mga taga-Nazaret na sinabing kabilang sila sa bayan ni Jesus ngunit siya naman ay hayagang itinatanggi.

Ang pagtanggap sa ating Diyos ay buong puso, walang labis o kulang.

Panalangin: Panginoon, bigyan mo kami ng paggabay at sapat na karunungan upang malaman at matanggap ang katotohan para sa aming kaligtasan. Kaawaan mo kaming mga taong madaling mapanghinaan ng loob. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Jesus, ikaw ang aming Daan, Katotohanan at Buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.