Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Plano at Kalooban ng Diyos”

Photo: D w e l l i n g (intheword)

Mayo 14, 2018. Lunes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 113: “Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.”

Unang Pagbasa: Gawa 1:15-17, 20-26

Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa Kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod.”

Sinabi pa ni Pedro,
“Nasusulat sa Aklat ng mga Awit,
‘Ang tirahan niya’y tuluyang layuan,
at huwag nang tirhan ninuman.’
Nasusulat din,
‘Ibigay sa iba ang kanyang tungkulin.’

“Kaya’t dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya’y isa sa mga kasa-kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit.”

Kaya’t pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila’y nanalangin, “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya.”

Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya’t siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

Ebanghelyo: Juan 15:9-17

Kung paanong inibig ako ng Ama, gayundin naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasainyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.

Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo’y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo: magmahalan kayo.”

Pagninilay:

Kapag may nanawala, ito ay laging mayroong kapalit. Kung mawala man, tandaan natin na laging mayroong rason ang mga bagay bagay, at minsan ay kailangan lamang natin hintayin ito mula sa Panginoon. Gayun nga ang nangyari sa pagkawala ng traydor na si Judas Iscariote. Nagpakatiwakal siya dahil hindi nakayanan ang kanyang lubos na pagkamuhi at pagdadalamhati sa kanyang kasalanang naggawa sa Panginoon. Matapos ang lahat ng iyon, at bago ang simula ng simbahan (Ipinagdiriwang sa Linggo ng Pentekostes) ay nanalangin muna ang mga apostoles kung sino ang papalit kay Judas Iscariote. Hindi na sila nagreklamo o rebelde pa. Alam nilang may plano ang Diyos para sa kanila, na mas mainam at mas maganda. Alam nilang higit sa kanilang kaisipan at pag-iintindi ang kalooban ng Diyos na nasisiyasat ang lahat ng puso at isip ng taong Kanya mismong nilikha. Kaya naman, noong sila ay nanalangin nang may buong pagtitiwala sa puso at magandang kalooban ng Panginoon, ipinahayag sa kanila kung sino ang napili at ito nga ay si San Matias. Bagamat siya ay maituturing na “late-comer”, hindi gaya ng ibang labing-isang apostoles na tinawag mismo ni Jesus noong siya’y nabubuhay pa sa lupa, hindi ito nangangahulugang kaiba siya sa ibang apostoles ng Panginoon. Gaya ng iba, siya ay masigasig na nagpahayag ng Mabuting Balita kung saan Siya dalhin ng Espiritu Santo. Siya rin ay nakaranas ng pagkamartyr ng pagkamatay at matinding pagdurusa upang ihayag ang Mabuting Balita sa dulo pa man ng mundo.

Tulad ng mga komunidad noong araw, hanggang ngayon, tinuturuan tayo ng karanasang ito, kung paano maghintay sa kalooban ng Diyos nang mayroong mapagtiwalang puso sa ating Panginoon. Bawat kilos, bawat hakbang at bawat galaw sa ating buhay ay may pakialam ang Panginoon. Hindi Niya tayo iiwan na ulila at mag-isa kung hihingin lamang natin ang Kanyang tulong at handang maghintay at tanggapin ang Kanyang kalooban para sa atin. Iyon ay darating.

Sa ebanghelyo naman, makikitang naghahabilin ulit si Jesus sa kanyang mga alagad. Alam Niya kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa mga apostoles sa pagpapatuloy ng kanilang misyon sa buhay na ipahayag ang Magandang Balita ng Panginoon. Isa itong daan din ng Krus na may pagdurusa at pagpapakasakit. Ngunit ang pagsunod na ito sa daan ng Krus ni Jesus ay siyang magiging magaan lamang kung pananatilihing punong puno ng pag-ibig sa puso.

Ganoon din tayo bilang mga taga-sunod ni Cristo. Marami rin tayong kinakarap na suliranin at mga inaalala sa ating buhay-buhay. Ang mundo ay sadyang napakaraming bagay na gustong ilayo tayo sa ating Panginoon. Aminin natin at madali natin Siya makalimutan. Minsan sa sobrang saya, nakakaligtaan natin kung sino ang nagbigay ng ating biyaya. O sa sobrang lungkot, at pagtuon sa mga poot sa buhay, nakakalimutan nating higit na mas makapangyarihan ang Diyos sa anumang sadlak sa ating buhay. Madali tayong mapanghinaan ng loob at magduda.

Kaya naman sinabi ni Jesus “Mamalagi kayo sa pagmamahal ko”. Anong ibig sabihin nito? Lagi sana nating alalahanin at purihin ang Panginoon sa lahat ng Kanyang mga ginawa sa ating buhay. Sa hirap man o sa ginhawa, magtiwala tayong ang lahat ay para sa nakabubuti para sa atin. Pagnilayan natin Siya sa Krus na nagbigay ng buhay sa atin. Mula dito, magkakaroon tayo ng ibayong lakas upang pagsilbihan ang ating kapwa gaya ng pagsisilbi ng Diyos sa atin. Dahil iyon ang Kanyang kautusan ang pagsilbihan ang isa’t isa dulot ng pusong nagmamahal. Ang magbigay hindi ang intindihin lamang ang sarili. Dito tayo magiging pinakamasaya, dahil ganito ginawa ng Diyos ang ating mga puso. Hindi man madali, ngunit sa maliliit na bagay ay makakapagsimula tayo. Simulan nating tanggapin ang mga bagay nang may kaluwagan sa loob. Isipin natin kung paano tayo matututo mula sa mga karanasan at kung ano ang magagawa ng Diyos para sa atin hindi yung kung ano laman ang ating kahinaan at masamang pangyayari. Kung mananalig tayo, lahat ito ay Kanyang papalitan. Siksik, liglig at umaapaw. Maraming bagay na posible para sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Patuloy tayong manalig sa Kanya.

Panalangin: Panginoon, bigyan mo ako ng isang pusong matatag sa lahat ng pagsubok. Turuan mo akong tanggapin anuman ang iyong mga plano at nais sa aking buhay. Hindi ang aking kagustuhan ngunit ang iyong kalooban ang masunod. Amen. +

Isang mapagpalang Lunes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections: Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply