Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Punuan ang Kaunting Pananampalataya”

Photo: Wiki

Mayo 21, 2018. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 19: “Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos”

Unang Pagbasa: Jaime 3:13-18

Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa diyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa.

Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan.

Ebanghelyo: Marcos 9:14-29

Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao gayundin ng mga tagapagturo ng Kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong upang batiin si Jesus. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, “Ano ang inyong pinagtatalunan?”

Sumagot ang isa mula sa karamihan, “Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya’y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya’y sinasapian nito, siya’y ibinubuwal; bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya’y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu ngunit hindi nila ito mapalayas.”

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Lahing walang pananampalataya! Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!”

Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata’y natumba sa lupa at gumulung-gulong na bumubula ang bibig.

“Kailan pa siya nagkaganyan?” tanong ni Jesus sa ama.

“Simula pa po noong bata siya!” tugon niya.

“Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo.”

“Kung may magagawa ako?” tanong ni Jesus. “Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.”

Agad namang sumagot ang ama ng bata, “Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.”

Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, “Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya!”

Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya’t sinabi ng marami, “Patay na siya!”

Ngunit ang bata’y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon, at ito’y tumayo.

Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritung iyon?”

Sumagot si Jesus, “Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin.”

Pagninilay:

“Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.”

Sa buhay natin ay may mga panahon talaga na tila ang dagsa ng pagsubok ay panay panay. Iisipin ng iba na wala na itong lunas o anupamang kaligtasan. Mangyayari lamang ito kung ang puso at isip natin ay nakatuon na lamang sa ating sariling kakayahan at hindi sa kakayanan ng Diyos. Sinabi mismo ni Jesus na “Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.” Kung tayo ay tatalima sa Panginoon nang may buong pananalig at pusong gustong maghintay ng Kanyang kasagutan sa ating dalangin ay tiyak bibigyan Niya tayo ng tugon sa anumang ating hinilingin. Kailangan lamang natin kumapit sa kung ano mang kahit kaunting pinanghahawakan na mayroon tayo. Pagnilayan natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay at sa lahat ng mga naggawa Niya sa atin. Tiyak ay hindi tayo mauubusan ng mga bagay na ipagpapasalamat. Sa gayunding paraan, asahan natin na makakaasa tayo sa Panginoon sa hinaharap at habang buhay dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at awa.

At kahit pa, kulang ang ating pananampalataya, o tayo ay balisa sa ating kaibuturan ng puso sa dami ng mga alalahanin, ay maari din natin itong lahat idulog sa Panginoon upang siya mismo ang gumawa ng paraan upang ito ay maging ganap. Anuman ang ating kahinaan at kakulangan, kung ilalapit sa Kanya ay Siya na rin mismo ang magpupuno. Gaya rin ng ebanghelyo tungkol sa milagro na ginawa ni Jesus upang magpakain ng limang libong tao. Tila imposible sa mga ilang apostoles at ng karaniwang tao dahil mayroon lamang silang dalawang isda at limang pirasong tinapay. Sabi ng apostoles na ito lamang ang mayroon sila at hindi sasapat ang mga ito para pakainin ang lahat. Ngunit maging ang mga kakapiranggot na alay na ito ay tinanggap na ni Jesus, dinasalan, at dumami hanggang nagkasya sa lahat ng mga tao at may sobra pa nga.

Sa gayunding paraan, mga kapatid, sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kung para sa ating ikabubuti ay makukuha natin ang inaasam nang higit pa sa ating inaasahan. Maraming paraan ang Diyos na hindi natin alam, madalas ang mga biyaya Niya ay nakapaloob sa mga sorpresa para sa Kanyang minamahal. Anuman ang daan tungo sa pagkakamit ng ating mga mithiin, masalimuot man, mahirap, malabo o matagal para sa atin ay ang mahalaga, ay patuloy tayong kumakapit nang may pananalig sa Panginoon dahil sa Kanya, tunay na walang imposible.

Panalangin: Mahal na Jesus, madalas kami panghinaan ng loob at hindi namin alam ang lahat ng bagay. Punan mo sa kailaliman ng aming mga puso, anuman ang kakulangan ng aming pananampalataya, tiwala at pananalig sa iyo. Gawin mo itong ganap upang maging matibay na sandigan at tulay patungo at kasama ng iyong pagmamahal. Patuloy mo kaming gabayan at ang buo naming pamilya. Hinihiling namin ito sa iyong Matamis na Ngalan. Amen. +

Isang Mapagpalang Lunes sa Lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections: Admin FMM. Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply