Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Puso ni Jesus”

Hunyo 8, 2018. Biyernes. Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus

Is: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos

Unang Pagbasa: Hosea 11:1, 3-4, 8k-9

“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal,
at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad,
inakay ko siya sa kanyang paghakbang;
ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya.

Pinatnubayan ko siya nang buong pagmamalasakit
at nang buong pagmamahal.
Ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig,
at yumuko ako upang sila’y mapakain.

“Pababayaan ba kita, Efraim?
Ikaw ba’y ibibigay ko sa kaaway, Israel?
Maitutulad ba kita sa Adma?
Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim?
Hindi ito kayang gawin ng puso ko;
kahabagan ko’y nananaig.

Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot;
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim.
Sapagkat ako’y Diyos at hindi tao,
ang Banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang kayo’y wasakin.

Ikalawang Pagbasa: Efraim 3:8-12, 14-19

Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan. Ito’y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob.

Dahil dito, ako’y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At nawa’y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo’y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.

Ebanghelyo: Juan 19:31-37

Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa Araw ng Pamamahinga, dahil natatangi ang Araw na iyon ng Pamamahinga. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig.

Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo’y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, “Walang mababali isa man sa kanyang mga buto.” At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, “Pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat.”

Pagninilay:

Ang sugat ni Jesus kung saan nagmumula ang Banal na Dugo at Tubig, ang Kanyang buong pagpapakasakit at kamatayan hanggang pagkabuhay, ay siyang ating magiging lakas sa panahon ng mabibigat na pagsubok at mga suliranin sa ating buhay. Alalahanin natin na ang ating Panginoon ay nagdusa rin noon tulad natin, kahit pa wala siyang kasalanan. Nakutya, naalipusta, hindi minamahal at kinamuhian ng marami, iyang lahat ay naranasan ng Diyos, ngunit patuloy Siyang nagmamahal pa rin sa atin sa kabila ng ating mga pagkamakasalanan.

Hanggang ngayon, si Jesus ay nagdurusang kasama natin. Kung tayo ay nahihirapan, siya ay nahihirapan pa rin. Dahil sa kagustuhan na mailigtas tayo sa ating mga paghihirap, kahinaan at mga suliranin sa buhay maging ang kamatayan, pinili Niya ring mamatay para sa atin. Kaya naman kung tayo ay magpapatuloy sa ating sariling gawain at dedepende sa ating sariling kakayahan, lubos itong ikalulungkot ng Panginoon dahil mababalewala ang Kanyang sakrpisyo para sa atin. Hindi natin kailangan dalhin lahat ang bigat sa ating buhay. Kung lalapit at magtitiwala lamang tayo sa Diyos hanggang huli, iya ang magliligtas sa atin anumang pagsubok iyan. Hindi ito dahil kailangan tayo ng Diyos dahil hindi kailanman nangailangan ang Diyos. Ngunit dahil sa lubos Niyang pagmamahal gusto ng Diyos na lagi tayong kasama ngayon at hanggang sa kabilang buhay.

Kung tayong mga hamak na tao lamang, ay handang magsakripisyo upang makita lamang na nasa magandang kalagayahan at masaya ang ating minamahal paano pa kaya ang Diyos na siyang pinagmumulan nating lahat at lahat ng dakilang pag-ibig sa lahat ng ating mga pusong nagmamahal?
Pagnilayan natin ang Kamahal-mahalang Puso ni Jesus kung paano tayong naging hindi mapagpasalamat sa lahat ng kanyang pagpapakasakit para sa atin. Ang Puso ni Jesus na siyang nadurusa upang tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan.

Nawa ay gustuhin natin magmahal tulad ng kung paano magmahal ang ating Panginoon. Isang pag-ibig na nagtatagal, nananatili sa kabila ng lahat ng hirap at palaging nagtitiwala at nanalig sa DIyos hangang huli. Bagamat hindi natin magagawa lahat ng perpekto ang mahalaga ay tumatalima tayo sa Diyos at Siya ang ating magiging lakas ngayon at habang buhay. Amen. +

Panalangin: Panginoong Jesus, sa iyong Kamahal-mahalang Puso, iniaalay ko sa iyo ang aking buong puso at kaluluwa. Gawin mo akong kalugud-lugod sa iyo at patawarin mo ako sa lahat ng oras na hindi kita binigyang halaga o hindi man lamang naalala. Mula ngayon tulungan mo akong laging isipin ang Diyos, ang pag-ibig, pagsisilbi at pag-aalay sa kapwa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply