Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Sinusunod ng ating Puso.”

Photo Credit: http://reachmorenow.com

Hulyo 2, 2018. Lunes. Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Unang Pagbasa: Amos 2:6-10, 13-16

Ganito ang sabi ni Yahweh: “Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila’y paparusahan ko. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid, at ibinentang alipin sa halagang isang pares ng sandalyas ang mga taong hindi makabayad ng utang. Niyuyurakan nila ang mga aba; ipinagtutulakan nila ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaing alipin, kaya’t nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Ginagamit nilang higaan sa tabi ng alinmang altar ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, sila’y nag-iinuman ng alak na binili sa salaping ninakaw sa mga dukha.

Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, na kasintangkad ng mga punong sedar at kasintigas ng punong ensina. Pinuksa kong lahat ang mga ito alang-alang sa kanila.

Inilabas ko kayo mula sa Egipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng apatnapung taon,
at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo.

Kaya ngayo’y pababagsakin ko kayo sa lupa, gaya ng kariton na di makausad sa bigat ng dala. Maging ang matutuling tumakbo ay di makakatakas. Manghihina pati na ang malalakas,
maging ang magigiting ay di rin makakaligtas; walang tatamaan ang mga manunudla;
di makakaligtas ang matutuling tumakbo, di rin makakatakas ang mga nakakabayo.

Sa araw na iyon ay magsisitakas maging ang pinakamatatapang.”

Ebanghelyo: Mateo 8:18-22

Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng Kautusan at sinabi, “Guro, sasama po ako sa inyo saanman kayo pupunta.” Ngunit sumagot si Jesus, “May mga lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang Anak ng Tao.”
Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, “Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?” Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, “Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.”

Pagninilay:

Mahirap nga naman talagang sumunod sa mga yapak ng ating Panginoon. Likas sa ating mga makasalanan ang gustong gustong masunod ang ating mga sarili. Sariling pananaw. Sariling pag-iisip at paghusga ng tama o mali. Sariling kagustuhan, at marami pang iba. Akala natin tayo ay laging tama, ngunit bunga lamang ito ng kasalanan na nananahan sa atin mula pa noong una at ang tawag dito ay “pride” o pagmamataas ng sarili. Gaya ng nangyari sa unang pagbasa, at maging hanggang sa kasalukuyan, ang lahat ng mula dito sa kasalanang ito na namana pa natin sa una nating mga magulang ay puro pagkawasak ng ating sarili ang kahihinatnan.
Kung wala na tayong susundin kundi ang mga sarili natin, wala itong dulot na kapayapaan sa ating sarili. Kung wala ang Diyos sa ating isip at puso, ang tao ay puro lamang sarili lamang ang iniisip. Ang dulot nito ay kamatayan at kawalang saysay ng buhay dahil tayo ay nilikha ng Panginoon para magmahal at magsilbi sa ibang tao. Kung mag-isa at ang buhay ay hindi natin ginagamit upang pagsilbihan ang iba, iyon ang pinakamalungkot at pinakawalang saysay na bahay. Sadyang nagwawagi lagi ang disenyo ng Panginoon sa ating buhay. Siyang naglalang at lumikha ng lahat.

Si Jesus na ating Panginoon, bagamat walang kasalanan ay naparito sa lupa upang iparanas sa atin ang kanyang pag-ibig sa kanyang buhay bilang Diyos at Tao. Halos wala Siyang pahinga sa dami ng nangangailangan at naghahanap ng kaligtasan, kaginhawaan, sa pangangaral ng Salita ng Diyos at sa pagkakawanggawa. Uhaw na uhaw ang mga tao sa Diyos. Para sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos, Diyos lamang ang makapagbibigay ng lunas sa uhaw na ito na hanggang ngayon ay ating nadarama kung wala ang Panginoon sa ating buhay.
Ngunit para sa ating mga naghahanap sa Kanya, ang tanging paraan lamang ay sumunod. Ang pagsunod na ito sa kanya ay ibig sabihin, huhubarin natin ang ating sariling mga kinikilingan. Mga sariling pagdududa, mga inaalala, iniintindi at ano pa man, lahat ito ay may buong tiwalang ang Diyos ang bahala dahil Siya ang tumatawag sa atin.

Marami sa atin, sa sobrang bilib at pinanghahawakan ang sariling galing, ay hindi na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi makabitaw. Hindi makapagtiwala ng lubos. Bakit kaya hindi natin makita? Na ang ating sariling kakayanan ay hindi rin galing mismo sa ating sarili. Kahit pa tayo ay may angking lakas, sadyang nauubos ito, at limitado. Pagkat tayo ay mga tao lamang. Hindi tayo ang bukal ng ating mga kakayanan ngunit ang Panginoon lamang. Hangga’t hindi tayo handang iwananan ang lahat ng nakakabalakid sa atin upang tanggapin ang ating Panginoon nang buong puso, lagi at lagi tayong madadapa, magugulumihanan at mauubusan ng lakas.

Ang walang hanggan na lakas sa kabila ng lahat ng ating dinaranas ay matatagpuan lamang sa pagsunod kay Cristo. Tinanggap ng Diyos ang lahat ng pasakit sa mundo, insulto, paghihirap, hanggang pagkamatay, para sa atin. Kung tayo rin ay haharapin ang lahat ng ito sa ating buhay nang may buong pananampalataya, hindi mag-isa ngunit kasama ang Diyos, ano pa ang ating katatakutan sa buhay? Kung ang Diyos mismo para sa atin ay nagdusa sa kasalanang ating naggawa, anong ating karapatan upang magreklamo sa ating mga paghihirap sa buhay? Ito ay kakarampot lamang kumpara sa dinaranas ni Jesus alang-alang sa ating lahat. Napakaliit ng ating pag-uunawa dahil ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa ating sarili. Kung lalawakan natin ang ating puso at isip, tiyak tayo ay maliliwanagan dahil magkakaroon ng puwang ang Diyos upang ipaintindi sa atin ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya. Bagamat may hirap ay sa buhay na walang hanggan at kaligayahang hindi nauubos ang kahihinatnan.

Maaring iwanan natin ang lahat para sa Panginoon, at dahil dito tayo ay naging wais dahil ang tunay na kayamanan ay nasa Kanyang kalangitan at Kaharian. O di kaya naman ay patuloy tayong maging sarado sa ating sarili at panghawakan ang kayamanan at mga bagay na madaling lumilipas lamang. Nasa atin ang desisyon kung ano ang ating pipiliin sa ating buhay. Ang Diyos sa atin ay palagi lamang naghihintay.

Panalangin: Panginoong Jesus, patawad sa maraming pagkakataon na nabalewala ko ang iyong pagsasakripisyo at pagkamatay para sa akin. Napakarami kong inaalala ngunit nawa ay mabuksan ko ang aking puso upang ialay sa iyo ang lahat ng aking suliranin. Gusto kong sumunod sa iyong mga yapak dahil naniniwala akong ikaw lamang ay sapat na upang ako’y mabuhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.