Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tagumpay ng Hustisya ng Diyos”

 

Hulyo 28, 2018. Sabado. Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 84: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Unang Pagbasa: Jeremias 7:1-11

Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng Templo, at ipinasabi ang ganito: “Makinig kayo, mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel! Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo’y papayagan kong manatili rito.”

Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: ‘Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh!’ Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan.

“Magbagong-buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa’t isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyus-diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman.

“Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal, at sumasamba sa mga diyus-diyosang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos, haharap kayo sa akin, sa aking Templo at sasabihin ninyo, ‘Ligtas kami rito!’ Bakit? Ang tahanan bang ito’y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.

Ebanghelyo: Mateo 13:24-30

Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo.

Kaya’t pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, ‘Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga damo?’

‘Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo,’ sagot niya. ‘Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.’”

Pagninilay:

Simula pa lamang noong una, ang tao ay ginawa ng Diyos na mabuti. Nasasabi sa unang aklat ng Bibliya na Genesis na ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay mabuti. Kaya lamang dahil sa panunukso ng diablo sa ating unang mga magulang ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Nagkaroon ng kasalanan at pagaalsa laban sa Diyos. Ito nga ang tinutukoy sa talinghaga na Ebanghelyo ngayong araw. Kaya naman sa ating mundo ay mayroong mabubuti at mayroon ding mga masasama. Ang tao ay may sariling kaisipan, kaalaman at mga desisyon sa buhay na nagiging kabuuan ng kanyang buong buhay at pagkatao. Iba-iba ito at kakaiba sa bawat tao. May mga ibang tao talaga, na bagamat alam ang tama ay mas pinipiling gawin ang mali. Lalung lalo na kung sa pansariling interes lamang nakatuon ang kanyang puso at buhay.

Ngunit hindi dapat panghinaan ng loob ang mga taong lubos na naniniwala sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng mismo ng Diyos na ang mga tao mang tulad nito: mga mapanlinlang, mga magnanakaw, mamamatay tao, mga mapanghusga, maninira at mga makasarili at mapagmataas na tao. Makuha man nila ang kanilang kagustuhan ngayon at masunod nila ang kanilang luho at pita ng laman. Kung saan ang kabayaran ay kawalan ng hustisya at pang-aapi ng ibang tao, balang araw ay tatanggapin nila ang hustisya ng Panginoong Diyos. Sasapitin din nila ang kahihinatnan ng kanilang mga ginagawa.

Kaya naman, mga kapatid, maging sa unang pagbasa, ay isinasaad ang kahalagahan ng isang puso na malinis at may iisang hangarin. Kung talagang ang Diyos ang hinahangad ng ating puso at kung talagang sa puso natin ay kabutihan ang ating gustong ihasik at anihin sa ating buhay. Ito ay nananalaytay sa kapwa at sa lahat ng aspeto ng buhay. Sikapin nating sa lahat ng aspeto ng ating buhay ang Salita at utos ng Diyos ay ang ating sundin at gawin. Hindi maaring hati ang ating mga puso.

Maraming tao ang iba ang sinasabi sa ginagawa. Maraming mga tao ang hanggang ngayon, akala nila ang pagsasabi ng “Mahal ko ang Diyos!” o “Mahal kita Panginoon” ay sapat na. Matapos ay paglabas ng simbahan o matapos ang pagdarasal ay magagalit na, maninira ng kapwa o kaya naman ay tatamad-tamad sa gawain. Nasaan ang “pagmamahal” na iyong sinasabi doon? Samantalang malinaw na sinabi ng Panginoon “Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa, ay siya ring ginagawa mo sa akin…” (Mateo 25:46, Ang Paghuhukom).

Para naman doon sa mga taong inaaway at naapi, sinabi naman ng Panginoon “Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo…” (Mateo 5:44, Pagmamahal sa Kaaway) Mahirap itong gawin lalo na masakit sa damdamin ang mga hindi magagandang salita na tinatanggap mula sa iba. Ngunit kung may buong tiwala na ang Diyos na ang bahala sa ating mga suliranin ukol sa taong ito, ay maiintindihan nating mas kailangan nila ng awa. Dahil ang galit, paninira at mga panghuhusga, ay isang ebidensiya ng kung ano mang poot at kawalan ng pagmamahal sa loob ng kanila mismong mga sarili. Mas kailangan ng mga taong ito ng kaliwanagan at panalangin.

Lahat ng mga tao ay may kanya-kanyang pinagdaraanan hindi man tayo maitrato ng tulad ng ating gustuhin. Ang mahalaga, ay sa kaibuturan ng ating puso ay walang bahid ng kasamaan ngunit kagustuhan lamang ng kabutihan. Itong lahat ay bukas sa Diyos at kitang-kita Niya ang bawat laman ng ating mga puso. Bandang huli, tandaan natin na higit na mas makapangyarihan ang hustisya ng Panginoon na magtatagumpay magpakailanman. Amen. +

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong pagigtingin ang aking pananampalataya at tiwala sa iyong walang hanggang awa at hustisya. Ito nawa ang aking sandigan sa lahat ng aking mga dinaranas sa buhay. Lalo sa kabila ng mga unos at suliranin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.