Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tibay ng Kalooban sa Diyos”

www.themoviedb.org

 

Hulyo 14, 2018. Sabado. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 93: Panginoo’y naghari na! Ang damit nya’y maharlika. 

Unang Pagbasa: Isaia 6:1-8

Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa’y may anim na pakpak: dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa’t isa ang ganito:

“Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat!
Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian.”

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng Templo at ang loob nito’y napuno ng usok. Sinabi ko, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Hari, si Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat!”

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi: “Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.” At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!”

Ebanghelyo: Mateo 10:24-33

“Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro, at ang alipin sa kanyang panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay.”

“Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impiyerno.

Hindi ba’t ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo’y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.”

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit.”

Pagninilay:

Mayroon ka bang mga natatagong pangamba at takot na itinatago sa puso? Lahat tayo sa mundo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hindi lamang halata sa panglabas na anyo ng mga tao ngunit sa kaloob-looban ng bawat isang tao ay hindi natin alam kung ano ang itinatago nito sa puso. Ang bawat isang tao ay may itinatagong sarili niyang sistema ng pagiisip, kalooban, paniniwala at mga emosyon. Kaya naman kung tayo ay manghuhusga ng kapwa, ito ay madalas nagiging isang kasinungalingan at malayo sa katotohanan. Ang totoo ay hindi natin malalaman ang lahat sa ating kapwa, at hindi natin pwedeng basehan ang mga madali at panglabas na bagay na nakikita upang hatulan ang ating kapwa. Ano ang koneksyon nito sa ating ebanghelyo?

Ang ating mundo ay punung-puno na ng mga taong parami nang parami ang mga may suicidal tendencies, overfatigue, depressed at kung anu-ano pang kalagayang pangemosyonal na hindi agad nakikita ng maraming tao. Maraming tao ang hindi parepareho ang lakas. Ang iba ay nakatagpo ng mga kaibigang masasandalan, ang mga iba ay may pamilyang nakakaunawa. May iba rin na ang lahat ito ay wala.

Hanggang ngayon ito ay totoong nangyayari. Maraming taong hindi makaintindi at punung-puno ng panghuhusga, at pagmamataas ng sarili. Bilang mga taga-sunod ni Jesus, napakalaking bagay na, bagamat tila maliit, ang maging isang mukha ng pag-uunawa, pagtanggap at pakikinig sa kapwa. Lalung lalo na sa kasalukuyang panahon na parami nang parami ang mga tila nagiisa. Hindi man sa panglabas, ngunit sa kalooban.

Sa mga panahong ito, napakagandang namnamin ang ebanghelyo kung saan, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon na “Huwag matakot!” Dahil ang Diyos mismo ay nakaranas ng ganitong pagkalungkot, pagkabalisa, sa nangyayari sa paligid na gawa ng mga tao. Siya mismo ang unang nakaranas ng lahat ng ito bagamat wala siyang kasalanan. Hanggang ngayon na nakikita Niya ang ating mundo na kanyang nilikha upang magkaisa at magmahalan na nawawasak unti-unti sa kagagawan ng tao ay masakit pa rin sa Panginoon. Kung Siya na ating Panginoon ay nakararanas nito, paano pa kaya tayong mga tagasunod niya?

Ngunit kahit na ganito ang katotohanan ng buhay sa mundo, ay nakakapagpatatag ng ating kalooban ang kaalaman na ang Diyos ay ang makakasama at bahala sa lahat. Lilipas din ang lahat ng bagay at mapapawi din ang kalungkutan. Ang mga suliranin at problema ay mawawala at malulutas din. Ang mga paghihirap ay matatapos din. Kung pipiliin nating manatili sa Kanya, lahat ng paghihirap ay balewala at mapapalitan din ng walang hanggang saya.

Nawa ay tumalima tayo sa Kanya sa oras ng ating pagkatakot at pagkabagabag at alalahanin natin ang kanyang pagmamahal sa atin na walang hanggan at hindi lumilipas. Amen. +

Panalangin:

O Diyos na Mahabagin, kaawaan mo kaming lahat na hindi alam ang aming ginagawa. Turuan mo kami at gabayan ng iyong liwanag ng puso at isip. Hinihiling namin ito sa iyong Matamis na Ngalan at sa tulong ng panalangin ni Maria, aming Ina ng Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.