Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Tunay na Hustisya ng Diyos”

Photo Credit: www.parroquiaconsolacion.com

 

Hulyo 4, 2018. Miyerkules. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Unang Pagbasa: Amos 5:14-15, 21-24

Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama,
upang ikaw ay mabuhay.

Sa gayon, sasaiyo si Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
tulad ng sinasabi mo.

Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti.
Pairalin mo sa mga hukuman ang katarungan, baka sakaling kahabagan ni Yahwehang matitirang buháy sa lahi ni Jose.

“Namumuhi ako sa inyong mga handaan, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon.

Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog,
handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba.

Kahit na ang mga iyon ay handog pangkapayapaan,
hindi ko pa rin papansinin.

Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan; ayoko nang marinig ang inyong mga alpa.

Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog;
gayundin ang katuwiran tulad ng isang di natutuyong batis.

Ebanghelyo: Mateo 8: 28-34

Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya’t walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon?”

Sa di-kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, “Kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Jesus, “Sige, lumayas kayo.” Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod.

Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain.

Pagninilay:

Minsan talaga sa ating buhay, kahit tayo pa ang gumagawa ng mabuti ay tayo pa ang nagiging masama. Ganito nga rin ang naranasan ng ating Panginoong Jesus sa ebanghelyo ngayong araw. Matapos nitong palayasin ang mga demonyo at pinapunta sa mga baboy na itinuturing na hindi malinis na hayop noong mga panahon na iyon, ay mas inintindi pa ng mga residente ang kanilang pangkabuhayan kaysa sa mabuting naggawa para sa kanila ng Panginoon.

Ganito nga rin ang nangyayari sa ating buhay. Minsan o madalas, mas pinipili nating tingnan ang mga bagay na sa mata ng tao lang may halaga. Ngunit ang paningin ng Diyos ay iba. Para sa Diyos ang mahalaga ay ang mga bagay na hindi nakikita. Hindi ang yaman ng mundo ngunit ang yaman ng puso. Sa unang pagbasa ay ating natunghayan kung paanong iginigit ng Panginoon, walang halaga ang mga panglabas na mga pagpupugay, pag-aalay ng pera, sakripisyo o pagsunod sa mga tradisyon kung hindi ito sasamahan ng tunay na pag-aalay ng ating mga puso.

Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, pagpapahalaga sa hustisya, ang siyang pinakamatibay na ebidensiya ng paghahando ng ating puso sa Diyos. Kung magaling nga tayo sa mga panglabas na pagsasamba ngunit ang ating mga gawa ay nakatuon sa ating mga sarili, ay balewala ang ating mga gawa kahit gaano pa ito kalaki, kung ang laman ng ating puso ay gusto nating tayo ay mapansin at mapahalagahan. Sa lahat ng bagay, hilingin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng malinis na pag-iisip at pangunawa, upang ang kanyang kalooban ang siyang ating masundan anumang oras ng ating buhay. Amen. +

Panalangin: Panginoon, maraming salamat sa iyong binigay na buhay. Kaawaan mo kami at palayain sa aming sariling pagkakaalipin sa mga maling paniniwala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at kaliwanagan ng puso at isip pati na rin ang aming buong pamilya. Hinihiling naming ito sa Matamis na Ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ni Maria, aming Ina. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.