Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Yaman ng Buhay”

Photo Credit: http://www.jesuscristo.name

 

Hunyo 22, 2018. Biyernes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 132: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 1:1-4, 9-18, 20

Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias ay naitakas ng tiya niyang si Jehoseba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa Templo ni Yahweh at anim na taóng itinago roon habang si Atalia ang naghahari sa lupain.

Ngunit nang ikapitong taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng Templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari.

Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung Araw ng Pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David: ang mga sandata at pananggalang na nasa Templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba’y sa gawing timog, ang iba’y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng Kautusan, binuhusan ng langis, at ipinahayag na hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan: “Mabuhay ang hari!”

Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong-bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa Templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng Templo, tulad ng kaugalian. Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, “Ito’y isang malaking kataksilan!”

Iniutos ng paring si Joiada sa mga opisyal ng hukbo, “Ilabas ang babaing iyan at patayin pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng Templo ni Yahweh.” Siya’y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay.

Pagkatapos, pinanumpa ni Joiada si Haring Joas at ang taong-bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Pagkatapos, pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal. At si Joiada ay naglagay ng mga bantay sa Templo ni Yahweh.

Nagdiwang ang bayan. At naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari.

Ebanghelyo: Mateo 6:19-23

“Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw.

Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.”

“Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo’y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman.”

Pagninilay:

Sa huli ay sasapitin pa rin nating mga tao ang mga kahihinatnan ng mga pinili nating gawain at desisyon sa buhay. Sa bandang huli, Diyos pa rin, ang Kanyang kapangyarihan, katapatan, kaliwanagan at pag-ibig ang magtatagumpay. Maghari man ang masasama at mapang-api ay pandalian lamang lahat ito at tiyak ay matatalo at mabubuwag din ang kanilang piniling kaharian, tagumpay at yaman na nakuha ng mga pusong makasarili. Ganito nga ang nangyari sa unang pagbasa na ating natunghayan kaya naman sa ating ebanghelyo ay itinuturo ng ating Panginoong Jesus kung ano nga bang klaseng kayamanan ang ating dapat ipunin. Hindi ang kayamanan dito sa lupa na madaling mawala at manakaw kundi ang kayamanan sa itaas kasama ng Diyos at ito ang kayamanan ng kabutihan at pagmamahalan na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggang kagalakan kasama ng Diyos. Wala na tayong hahanapin pa at lahat ay ganap at perpekto sa Kanyang piling.

Kung ang pangakong buhay na ito ng buhay na walang hanggan ay ating isasapuso at paniniwalaan ng buong pagmamahal sa Diyos, ito ang ating magiging sandigan sa lahat ng bagay upang patuloy na gumawa ng mabuti sa lahat. Sa ating kaibigan man o sa kaaway, sa kakilala man o hindi kakilala at sa ano pa mang sitwasyon sa buhay. Dahil naniniwala tayo na ang mahalaga lamang ay gumawa tayo ng mabuti, kahit na hindi man tayo pasalamatan, o tratuhin man tayo ng hindi maganda sa kabila ng ating kabutihang loob. Masakit man ang sinusukli sa atin ay buo at panatag pa rin ang ating puso dahil alam nating nakikita ng Diyos ang lahat ng ating gawain at ang gantimpala natin ay nasa Kanya.

Ito ang yaman na hindi nauubos at hindi nasisira – ang yaman ng pag-ibig sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng ating pagninilay ay nais kong ibahagi ang isang napakagandang isinaad ni Mother Teresa ng Calcutta tungkol sa pagkakawanggawa at pagmamahal sa kapwa. Ito ay pinamagatang “Do It Anyway”:

“People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway.

If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway.

If you are honest and sincere people may deceive you. Be honest and sincere anyway.

What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway.

If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway.

The good you do today, will often be forgotten. Do good anyway.

Give the best you have, and it will never be enough. Give your best anyway.

In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway.”

Panalangin: O Diyos na Mahabagin at nakakakita ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso. Bigyan mo ako ng busilak na puso, kabutihan at kababaang loob upang magmahal ng kapwa kahit mahirap.

Tulungan mo akong mag-ipon ng kayamanan na nagtatagal at matatamasa ko sa kabilang buhay – ang kayamanan ng pag-ibig mo at ng buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.