Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga”

Hulyo 20, 2018. Biyernes. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Isaias 38: “Buhay ko’y yong iniligtas, pagiral ko’y walang wakas.

Unang Pagbasa: Isaias 38: 1-6, 21-22, 7-8*

Nang panahong iyon, nagkasakit nang malubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan, kaya siya’y dinalaw ni Isaias na anak ni Amoz. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, “Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling; mamamatay ka na.” Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin!

“O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo nang tapat at ang ginawa ko’y pawang nakalulugod sa iyong paningin.” Pagkatapos, nanangis siya nang malakas.

Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, “Sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David: ‘Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin; kaya dadagdagan ko pa ng labinlimang taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lunsod na ito’y hindi mapapahamak, sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Asiria.’”

Ebanghelyo: Mateo 12: 1-8

Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya’t sila’y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng Kautusan sa Araw ng Pamamahinga!”

Sumagot si Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa Kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa Kautusan na tuwing Araw ng Pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa Templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayunma’y hindi sila nagkakasala! Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa Templo.

Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ‘Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog’, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang Anak ng Tao ay siyang Panginoon ng Araw ng Pamamahinga.”

Pagninilay:

Noong panahon ni Jesus ang mga Pariseo ay labis ang pagoobserba sa mga batas ng templo at kasama na rito ang pagsunod sa tinatawag na “Sabbath Day” o Araw ng Pamamahinga ng Panginoon. Para sa kanila ang kautusang ito, ay maraming ipinagbabawal pang mga bagay upang hindi sila makahihigit sa Panginoon na Siya mismong namahinga noong ika-pitong araw, sa paglikha sa tao, mundo at kalikasan.
Ngunit sa kanilang paningin si Jesus ay lumabag sa batas nang kanilang kainin ang trigo. Isa ito sa mga batas na kanilang sinusunod. Kaya lamang, hindi ito sinunod ni Jesus at ng kanyang mga alagad dahil gusto nilang ipakita na may mas higit pa rito sa pagpapakita ng tunay na debosyon sa Panginoon. “Awa hindi handog”. Hindi sila makapaniwala dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ay Panginoon at Mesisyas na kanilang hinihintay. Balewala sa kanila ang mga salita ng Diyos dahil para sa kanila, sila na ang batas.

Dahil sa nangyaring ito, abot-abot na naman ang kritisismo ang natanggap ng ating Panginoon. Matatandaang noong mga ebanghelyo ng karaniwang panahon ay ganito rin ang pangyayari dahil si Jesus ay nagpapagaling din ng may-sakit kapag ka Araw ng Pamamahinga, at ito ay itinuturing na trabaho o paggawa sa kanilang panahon. Siya ring ikinadismaya ng mga Pariseo noon. Bakit nga kaya ginagawa ito ni Jesus?
Kahit pa Siya ay mapagbintangan ng kung anu-anong masasakit na salita ay ginagawa niya ang tingin niyang mas nakabubuti.

Sinabi nga niya “Awa ang gusto ko, hindi handog”. Kailangang ang ating mga puso ay higit sa panglabas na pananampalataya at debosyon ang nakikita. Tayong mga Katoliko ay dapat maging maingat sa ating pagtawag ng kung ano ba talaga ang debosyon. “Awa hindi handog” Marami ang nagsasabing mayroong matibay na pananampalataya ngunit ito’y makikita lamang sa gawa. Paano natin pakitunguhan ang ating kapwa? Kung tinatanggap ba natin nang may awa, at pang-unawa? O panghuhusga?

Ang tunay na debosyon sa Panginoon, ay hindi lamang ang pagsunod sa mga tradisyon, kaugalian at debosyon, o kung ilang nobena at panalangin o misa. Higit pa rito at kasama ng lahat ng mga ito ay ang bunga ng ating mga panalangin at tradisyon na ginagawa alang-alang sa pagmamahal sa Diyos. Ang bunga na dapat nakikita bilang mga tunay na katoliko ay ang pagsunod kay Cristo kung ano ang kanyang ginagawa sa mga tao. Kailan kaya natin huling naipadama ang ating awa sa ibang tao? Kung bawat isa sa atin ay tutulong kahit kaunti, malaking bagay ang magagawa. Walang taong gustong maging mahirap o magdusa. Kung tayo’y may biyaya, nakakakain at may tinutulugan, napakalaking biyaya na para sa atin.
Hindi naman kailangang maging mayaman bago tumulong.

Lahat tayo kung ano ang kaunting ating maialay at maiabot na tulong ay malaking bagay na. Sapagkat sa ating mundo, mabigyan lamang ng kaunting pansin ang mga pulubi ay isang hindi na karaniwang pangyayari. Pansinsin ang mga taong masyadong abala. Laging nagmamadaling maglakad na hindi na natin namamalayan na hindi na natin nakikita ang mga pangangailangan ng ating mga kapatid na sadlak sa hirap at dusa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa loob ng simbahan ngunit lalo na sa labas kung saan tayo mas kailangan ng ating mga kapatid na naghihirap at nagdurusa.

Nawa ay manuot sa ating mga puso, ang awa na ipinapamalas ng Panginoong sa ating lahat. Itong parehong awa na bagamat Siya ay Diyos, piniling magpakababa at maging tao upang tayo ay mailigtas. Bagamat tayo ay mga makasalanan, at paulit-ulit pa nating ginagawa ang mga pagkakasala, ay pinapapatawad pa rin tayo at hinihintay hanggang sa huli.

Panalangin: Panginoon, maraming Salamat sa iyong awa. Kahabagan mo kami at palakasin. Bigyan mo kami ng puso na katulad ng sa iyo upang mahalin namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.