Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Buhay Na Walang Hanggan”

Photo: Fr. Louis

Abril 19, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 6:44-51

Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.’ Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama; ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama.

Pakatandaan ninyo: ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila’y nasa ilang, ngunit sila’y namatay. Narito ang tinapay na bumabâ mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumabâ mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan.”

Pagninilay:

Sino sa atin ang gustong mapunta sa langit? Naniniwala pa ba tayo sa buhay na walang hanggan?

Marami sa mga nakikinig kay Jesus ang hindi makapaniwala sa kanilang naririnig mula sa kanya. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang pag-aalay ng sariling dugo at katawan para sa kaligtasan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at pagpako sa Krus na hindi pa nagaganap noong mga panahon nang sabihin ito ni Jesus sa kanila. Kung paanong tayong lahat ay naging biktima ng kamatayan, kasalanan at pagkahina ng katawan dahil sa pagkain ng ating mga ninuno ng pinagbabawal na pagkain, ay ganoon din na tayo ay maililigtas at mapapagtagumpayan ang kahinaan ng ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng katawan at dugo ni Jesus. Ito nga ang tinatawag na Banal na Sakramento ng Eukaristiyana ating tinatanggap tuwing Banal na Misa.

Ang sarili mismo ng ating Panginoon at tunay na presensiya Niya sa maliit na tinapay ay ang pinakamagandang regalo ni Jesus sa ating lahat dahil dulot ito ng kanyang purong pag-ibig para sa atin. Nakakalungkot isipin na tulad ng mga tao noon hanggang ngayon, marami sa atin ang hindi na naniniwala dito at tila may pagdududa. Kaya’t hindi nabibigyang kaukulang respeto at pansin ang presensiya ni Jesus sa Eukaristiya. Isa sa mga pinakamahalagang pagpapahalaga at pagpapakita ng respeto sa Banal na Komunyon ay ang bukal sa puso na paghingi ng tawad sa mga kasalanan. Ayon sa turo ng Simbahang Katolika ay ipinagbabawal ang pagtanggap ng Banal na Komunyon sa sinumang nasa estado ng mortal na kasalanan.

Ating tungkulin na alamin ang ating pananampalataya upang maging daan na mas magpagigtingin pa ito at alagaan hanggang sa wakas ng ating buhay. Si Jesus lamang ang ating daan patungong buhay na walang hanggan. Sana sa susunod na tatanggap tayo ng Banal na Komunyon ay ihanda natin ang ating mga sarili. Hayagang magsisi ng ating mga kasalanan, nang maging kaisa tayo ni Jesus sa pagsagip niya sa atin sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang dugo na patuloy na inaalay ng mga pari sa Banal na Misa. Pagpahalagan natin ito alaala ng pagpapahalaga sa atin ng Diyos na bagamat siya’y Hari ng lahat ay piniling magpakababa upang tayo’y makasama niya sa buhay na walang hanggan. Tandaan, na lahat ng bagay ay mawawala at lilipas din. Ang buhay dito sa lupa ay maiksi at isa lamang paglalakbay ngunit ang kahihinatnan ng ating kaluluwa ang siyang dapat naging pinaghahandaan dito sa lupa.

Nawa’y ang Sagradong Katawan at Dugo ni Kristo na ating tinatanggap tuwing Banal na Misa ang siyang ating maging lakas ng katawan at kaluluwa at ng puso at isip nating nababagabag at madaling manghina sa panahon ng pagsubok at problema. Lahat ito’y mapagtatagumpayan natin kaisa ni Jesus kung tatanggapin natin siya sa Banal na Sakramento nang buong pananampalataya at pagpapahalaga.

Maniwala sana tayo na hindi malayo ang Diyos sa atin. Kasama natin si Jesus ngayon mismo, dito sa ating kasalukuyan. Sa ating mga puso at sariling katawan at sa ating buong buhay hanggang huli. Amen. +

Panalangin: Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang sa iyo. Sa hindi ko lubusang pagpapahalaga sa iyong pag-aalay ng buhay. Kaawaan mo kami, Jesus sapagkat kulang ang aming pang-unawa at sadyang napakaliit ng aming puso. Ngunit gusto ka namin tanggapin nang buong buo kaya tulungan mo kaming palawakin ang aming puso at isip. Patuloy nawa kami sanang maging bukas sa iyo sa pamamagitan ng isang nag-aalab na pananampalataya namin sa iyo.

Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply