Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Diyos ang Tunay na Yaman ng Buhay!”

Photo by: http://wallpaperpulse.com

Hunyo 19, 2018. Martes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 51: Poon, iyong kaawaan Kaming sa iyo’y nagsisuway.

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:17-29

Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe, “Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon.

Sabihin mo sa kanya, ‘Pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian? Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo.’”

Sinabi ni Ahab kay Elias, “Nakita mo na naman ako, aking kaaway.”

Sagot naman sa kanya ni Elias, “Hinanap kita muli sapagkat nalulong ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh!

Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh: ‘Itatakwil kita! Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala.’

Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel: “Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel.” Sinuman sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso; sinumang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre.”

Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga diyus-diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon.

Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit-panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan.

Kaya’t sinabi ni Yahweh kay Elias, “Napansin mo ba kung paano nagpapakumbabá sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbabá siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya’y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan.”

Ebanghelyo: Mateo 5:43-48
“Narinig ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.’

Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit.

Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di-matuwid.
“Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba’t ginagawa rin iyan ng mga Hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit.”

Pagninilay:

Isang sukdulang kasalanan ang nagawa ni Haring Ahab at Reynang Jezebel. Hindi lamang dahil sa sila ay nagplanong kumitil ng buhay upang makuha lamang ang ubasan na pag-aari rin ng kanilang pinapatay. Ngunit, higit pa dito ang pagkakaroon ng ibang diyus-diyosan na sinasamba bukod sa tunay at iisang Diyos na si Yahweh. Itong lahat ay dahil pinakasalan ni Ahab ang isang babaeng mula sa ibang lahi na sumasamba mismo kay Baal at nangarap na ipalaganap nang tuluyan ang paniniwala dito sa buong Israel. Imbes na kay Yahweh na naglitas sa kanila mula sa pagkakalipin sa Ehipto at pagsunod sa Kanyang mga utos ay puro pagsusuway na ang ginawa. Ang batas ng Diyos ay tungo sa pag-ibig at buhay at anumang taliwas dito ay sa kabaliktaran din, pag-ibig lamang sa sarili at kamatayan. Nangyari ito dahil sa umpisa ay kinuha ni Jezebel ang kapangyarihan na hindi kanya. Nangunay siya at gumawa ng kanyang desisyon. Kahapon sa unang pagbasa noong nalaman niya na malungkot si Ahab dahil hindi nakuha ang taniman ng ubas. Dahil dito, gumawa agad ng sariling aksyon si Jezebel, imbes na makinig sa asawa ay nagmalaki pa at pinaalala ang kapangyarihan nilang tila “maaring gawin ang lahat ng naisin dahil sila ay makapangyarihan”. Ganito rin ang nangyayari sa atin sa kasalukuyang panahon kung sino man ang nangunguna sa Diyos at sinusunod ang sariling pita. Lahat ay natatapos sa karumal-dumal na kahihitnatnan kung walang pagbabago ng puso dahil ang tinatanim na masama ng tao ay nagbubunga ng sarili niyang kapahamakan sa huli.

Dito makikita natin na walang kahit anong pag-ibig sa ganitong puso na makasarili. Puro lamang kasalanan ang idinudulot ng sobrang pagpapahalaga sa sarili at pagmamataas. Ang daang ito ay puro patungo lamang sa kamatayan. Hindi lamang pampisikal na kamatayan ng katawan ngunit pati ng pagkatao, ng dangal, at ng kagalakan. Ang pusong nakatuon sa sarili ay isang pusong malungkot. Walang namumunga na magaganda at maiinam na prutas na siyang papakinabangan ng ilan.
Taliwas ito sa turo ni Jesus noong sinabi Niyang ito ang pinakamahalagang kasulatan sa lahat na mailalathala sa simpleng salita na: mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin din ang kapwa tulad ng sarili. Pagbibigay at pagmamahalan. Dito hindi natatapos ang kagalakan bagamat sa una ay kailangang bumitaw ng bahagi ng kung ano ang mayroon tayo, ang kapalit na kaligayahan na mapasaya ang kapwa ay hindi matutumbasan ng kahit ano.

Kung tayo ay umiibig sa Diyos at atin siyang susundin sa utos na ito, hindi dahil sa takot. Ngunit dahil sa tunay na pagmamahal natin sa kanya ay gusto natin siyang mapasaya sa atin. Dahil tayo’y inibig niya muna at tinatanggap natin ito ng buong puso. Ito rin ang ating ibabahagi sa iba. Kahit pa ang utos ng Diyos ay mahirap dahil sa iibigin daw ang mga kaaway na ayaw na ayaw natin at nakasakit sa atin, tayo ay susunod. Sa kadahilananang naniniwala tayong kung sinusunod natin ang Diyos na nagmamahal sa atin, ito ay para sa ating kabutihan. Gusto ng Diyos na tayo ay mapabuti kaya kung mayroon siyang utos. Ito ay hindi para sa Kanya dahil walang kahit anong kailangan ang Diyos sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya.

Gusto Niyang tayo ay maging malayang magmahal, magpatawad kahit mahirap at unti-unti, upang maranasan natin ang kanyang pagpapala at kahit ang ating mga paghihirap ay magiging maganda ang bunga. Sa bawat hamon, pagsubok at suliranin, kung kasama ang Diyos, ay ito ang magiging daan upang tayo ay matuto at mas maging malakas pa. Diyos mismo ang magliligtas sa atin mula sa kasalanan at mga kahirapan. Ang mga masasama naman, na nagtanim din ng masama ay siya lamang inaani ang kanilang itinanim at kahihinatnan ng mga gawa. Bagamat mukha silang nagdiriwang at masaya sa una, darating din ang kanilang araw na daranasin ng mas matindi kung ano man ang bunga ng kanilang itinanim.

Hindi natin kailangang trabahuhin ang paghihiganti at pamiminsala sa kanila. Kailangan lamang natin ipagdasal, na sana malaman nila ang tamang daan. Isang daan na payapa at patungo sa buhay. Dahil dito, sila ay dapat pa nga nating kaawaan dahil ang mga nananalig sa Diyos at hindi sa yaman ng mundo ay higit pang mas mayaman kaysa kanino man.
Tayo ay may hindi nakikitang kayamanan na nagtatagal at ito nga ang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala ang Diyos at puro kasamaan ang hangad, anumang yaman sa lupa ay madaling mawawala at sa huli ay miserable pa rin ang buhay dahil wala ni kahit singko na inipong pera at yaman dito sa lupa ang madadala sa hukay.

Panalangin: Panginoon, maawa ka sa amin. Maraming bagay sa mundo ang pinipilit kaming hilahin pababa at papalayo sa iyo. Huwag kayong papayag, aming Minamahal na Ama sa Langit dahil gusto lamang namin manatili sa iyo.

Bigyan mo kami ng lakas upang labanan anumang hamon sa buhay. Hinihiling naming ito sa Matamis na Ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ng aming Inang si Maria. Amen. +
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.