Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Hanggang sa Wakas ng Panahon”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Hanggang sa Wakas ng Panahon”

Salmo 79: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Unang Pagbasa: Jeremias 14:17-22

Inutusan ni Yahweh si Jeremias na ipaalam sa bayan ang kanyang kalungkutan; at sabihin,

“Araw-gabi’y hindi na ako titigil ng pag-iyak;
sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan,
sila’y lubhang nasaktan.

Kapag lumabas ako sa kabukiran,
nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan;
kapag ako’y pumunta sa mga bayan,
naroon naman ang mga taong namamatay sa gutom.
Patuloy sa kanilang gawain ang mga propeta at mga pari,
subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.”

Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda?
Kinapootan mo na ba ang mga taga-Zion?
Bakit ganito kalubha ang parusa mo sa amin,
parang wala na kaming pag-asang gumaling?
Naghanap kami ng kapayapaan ngunit nabigo kami;
umasa kaming gagaling ngunit sa halip takot ang dumating.

Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan,
at ang pagtataksil ng aming mga magulang;
kaming lahat ay nagkasala sa iyo.

Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan;
huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem,
ang kinalalagyan ng marangal mong trono.
Alalahanin mo ang ating kasunduan; huwag mo sana itong sirain.

Hindi makakagawa ng ulan ang mga diyus-diyosan ng alinmang bansa;
hindi makapagpapaambon man lamang ang mga langit.
Nasa iyo, O Yahweh, ang aming pag-asa,
sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito.

Ebanghelyo: Mateo 13:36-43

Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid.”

Sumagot si Jesus, “Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang Anak ng Tao, ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa Masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel.

Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng Anak ng Tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin.

Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig!”

Pagninilay:

Sa dinarami-rami ng mga batikos na dinaranas ng ating Inang Simbahan, ang iba sa ating mga kapatid ay napanghihinaan ng loob. Nadidismaya ang ilan at ang iba ay walang pakialam. Ang iba naman na hindi na natuto at nag-aral pa ng kailaliman ng katotohan ng pananampalataya ng Simbahang Katolika ay lumipat ng relihiyon. Mayroon ding mga hindi na gumaganap sa obligasyong pangKatoliko tulad na lamang ng pagsisimba at pangungumpisal. Maraming mga taong nagsasabi ng kung anu-ano laban sa mga kaparian, sa simbahan, sa mga Banal na Sakramento at maging sa mga ordinaryong taong nagpupunta sa misa bilang mga “ipokrito” raw at “ipokrita.”

Halu-halo at samu’t saring paguugali mayroon ang mga miyembro ng simbahan. Ang katotohanang hindi matatanggal na laging may kapintasan ang lahat ng tao. Kahit sino pa man, kaya nga tayo nagsisimba at nananalig sa Panginoon ay dahil kailangan natin ng Diyos. Hindi dahil sa ang mga tao ay nagmamagaling kaya pumapasok sa simbahan ngunit dahil sa sariling pangangailangan ng paggaling at pagkalinga ng Panginoon.

Kung paniniwalaan ang mga maninirang ito ng ating pananampalataya at hindi natin binabantayan ang ating pinaniwalaan ay nakakalungkot kung magpapatangay.
Sa mga ganitong pagkataon, magandang paala-ala ang ebanghelyo ngayong araw. Bakit nga ba hinahayaan ng Panginoon na mangyari itong lahat? Mga kaguluhan, pasakit at mga paninira. Yan ang tanong ng iba. Ating tandaan, anuman ang sabihin ng lahat, ang ating Simbahan ay nanatiling matatag at pinakamawalak tulad ng nabanggit sa pagninilay kahapon.

Ito ring Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng pagbasa noong ika-28 ng Hulyo tungkol sa mga talinghaga ng mga nagtanim at naghasik na mga kalaban sa pananim ng masamang binhi. Ngayon naman, ang tinutukoy ng Panginoon ay Kanyang hustisya na walang nakakaalam kung kailan matatapos.

Hinahayaan itong lahat mangyari ng Panginoon dahil mas higit ang kanyang kapangyarihan at hustisya kaysa anumang dusa at suliranin na sapitin dito sa ating mundong ginagalawan. dahil mayroong takdang panahon para sa lahat ng bagay upang sapitin ng mga ito ang kahihinatnan ng kanilang masamang gawain. Gaano man ito katagal. Maging hanggang sa wakas pa ng panahon.

Panalangin: Panginoon, turuan mo ang aking pusong kumapit sa iyong kabutihan at hustisya. Huwag mo nawang hayaang mapanghinaan kami ng puso at pagtibayin mo ang aming pananampalataya sa kabila ng aming dinaranas ngayon. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.