Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Hiwaga ng Nilikha ng Diyos”


Hunyo 12, 2018. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 4: Poon, sami’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 17:7-16

Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, “Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon.” Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lunsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, “Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay.”

Sumagot ang babae, “Saksi si Yahweh, ang inyong buháy na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”

Sinabi sa kanya ni Elias, “Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel:

Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan,
at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang takdang araw
na papatakin na ni Yahweh ang ulan.”

Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias.

Ebanghelyo: Mateo 5:13-16

“Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao?

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”

Pagninilay:

Tayo ay nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang angking talento, abilidad, talino, kapasidad, at marami pang ibang kaloob ng Diyos sa ating pagkatao. Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan na ginawa ng Diyos na angat sa mga hayop, halaman at iba pang kalikasan na akda ng Panginoon, dahil tayo ang inatasang mamahala ng lahat ng mga ito mula pa noong una. Iilan nga ba sa atin ang naniniwala sa ating angking galing? O di kaya naman ang iba, ay sa sobrang dunong at inam, ay nakalimutan na na Diyos ang may kaloob ng lahat ng mabuti at maganda sa ating buhay at pagkatao. Hindi ito sa atin nanggagaling kundi sa Diyos lamang.

Inilalahad ng Diyos ang kanyang lubos na pagmamahal sa ating lahat upang tayo ay makasalo Niya sa walang hanggang kagalakan na dulot ng ating makakamit sa pagsisilbi sa kapwa. Hindi ito lahat para sa ating sarili. Nilikha tayo ng May-kapal upang maglingkod, magmahal at magsilbi at dito tayo magiging pinakamasaya. Ang saya at galak na hindi nauubos dahil nagmumula sa disenyo ng Diyos mula pa noong umpisa. Nawa ay pagnilayan natin, ano nga ang aking angking galing na aking kinasisiyahang gawin? Paano ko pa ito magagamit upang pagsilbihan ang aking Diyos at kapwa?

Hingin natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating proyekto at aspeto ng gawain.

Panalangin: Diyos ko, maraming Salamat sa lahat ng biyayang iyong kaloob na hindi ko man napapansin ngayon ay nawa ipaintindi mo sa akin ang hiwaga ng iyong paglilikha sa isang tulad namin na gusto lamang mahalin ka at mahalin ang aming kapwa. Turuan mo kaming maging kalugud-lugod sa iyo at makasama mo nawa kaming sumusunod sa iyong banal na plano at kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Written By: Admin – FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.