Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Inihayag ni Jesus ang Pagtataksil sa Kanya”

Photo Image: Lumo Project

Marso 27, 2018. Martes Santo.

Ebanghelyo: Juan 13:21-23, 36-38

Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, “Pakatandaan ninyo: ako’y pagtataksilan ng isa sa inyo.”

Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya’t sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, “Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya.” Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, “Panginoon, sino po ba iyon?”

“Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw,” sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, “Gawin mo na ang dapat mong gawin.” Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila’y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya’y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha.

Nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na.

Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at ito’y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Judio, ‘Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.’

Saan po kayo pupunta, Panginoon?” tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, “Sa pupuntahan ko’y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.”

Sumagot si Pedro, “Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko ma’y iaalay ko para sa inyo.”

Sumagot si Jesus, “Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo: bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.”

Pagninilay:

Lubhang nabagabag si Jesus sapagkat sa mga sandali ng Huling Hapunan ay alam niyang nalalapit na nga ang oras na siya ay huhulihin at ipapapatay. Sa kabila pa nito, alam niya na ang mga disiplo niya na itinuring niyang mga minamahal na kaibigan ay siya mismong mang-iiwan sa kanya maliban na lamang kay Juan na siya lamang nag-iisang apostol na naroroon sa pagpapakasakit hanggang sa pagpako kay Jesus sa Krus. Tanyag nga dito si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Si Pedro naman ay itinanggi si Jesus dahil sa kaduwagan nito na mahuli din at ipapatay din. Magandang pagnilayan dito ang kaibahan ni Pedro at ni Judas. Si Pedro ay nagsisi, napatawad, nagbagong buhay dahil naniwala ito sa habag ng Diyos at tinanggap ang kanyang kamalian samantalang ang isa naman ay hindi nakayanan ang kanyang sariling pagkakasala.

Tayo rin bilang taga-sunod ni Cristo ay makakapili ng ating kahihinatnan sa buhay. Tayo ang pumipili ang ating pupuntahan at kalalagyan sa buhay dahil nakasalalay sa atin ang bawat desisyon maging sa buhay pananampalataya o anumang aspeto ng buhay. Bahagi ng buhay dito sa mundo ang pagkakamali ngunit kahit gaano pa ito kalubha ay alalahanin natin ang Diyos na labis na nagmamahal at naghihintay lamang sa atin na lumapit tayo sa kanya. Kahit pa palagi na lamang natin nakakaligtaan ang Panginoon, ay hindi niya tayo kailanman nakalilimutan. Nawa ay tumatak ito sa ating puso na kahit ano pang ating naggawang pagkakamali. Handa lagi ang Diyos na magpatawad kung gugustuhin natin. Bilang Katoliko, ang mga pari ay kanyang daluyan ng grasya at biyaya sa Sakramento ng Kumpisal upang tayo ay mas magabayan pa at maramdaman natin ang pagpapatawad at pagpapalaya na kaloob ni Jesus sa mga uhaw sa kanyang pagmamahal at awa.

Kaya naman ngayong Mahal na Araw, ay maiging alalahanin ang ating mga pagkakamali sa Diyos at kapwa. Tayo ay magsisi. Aminin natin ang ating mga kasalanan nang may kababaang loob bilang pakikiisa sa mga pasakit ni Jesus, para na rin sa ating kaligtasan.
Maaring magpunta sa simbahan upang mangumpisal at magsimba kasama ng mga pamilya at kaibigan nang may pag-alaala sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Wala nang hihigit pa sa pag-aalay natin sa kanya ng mismong ating puso na tumatalikod sa masama at handang tanggapin ng buo si Jesu Cristo sa ating mga buhay at puso.
Panalangin: Panginoong Jesus, tulungan mo akong bumangon mula sa aking mga kahinaan at pagkakamali at tanggapin ang tulong at pagpapatawad na ibinibigay mo sa amin. Sana ay ito rin ay maging daan upang makapagpatawad kami ng nagkasala sa amin. Kaawaan mo kami, aming Jesus at dinggin mo ang aming mga panalangin. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Frances Mary Margaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply