Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Iniwan si Jesus”


© Photo: Lumo Project

Abril 21, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 6:60-69

Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makakaunawa nito?”

Alam ni Jesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito; kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritung nagbibigay-buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi mananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito’y loobin ng Ama.”

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang Labindalawa, “Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis?”

Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak namin na kayo nga ang Banal na mula sa Diyos.”

Pagninilay:

Maraming mga umalis na alagad ni Jesus matapos silang makarinig ng pangangaral ni Jesus na ayaw nilang tanggapin at paniwalaan. Ito nga ay ang karugtong ng nangyari sa ebanghelyo kahapon na ating natunghayan. Sa gayunding paraan, ang sino man sa atin na taga-sunod ni Cristo na gusto lamang paniwalaan kung ano ang komportable at may benepisyo sa atin ay hindi masasabing tunay na nagmamahal sa Diyos. Tulad ng mga alagad na umalis, iiwan at iiwan natin si Jesus na madalas ngang nangyayari. Kapag tayo ay nahirapan na, napuno na ng inaalala, pagka-abala sa kung anu-anong bagay, mga suliranin at problema, tayo rin ay madalas bumitaw sa Panginoon. Ngunit pawang katotohan ang sinasabi ni Jesus sa atin. Sinabi niya noon pa man na “Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” (Mateo 28:20), ito ay totoo at lagi natin siyang kasama. Tayo ang nang-iiwan sa kanya at mas pinipiling paniwalaan ang kasinungalingan na tayo ay nagiisa at ano pa mang pagdududa, poot at pasakit na ating nararanasan, kaysa piliin ang katotohanan.

Madalas mahirap para sa ating mga tao na tanggapin ang katotohanan at kailangan ito ng matinding pananampalataya lalo pa ang mga bagay na ukol sa ating Panginoon. Sana tandaan natin na ang Salita ng Diyos ay ang katotohanan ng ating buhay. Sa panahon ng kagipitan, ang Bibliya ang ating magiging sandalan upang mapuno ang puso at isip natin ng Kanyang Salita at hindi ang ating sariling kagustuhan o kaisipan. Kaya lamang, madalas ay hindi natin ito pinagpapahalagahan. Sino ba sa atin ang mayroong Bibliya sa bahay at binabasa ito? Mainam sana kung bawat bahay ay mayroong Bibliya at nasa bahagi ng bahay kung saan ito ay madaling mababasa ng lahat. Madalas, mas mahalaga pa ang salita ng ating kapitbahay at kamag-anak na may halong mga intriga at tsismis sa panahon ng suliranin, kumpara sa pananalangin at pagbabasa ng Salita ng Diyos. Matapos, tayo ay magagalit sa Panginoon sa gitna ng ating mga hinaharap sa buhay. Tandaan natin, na hindi tayo maaring matanggap ng buong grasya at tulong mula sa Panginoon kung tayo mismo ay ayaw magpatulong at kung hindi bukas ang ating isip sa Panginoon. Nakakakulong sa ating sariling paniniwala ngunit ang tiwala kay Jesus ay nagpapalaya sa atin.

May kasabihan ang marami, “Nakakasakit ang Katotohanan” o kaya sa Ingles ay “Truth Hurts”. Marami sa atin ang mas gustong mamuhay sa kasinungalingan, sa pagtatago sa likod ng mga ngiti, pagiging abala sa buhay, materyal na bagay, titulo at kung ano pa. Maaring sa panglabas at sa mata ng tao ay mukha tayong masaya ngunit sa loob ay malaki ang puwang at kulang. Alam itong lahat ng Diyos. Alam din Niyang Siya ang ating hinahanap at tanging makakapuno ng puwang na iyon. Ang laman ng mga puso ay alam ni Jesus lahat gaya ng kung paano Niyang alam ang nasa puso at isip ng mga tao ngayon sa ebanghelyo ngayong araw. Wala tayong maitatago sa kanya. Higit pa rito at sa lahat ng kahinaan ay ang walang hanggang pasensya at paguunawa sa atin ni Jesus. Hindi kailanman ito nagalit o nagtampo kanino man. Sa halip ay matigaya lamang Siyang naghihintay sa ating pagbalik. Lagi pa rin tayong inaanyayahan ni Jesus na lumapit sa kanya anuman ang ating naggawang pagkakasala.

Isang desisyon ang pananatili sa Diyos. Ito ay responsibilidad sa ating parte bilang mga Kristiyano. Dito nga natunghayan natin kung paanong sinagot ni Pedro si Jesus “Kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang Salita ng Buhay na Walang Hanggan”. Sana ito ang itanim natin sa isip at masabi natin na “Jesus, ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin sa lahat ng aming suliranin. Kaawaan mo kami at tulungang manatili sa iyo. Amen.”

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply