Angels Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Mariology Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ipinahayag ang Pagsilang ni Jesus”

Photo by: Patheos

Abril 9, 2018. Lunes. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng
Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord)

Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!”

Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.”

“Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?” tanong ni Maria.
Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos. Hindi ba’t alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Pagninilay:

Gaano kahalaga ang “pag-oo” ni Maria upang maging Ina ng Diyos?

Dahil sa sa pag-oo ni Maria, nabigyang daang matupad ang Banal na Kalooban ng Diyos para sa ating lahat – ang kaligtasan. Dahil sa pag-oo ni Maria, tayong lahat ay nabuhay at nailigtas sa pamamagitan ni Jesus. Si Maria ang naging daan upang magkatawang-tao ang ating Panginoong Jesus. Siya ang bagong “Eba”. At kung paanong naging daan si Eba noon upang ang lahat ay magkasala at mamatay dahil sa kasalanan dulot ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos at pagmamataas, ang pagiging mapagpakumbaba ng ating Mahal na Inang si Maria at pagsunod niya sa kalooban ng Diyos ang siyang naging daan upang makamit natin ang walang hanggang buhay na walang iba kundi si Jesus.

Syempre ang una ay hindi gaanon kadali. Matatandaang sa ebanghelyo ay una, nasorpresa at natakot si Maria dahil hindi niya lubos maunawaan ang pagbati sa kanya ng anghel. Tulad din sa atin sa buhay sa kasalakuyan, hindi rin natin madalas na nauuwaaan agad-agad ang plano ng Diyos para sa atin. Minsan o madalas sa buhay, ay nababalot tayo ng mga inaalala, pagkabagabag ng kalooban, pagkalito at kung ano pa mang emosyon sa umpisa. Ngunit, napakagandang tularan ang ating Inang si Maria sa aspetong ito nang pananampalataya o pagkapit sa Diyos na lubos na mabuti at nagmamahal sa ating kanyang mga anak. Hindi nanatili si Maria sa kanyang pagkatakot. Sa halip ay napuspos ang puso niya ng nag-uumapaw na galak dahil naniwala siya sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel.

Naniwala si Maria na may magandang plano ang Panginoon para sa kanya kahit pa hindi niya ito lubos na maunawaan pa. Ngunit hinayaan lamang niya ang Diyos na gumawa ng Kanyang nais kay Maria. Hindi siya nagrebelde, nagreklamo o sumuway sa ibig ng Diyos ngunit buong galak itong inalay ang sarili bilang isang taga-sunod ng Panginoon. Ang isang tunay na disipulo ng Panginoon ay kung sino mang handang tanggalin ang anumang duda, pagmamagaling, pagmamataas, takot, pag-aalala pa na dulot ng mga kalaban sa ating puso at isipan. Gaya ni Maria, kailangang hayaan natin ang Panginoon na maging sentro ng ating buhay, bawat gawain at bawat plano sa buhay ay ialay natin sa Kanya at gaya ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon “Panginoon, ang kalooban mo ang siyang maganap sa akin”.

Tandaan natin ang mga katagang ito mula sa Jeremiah 29:11 “Sapagkat alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nʼyo at hindi sa kasamaan nʼyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan.”

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply