Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Isang Malayang Pamumuhay”

Photo Credit: Wallpaper.zone

Hunyo 11, 2018. Lunes. Kapistahan ni San Bernabe Apostol

Salmo 98: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Unang Pagbasa: Gawa 11:21b-26; 13:1-3

Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus.

Nang mabalitaan ito ng iglesya sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon nang buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon.

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasa-kasama ng iglesya, at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Cristiano ang mga tagasunod ni Jesus.

May mga propeta at mga guro sa iglesya sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga-Cirene, Manaen na kababata ni Herodes. Habang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinalakad na.

Ebanghelyo: Mt 10:7-13

Humayo kayo’t ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong, at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak, o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay.

“Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagpapala.

Pagninilay:

Ilan pa kaya sa atin ang alam ang katiwasayan na dulot ng isang simpleng pamumuhay? Sa ating mundo ngayon ay marami tayo laging hinahangad at tila hindi ito natatapos. Kung susundin natin ang lahat ng ating kagustuhan ay sadyang imposible maging masaya dahil dito natin nakakalimutan kung ano nga ba ang buod at punto ng buhay. Sadyang napakaraming bagay na nakakapagpa-abala sa atin. May mga iba’t ibang gadgets, mga palabas, musika, pampaaliw at mga kinagigiliwang mga artista, nauusong damit, sapatos at ano pa man. Ngunit sa ebanghelyo ngayong araw ay binilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na magdala lamang ng kaunting bagay. Ilan sa atin ang nakakakita na mismong ating kalusugan, simpleng pagkain at makasama ang minamahal ay napakalaking biyaya na ng Diyos sa atin? Sa panahon ngayon na tila napakaraming alalahanin at bilihin na sunod sa uso ay mahalaga ang ating tinatawag na “detachment” sa mga bagay na ito upang malaman natin, para saan nga ba tayo namumuhay at ano ang tunay na nakakapagpasaya sa atin?

Pansinin na tulad ng isang paglalakbay, kung tayo ay maraming dala ay mabigat, at mahihirapan tayo sa biyahe. Ngunit kung ang ating dala ay mga kailangan lamang. Ang pakiramdam sa paglalakbay ay magaan, at tayo ay mas makakalakbay ng tiwasay. Ganito rin sa ating buhay, kung tayo ay susunod kay Jesus at mamumuhay ng katulad niya, matuto tayo pumili ng mga bagay na mahahalaga lamang sa ating buhay. Madidiskubre natin dito tayo mas magiging malaya. Malaya sa mga bagay na ating pinipili hindi dahil gusto ng iba para sa atin, hindi dahil sa pagkakaalipin sa uso at sa mga inaasahan ng ibang tao sa atin. Malaya upang makapagbigay lalo ng ating sarili dahil mas madali tayong maging masaya sa mga bagay na simple at madaling matagpuan sa buhay. Ito ang tunay na biyaya ng Diyos na hirap matuklasan ng ilan. Ngunit kung ating titingnan, ang simpleng buhay at pagbibilang ng biyaya sa maliliit na bagay ang pinakamasayang buhay na ating matitikman at dito tayo pinakamagiging malaya magmahal.

Pagnilayan natin ang mga bagay na ating maari pang bitawan upang ang ating biyahe dito sa lupa ay mas maging mapayapa, matiwasay at mas Malaya. Ano ang nakakabalakid sa iyo upang mamuhay ka ng masaya at ayon sa gusto ng Diyos para sa iyo?

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong maging mas malaya magmahal at mamuhay. Bigyan mo ako ng karunungan at kalakasan ng loob upang ang iyong kalooban ang aking masundan. Maria, aming Ina ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.