Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Isang Pusong Nag-aalab sa Pananampalataya”

Photo Credit: shutterstock

 

Hulyo 3, 2018. Martes. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas.
Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang Aral

Unang Pagbasa: Mga Taga-Efeso 2:19-22

Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo’y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Cristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ebanghelyo: Juan 20:24-29

Ngunit si Tomas, na tinatawag na Kambal at kabilang sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, “Nakita namin ang Panginoon!”

Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga’t hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila.
Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” At sinabi niya kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.”

Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!”

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.

Pagninilay:

Sino ang magsasabing bagamat malapit tayo sa Panginoon tayo ay perpekto na? Ngayong araw ay kapistahan ng isa sa labindalawang apostoles na hinirang ng Panginoon noong una pa lamang. Pinili niya ang mga ito upang maging kasakasama Niya at isa sa mga pangunahing tagapagtuloy ng kanyang nasimulang pagtatatag ng Simbahang Katolika. Ngunit maging ang mga apostoles ay hindi liban sa mga kahinaan at mga pagkakamali, pagdududa at pag-aalinlangan. Noong una ay tulad din nila tayo na mga makasalanan din, ngunit alam nating hindi lamang sa kahinaan at pagkamakasalanan na ito nagtatapos ang istorya ng ating buhay.

Darating at darating ang yugto sa ating buhay na tulad ng mga apostoles, mabubuksan ang ating puso at isip sa Panginoon. Sasabihin nating “Nakita naming ang Panginoon!”. Hindi ibig sabihin nito na makikita natin siya agad-agad sa ating hubad na paningin bilang nagkatawang tao Siyang muli. Ngunit ating alalahanin na palaging sinasabi ng Panginoon na Siya ay nananahan mismo sa atin. Ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa ating katawan at puso. Maaring ang Panginoon ay nabubuhay sa ating kapwa, kung saan napakahirap mahalin ngunit dito masusubok ang ating tunay na debosyon at pananampalataya sa Kanya. Tanungin ang sarili sa pagninilay, “Saan ko nga ba nakikita ang Panginoon sa aking buhay?”
Kulang pa ba ang ating pananampalataya at pilit pa tayong humahanap ng patunay?

Sinabi nga mismo ni Jesus “Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakita.” Habang tayo’y nabubuhay dito sa lupa, wala tayong makukuhang patunay ukol sa ating buhay pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang ito ang magdudulot sa ating ng ganap na pag-ibig. Maihahalintulad ito sa pag-ibig na ibinabahagi din ng mga tao sa isa’t isa. Kung halimbawa, mayroon tayong isang tao na mahal sa buhay, kung sabihin natin kanya na “Iniibig kita” o “Mahal Kita”. Balewala ito kung ang ating minamahal ay puno ng takot, duda at pag-aalinlangan. Nakakalungkot para sa atin kung ganito ang ating minamahal sapagkat hindi niya matatanggap nang buo ang ating pagmamahal. Kahit pa ano ang ating gawin, kumain man tayo ng apoy o maglakad sa ibabaw ng bulkan, ay hindi maniniwala ang ating minamahal, o kahit na sinumang gustong ligawan ng isang lalake, kung ang puso ng iniibig ay sarado. Kahit anong ating gawin ay hindi niya matatanggap ang ating pag-ibig. Gaano man ito katotoo at kalaki.

Ganito rin tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung ang ating puso ay sarado, pati ang ating mata ay sarado din. Hindi natin madarama ang Kanyang pag-ibig dahil sa ating pagsasara ng puso. Wala sa Diyos at sa nagbibigay ng pagmamahal ang problema ngunit nasa atin. Hindi natin makikita kung ano ang mahalaga dahil ang mata na tinutukoy ng ating Panginoon na makakakita ay ang mga mata ng ating puso. Ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ngunit nadarama ng ating puso na walang ibang ginugusto kundi ang pag-ibig at presensiya ng Panginoon.

May mga iba na hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap ng ebidensiya at patunay. Ito ay mga pusong balisa, at tila hanap nang hanap ng isang bagay na hindi nila makita-kita. Ngunit ang mga pusong may mabababang loob at kasimplehan ng buhay, ay mapapalad sapagkat kung ganito ang ating puso ay madaling makapasok ang Panginoon sa ating buhay at tahanan ng puso. Malaya din ang Panginoon na tayo ay biyayaan ng mga bagay na hindi natin inaasahan dahil naniwala muna tayo at hindi na naghanap ng ebidensiya at patunay pa.

Ngayong araw ay hilingin natin sa Panginoon na pagtibayin nawa niya ang ating puso upang ito ay lubos na maniwala sa kanya sa kabila ng kahirapan ng kalooban at mga suliranin sa buhay. Hilingin natin sa Kanyang lubusan Niyang buksan ang ating mga puso bagamat ito ay sarado. Hipuin din nawa ng Panginoon ang mga iba pang puso ng ating mga kapatid na nanlalamig sa pananampalataya sa Kanya.

Sabay sabay tayong manalangin at mangusap sa Panginoon mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. +

Panalangin: Panginoon, itinataas naming ang aming mga puso sa iyo, puspusin mo ito ng buo at ganap na pananampalataya. Huwag mo kaming pahintulutang mapalayo sa iyo. Pag-alabin mo pa ang aming pag-ibig sa iyo. Hinihiling namin ito sa iyong Matamis na Ngalan at sa tulong ng panalangin ni Maria, aming ina. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.