Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Jesus na Nagbibigay Buhay”

© Photo: Passion of Christ Film

Abril 20, 2018 (Biyernes). Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 6:52-59

Dahil dito’y nagkaroon ng mainitang pagtatalu-talo ang mga Judio, “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin?”

Sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Buháy ang Ama na nagsugo sa akin at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabâ mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang; namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.”

Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya’y nagtuturo sa Capernaum.

Pagninilay:

Araw-araw ay kailangan nating kumain ng sapat at wasto sa oras. Ito ang nagbibigay lakas sa ating katawan upang tayo ay makapagtrabaho at makaggawa ng mga bagay na kinakailangan natin sa buhay. Isa ito sa pinakamahalagang aspeto ng buhay. Kung hindi pa nga, ito ang numero unong pangangailangan natin. Ang iba nga ay nagttrabaho para lamang may makain. Sabi ng iba, “makakain lang nang tatlong beses sa araw ay sapat na”. Ito ang pagkain na ating madalas nakikita at hinahanap – ang pagkain ng katawan, at ito ngang lahat ay totoo ngunit sinasabi ni Jesus na mayroon pang mas mataas na uri ng “pagkain”. Kakaiba ang sinabi ng ating Panginoon ngayon sa ebanghelyon dahil ang pagkain na ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba ito kung hindi ang ating Panginoong Jesus mismo. Siya ang ating pagkain. Ang kanyang dugo at katawan mismo ang magbibigay ng buhay na hindi nagwawakas. Paano nangyari iyon?

Hindi ito naiintindihan ng mga taong sarado ang isip at nakatuon lamang ang puso sa panglabas na nakikita at mga materyal na bagay. Ngunit tulad ng ating nabanggit kahapon, ito ay matatanggap lamang ng mga pusong bukas sa pagmamahal ng Diyos. At pagmamahal na ito na banayad at tunay at hindi rin nakikita at nakakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayong lahat ay nagsusumikap upang pag-alabin pa ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng pagdarasal mula sa puso, pagsisimba at pagkakawanggawa atbp.

Totoong pagkain at dugo si Cristo at nabanggit nga sa pagninilay kahapon ang tungkol sa Banal na Sakramento ng Eukaristiya. Kailangan din natin na makapagbalik-tanaw sa tunay na presensiya ng Diyos hindi lamang sa Banal na Misa at sa pagtanggap sa Komunyon kundi pati ang kanyang pananatili sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Samakatwid, palaging sinasabi ng mga banal na santo na namuhay bago tayo na Diyos lamang ang totoong ating kailangan. Sinabi rin sa Bibliya na kung tayo’y dudulog sa kanya ay Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng lahat. Ngunit, tulad ng aking sinabi kanina, kailangan natin magtiwala muna at manampalataya sa Kanya. Bukod sa grasyang pang-materyal ay may higit na mas mataas na grasyang tinutukoy ang Panginoon.

Ang makasama natin siya nang walang hanggan kasama ng ating mga minamahal hanggang sa kabilang buhay. Ang Panginoon ang “pagkain na nagbibigay sa atin ng buhay” – ang buhay na walang hanggan at ang buhay dito sa lupa ay maiksi lamang. Ang langit ang ating huli at totoong tahanan kasama Niya. Wala nang iba pang ipapaliwanag dito ngunit hayagan at malinaw na isinulat ni San Juan ang katotohanan na mula sa labi ni Jesus. Maaring mula dito ay pagnilayan natin, “Nasaan ang Diyos sa aking buhay?” “Gaano ko siya kakailangan sa aking buhay?” “Nagsisikap pa ba ako sa aking buhay pananampalataya o nasa gilid na lang siya ng aking buhay?”

Marahil marami sa atin ang hindi naiisip kung gaano natin kailangan si Jesus dahil masyado na tayong sanay mag-isa sa ating kanya-kanyang puso at pag-iisip. Ngunit isa itong malaking kasinungalingan na gusto ng mga kalaban paniwalaan upang hindi natin hingin ang tulong sa Diyos at mailayo tayo sa pagmamahal Niya pati na rin sa mga katotohanang ito. Alam ba ninyo, na kahit sa mga pinakamaliliit na bagay ng ating buhay ay may pakialam ang Diyos at naghihintay lamang siya na magpatulong tayo sa Kanya?

Si Jesus ang pagkain natin na pang-espiritwal. Sa Kanyang tunay na presensiya sa Banal na Komunyon, sa ating pang-araw-araw na buhay, at lalo na sa ating kanya-kanyang puso ang siyang nagbibigay lakas sa atin. Nagiging mabigat lamang ang mga suliranin kung pinapairal natin ang pagmamataas ng sarili at ang akala natin ay hindi natin kailangan ang Diyos o kaya minsan ay iniisip natin na hindi tayo matatanggap ng Diyos sa ating kahinaan. Subalit wala ditong totoo. Naghihintay si Jesus na buksan natin ang laman ng ating mga puso sa kanya, lahat lahat. Maganda man o hindi. Lahat ng kahinaan natin, lahat ng ating inaalala at lahat ng ating minimithi sana ay isama natin ang Panginoon.

Kausapin natin siya ng mula sa puso at ialay ang lahat sa kanya. Hindi niya tayo pababayaan at kung tayo’y patuloy na pipiliin siya at kakapit sa kanya, ang pag-ibig na ito mula sa Diyos at kasama niya, ay walang hanggan. Hindi matatapos. Sa Diyos lang may “forever” at buhay na walang hanggan. Maniwala tayo sa kanya.

Panalangin:

Panginoong Jesus, tulungan mo ako sa aking kahinaan. Inaamin kong kailangan kita ngayon at magpakailanman. Buksan mo ang aking puso at isip sa iyo at paigtingin pa ang aking pananampalataya patungo sa iyong ganap na pag-ibig. Ito lang ang aking kailangan at wala nang iba pa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

© Photo: Passion of Christ Film

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply