Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos”

Photo by: Turn Back to God

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kahilingan sa Diyos”

Mayo 12, 2018. Sabado. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Unang Pagbasa: Mga Gawa 18:23-28
Tumigil siya roon nang kaunting panahon, at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon.

Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos. Siya’y taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kasulatan. Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya’y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Judio. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya’y isinama nila sa kanilang bahay at doo’y pinaliwanagan nang mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa Daan ng Diyos.

At nang ipasya niyang pumunta sa Acaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, 28sapagkat walang magawâ sa kanya ang mga Judio sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga Kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Cristo.

Ebanghelyo: Juan 16:23b-28

Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayo’y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.”

“Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama; minamahal niya kayo sapagkat ako’y minahal ninyo at naniwala kayo na ako’y nagmula sa Diyos nga’y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig; ngayo’y aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama.”

Pagninilay:

Ang mga ito ay mga habilihin ni Jesus bago pa man Siya umakyat sa langit. Sa linggo ipagdiriwang natin ang ating tinatawag na “Ascension Sunday”. Gaya ng mga apostoles, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano magkakaroon ng lakas ng loob sa ating buhay sa kasalukuyan. “Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo” yan ang mga salitang galing mismo sa mga labi ni Jesus. Naniniwala kaya tayo dito? O nabalutan na ng pagdududa at mga pagkabigo ang ating mga puso at isip?

Isa pang tanong ay ano nga ba ang kagustuhan ng iyong puso at diwa? Ang Diyos ay sadyang mapagmahal at lubos na mapagkalinga. Wala Siyang ibang kagustuhan kundi mapabuti tayong kanyang mga anak na naririto sa lupa. Minsan ay hindi natin maunawaan ang mga dahilan ng mga pagsubok sa ating buhay ngunit kung itataas natin ang ating puso at lahat ng ating nais sa Panginoon, nang may buong pag-asa at tiwala, tiyak ay ibibigay niya ang biyayang ating inaasam-asam. Kung hindi man, marahil hindi ito ang pinakainam sa atin at mayroong ibang plano ang Diyos. Kailangan lamang natin maghintay. Madalas dito sa masalimuot sa paghihintay na ito. Dito sa paghihintay minsan tila walang nangyayari, nakakainip at nakakaduda at kung anu-ano pa. Dito rin tayo pinakalalago sa tiwala natin sa Kanya.

Sana magkaroon tayo ng ganitong puso, isang pusong natututong lumago sa tiwala at pananampalataya sa kabila ng ating mga pagsubok na hinaharap. Tandaan, na kahit anong ating naisin ay bibigay ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang utos na magmahal at magbigayan. Kung ang ating puso ay nakatuon sa mga mabubuting bagay, kahit ano ay ating makakamtan kasama ng Diyos. Samahan lamang ng konting tiyaga at pagsisikap, walang ipagkakait na kahit anong mabuting bagay ang Ama sa anak lalo pang kung ang Diyos natin ay ang may likha ng langit at lupa. Kahit anong Kanyang naisin ay maaring ibigay Niya sa atin. Dumulog lamang tayo sa Kanya at sikaping magpakabuti at magsibli ng maayos sa ating kapwa. Kahit anumang balakid ang dumaan sa ating buhay, alam natin makakaasa tayo sa ating Panginoon. Wala siyang binigo sa sinumang naghintay at nagtiwala sa Kanya.

Panalangin: O Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya at awa upang maipagpatuloy ko ang lahat ng aking gawain sa araw-araw. Huwag mo akong hayaang sumuko at pag-alabin mo ang aking lakas upang maging daan patungo sa iyong kabalan at sa iyo. Amen. +

Isang mapagpalang sabado sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply