Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kapistahan ni San Jose, Manggagawa”

Photo: JesusMariaSite

Mayo 1, 2018. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Mateo 13:54-58

Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?” At siya’y hindi nila pinaniwalaan.
Kaya’t sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan.” At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala.

Pagninilay:

Si Jesus ay kilala sa kanyang sariling bayan mula pagkabata bilang anak ni Maria at ni Jose na isang karpintero. Kaya naman noong siya ay bumalik roon upang gumawa ng himala at magpagaling ng may-sakit ay hindi nila siya pinaniwalaan. Masyado silang nakatuon sa pinanghahawakan nilang kanilang kaalaman ukol kay Jesus at ito nga ang naging hadlang upang makita at matanggap nila si Jesus bilang isang Mesiyas na makakapagpagaling ng kanilang karamdaman at makakaakay sa kanila tungo sa kabanalan.

Ngayong Dakilang Kapistahan ng ama-amahan ni Jesus na si San Jose (Manggagawa) ay maganda rin pagnilayan ang pamilya na pinagmulan ng ating Panginoong Jesus. Partikular dito ang lalaking pinili ng Diyos upang maging tangapangalaga ng Mesiyas at ng kanyang ina na si Maria dito sa lupa.

Tatlumpung taon ang nakalipas na ang ating Panginoon ay namuhay ng matiwasay at tahimik sa Nazaret bago ito lumabas sa pampublikong gawain niya na pawang pangangaral at pagpapagaling sa may-sakit. Mahalagang kilalanin natin sino nga ba si Jose na pinili mismo ng ating Diyos upang maging ama-amahan ng ating Panginoon dito sa lupa? Ano nga ba ang mga mahahalagang katangian ni Jose kung bakit siya hinirang ng Diyos upang maging butihing esposo ng ating Mahal na Inang si Maria?

1. KASIPAGAN
Unang una, alam nating lahat na si Jose ay isang karpintero at ordinaryong manggagawa noong kanilang kapanahunan. Isang tanda ng kanyang simpleng buhay at pati na rin ng Sagradong Pamilya, ang mga araw ni San Jose ay nakatuon lamang sa paggawa ng kanyang trabaho sa katahimikan. Ito ang kanyang munting paraan upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang Banal na Esposo ni Maria at ama-amahan ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang kabuhayan at pagiging tapat sa kanyang mga tungkulin ay nakapagbigay siya ng sapat na pagkain, tahanan at pangangailangan para sa Banal na Pamilya. Bagamat wala silang luho at mahirap lamang ay nanatiling masaya ang buong pamilya dahil ang kanilang kaligayahan ay naroroon napaloob sa Diyos lamang at sa presensiya ni Jesus sa kanilang buhay.

Marami sa mga magulang ay araw at gabi ay nagtatrabaho rin para may maipangtustos sa pamilya. May mga oras na sa gitna ng ating pagsusumikap ay napapagod tayo at nakakapagtanong nang may konting duda sa ating mga sarili, kung may nagagawa nga ba tayong tama para sa ating sarili at pamilya. Magandang pagnilayan ang halimbawa ni San Jose na ang puso ay nakatuon lamang sa pagggawa ng kung ano ang kanyang tungkulin nang may buong pagmamahal. Isang kasimplehan at kakuntentuhan ng puso na mahirap para sa nakararami na makamtan kung tayo ay maraming hinahanap sa buhay. Ngunit tulad ni San Jose, tandaan natin na ang kaligayahan ay sa mga simple at mumunting bagay natin matatagpuan at sana ay makita natin ito sa ating mga buhay.

2. KABABAANG LOOB

Kung tutuusin ay maaring ipagyabang ni San Jose ang kanyang ginagampanang tungkulin bilang ama-amahan ng ating Panginoon at asawa ng Ina ng Diyos ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi rin siya nagduda at nagtanong sa sarili niya kung karapat-dapat nga ba siya na pinili ng Diyos sa kanyang ginagampanang tungkulin. Sa halip, sa kaibuturan ng kanyang puso ay tinanggap niyang lahat ang dulot ng Diyos sa kanya. Dahil sa kababaang loob na ito siya ay naging masunurin sa Diyos at sa kalooban ng ating Panginoon.
Hindi siya kumontra at hindi nagpilit ng kanyang sariling adhikain. Dahil sa kababang loob at pagsunod na ito ay siya ang kauna-unahang naging katulong ng ating Mahal na Ina upang tupdin ang kautusan ng Ama sa pamamagitan ng anghel na pakasalan si Maria at pangalanang “Jesus” ang sanggol na dinadala niya na magliligtas sa kasalanan ng sanlibutan. (Mateo 1:20) Walang anu-ano pa’y sinunod niya ito nang walang salita kundi kusang loob na pagtupad sa kalooban ng Diyos. At gayun nga ang naging bunga nito, dahil sa pag-oo ni Maria at ni Jose, ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa karamihan ay nasimulan at naisakatuparan para sa ating lahat na makasalanan.

Gayundin naman, isang mabuting halimbawa ang kababaang loob natin sa harapan ng ating Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal sa ating lahat. Gaya ni San Jose ay magiging makabuhulan din ang lahat sa atin, kung susundin ang kalooban ng Diyos para sa atin kahit pa ang umpisa ay masalimuot, magulo at tila hindi natin maintindihan ang mga pangyayari. Tulad niya, buong kababang loob tayong patuloy na magtiwala sa Diyos at kilalanin nang buo ang kanyang lakas at kapangyarihan.

3. PASENSYOSO

Ang ating buhay ay isang paghihintay. Isa itong paglalakbay at gaya ng lahat ng uri ng paglalakbay ay may kaabikat na paghihintay hanggang makarating sa ating paroroonan. Sa buhay ni San Jose na walang ibang naging buhay kundi sundin ang kalooban ng Diyos, hindi siya nanguna o nagprisinta na alam niya ang lahat kaysa sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng napakahalagang tungkulin na iniatang sa kanya bilang haligi ng Banal na Pamilya at tagapangalaga ni Jesus at ni Maria, naghintay lagi sa Diyos si San Jose. Noong nagkaroon ng isang malawakang pagpatay sa kanilang bansa ay inatasan agad siyang lumisan papuntang Egipto at agad niya itong ginawa at nanatili doon ng dalawang taon upang iligtas ang sanggol noon na si Jesus. Sa gitna ng kanilang panganib ay hindi nagatubili si Jose at agad na lumisan papunta sa isang banyagang bansa upang iligtas ang buhay nilang mag-iina.

Tulad sa atin, wala ding kasiguraduhan ang mga mangyayari sa ating buhay. Kahit ang mga plano ay minsan hindi natutupad tulad ng ating inaasahan. Sa mga ganitong pagkakataon ay tulad ni San Jose, sana tayo rin ay maghintay sa Diyos nang may pagtitiwala sa kanyang bagong plano na tinutupad para sa atin. Hindi man matupad ang ating mga inaasahan ay bigyan lamang natin ng konting panahon at pasensya. Patuloy tayong manalig sa Diyos at tiyak ay lilipas din ang problema at magiging maayos din ang lahat.

4. BUSILAK NA PUSO

Ang puso na tunay na nagmamahal ay busilak at hindi makasarili. Hindi nito iniisip o inuuna ang kanyang sariling kapakanan. Lahat ng mga kaligayahan at karangalan na mayroon si San Jose ngayon na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya bilang gantimpala ay hindi nakuha ng madalian. Ang Banal na Pamilya tulad din ng ibang pamilya ay inulan din ng iba’t ibang pagsubok, panganib at sakit ng kalooban. Ilang beses kailangang lagi kalimutan ang sarili at magsakripisyo para sa minamahal at ating inaalagaan sa buhay. Ngunit ang mga ito ay naging daan upang mas mapagpatibay ang kanilang pananampalataya at tayo din na mas mapalapit sa Diyos sa kasalukuyan sa ating mga hinaharap na pagsubok.

Sa kabila ng lahat ng ito ay nanatiling payapa at puno ng galak ang Sagradong Pamilya sa mumunting tahanan nila sa Nazaret. Tayo din, kung matututo mula sa kanilang mga pinagdaan at sa halimbawa ng kasimplehehan ng buhay, kababaang loob, kasipagan at pagkabusilak na puso ni San Jose ay makakamtan ang buhay dito sa lupa puno ng kapayapaan. Bagamat hindi ligtas sa mga suliranin ang buhay, ay magiging puno pa rin ito ng pagmamahal at paggabay ng Diyos para sa ating lahat.

Panalangin: San Jose, ipanalangin mo kami sa Diyos upang kami nawa ay matuto sa iyong halimbawa. Tulungan mo kami kung paanong mahalin si Jesus at si Maria gaya ng pagmamahal mo sa kanila. Turuan mo ang puso namin na maging banal at matiyaga gaya ng iyo. Ipanalangin mo nawa kaming magkaroon ng lakas sa bawat oras na ito hanggang huli upang magampanan ang kalooban ng Diyos gaya ng iyong halimbawa para sa aming lahat. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply