Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Lumapit kay Jesus at Magpahinga”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Lumapit kay Jesus at Magpahinga”

Hulyo 19, 2018. Huwebes. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 102: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Unang Pagbasa: Isaias 26: 7-9, 11, 16-19

Patag ang daan ng taong matuwid,
at ikaw, O Yahweh ang dito’y pumatag.

Sinusunod namin ang mga kautusan mo;
ikaw lamang ang aming inaasahan.

Pagsapit ng gabi’y hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa,
nangungulila sa iyo ang aking espiritu.
Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig,
malalaman nila kung ano ang matuwid.

Nagbabala ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin.
Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa,
upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan.

Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
nang parusahan mo’y ikaw ang tinawag.
Sa iyong harapan, katulad nami’y babaing manganganak,
na napapasigaw sa tindi ng hirap.

Matinding hirap ang aming dinanas,
ngunit ito’y nawalan ng kabuluhan,
wala kaming napagtagumpayang labanan,
at wala kaming anak na magmamana ng lupain.

Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay,
mga bangkay ay gigising at aawit na may galak;
kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa,
ang espiritu ng Diyos ay nagbibigay-buhay.

Ebanghelyo: Mateo 11:28-30

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako’y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo.”

Pagninilay:

Sa panahon ngayon ay napakaraming inaalala at suliranin ng bawat tao. Bawat indibidwal, pamilya, komunidad at buong sosyedad ay napakaraming pangyayari. Masyado tayong abala sa araw-araw na buhay. Ngunit habang ang mundo ay pabilis nang pabilis nang ikot ay sadyang parami rin nang parami ang mga taong sa kanilang kalooban ay lubhang malungkot at mayroong iniinda na hindi mailabas o maipakita. Maraming tao sa kanilang paligid, ngunit walang tunay na kaibigang makakatanggap at mapagsasabihan. Sagana sa pera at pagkain ngunit walang tunay na nakabubusog sa puso, isipan at kaluluwa. Ganito nga ang buhay ng iilan na hindi natin namamalayan. Marahil isang katrabaho, isang kapamilya, o kakilala. Kahit isang tao na hindi natin kinikilala ay may dinadala sa puso kahit minsan ay masaya itong tingnan sa panlabas na kilos.

Alam ng Panginoon na bawat isa sa atin ay mayroong bigat na dinadala sa puso. Bagay na hindi agad nakikita sa pakikitungo at panglabas na anyo. Bagay na nakikita lamang sa puso na hindi inilalabas o pinapakita sa isang sosyedad na puno ng pagpapanggap. Kailangang lagi masaya, kailangang laging sagana kung hindi, ikaw ay hindi sunod sa uso. Ikaw ay hindi nakasasabay sa karamihan. Ngunit lahat ito ay kasinungalingan. Minsan ay ayos lamang na hindi tayo laging masaya. Mas makabubuting aminin natin ang ating kahinaan, mga ikinakabagabag, mga iniindang sakit. Kung wala mang tao sa ating paligid ay nasa altar at nasa altar ng ating puso palagi ang Panginoon. Sinubukan na ba nating katukin ang Panginoon, o papasukin man lamang Siya sa ating puso?

Sa katahimikan ng ating puso ay matatagpuan natin siya. Hindi tayo nag-iisa. Hindi lang tayo ang naghirap. Tandaan nating bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang dinadalang sakit, at ito rin sana ang magtulak sa atin upang mas maging maunawain at mahabagin sa ating kapwa. Hindi basta basta nanghuhusga at nangungutya dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pinanggagalingan.

Tulad na lamang ng pagtanggap sa ating ng Panginoon sa atin. Walang panghuhusga at pangungutya kahit alam na niya lahat ng ating kahinaan at ginagawang kasamaan at kasalanan. Ngunit buong pagtanggap pa rin niyang sinasambit sa atin “Lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo.”

Panalangin: Magsambit ng personal na panalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Sabihin natin sa kanya lahat ng nakakapagpabigat sa atin. Sabihin natin lahat at ialay sa kanya ang lahat ng ito nang may buong tiwala at pananampalataya na gagawin niyang magaan at magiging maayos din ang lahat sa takdang panahon.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.