Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pag-ibig na Walang Hanggan”


Photo: Novizivo

Abril 18, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 6:35-40

Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako’y bumabâ mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin.

At ito ang kanyang kalooban: ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Pagninilay:

Tayo ay mga pinili ng Diyos at binigyan niya ng buhay. Nilikha tayo mula sa sa pag-ibig, para umibig din. Umiibig tayo at tunay na nagmamahal kung hindi lamang ng sariling interes ang ating iniintindi ngunit higit sa lahat ay ang kalooban ng Diyos, at ang paglingkuran natin ang kapwa alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos. Ngunit madalas nga ay nakatuon lamang tayo sa sarili at tila ba laging may kulang. Hindi tayo makakatingin sa Diyos at sa kapwa kung lagi lamang tayong nakatutok sa sarili. Tandaan natin na ang tunay na kaligayahan ay ang hindi nababayaran ng materyal na bagay o mga medalya sa buhay. Ang kasayahan na nagtatagal hanggang kabilang buhay ay lahat ng bagay dulot ng pagbibigay ng sarili at pag-iwan sa ating makasariling puso at isipan. Dito natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mahirap man sa iba ang isipin ngunit ganyan din ang pag-ibig ni Jesus sa atin.

Kung paanong ibinigay niya ang sarili sa kamatayan sa Krus alang-alang lamang na mabuksan ang pintuan ng langit para sa ating mga makasalanan. Makakamtan lamang natin ito kung tayo rin ay kukunin ang tulong ng Diyos, magtitiwala sa kanya at lalabanan ang sarili nating katigasan ng puso at damdamin. Oo, kailangan nating bumitaw kung ano man ang mabigat sa ating puso at buhay. Ang pagbitaw na ito ay pagbibitaw sa Diyos. Pagsuko sa kanya upang siya ang maging bahala sa lahat. Gawin natin ito nang may buong pagtitiwala sa kanya. O kung hindi pa man buo, sa Diyos din natin hilingin na punuin niya ito at tutuparin nga niya ang ating kahilingan.

Sa buhay sa kasalukuyan, isa sa mga pinakamatinding temptasyon sa pang-araw araw na buhay na hindi natin napapansin ay ang pagiging negatibo ng ating utak at puso. Bilangin natin ang biyaya huwag ang mga hindi maganda dahil hindi mawawala ang problema sa buhay. Ngunit sa mga nagtitiwala sa Diyos ay isa lamang itong pagsubok na lilipas din.

Inaanyayahan tayo ni Jesus na sa kanya lagi tumingin. Kung nasaan nga ba siya sa buhay natin sa araw-araw dahil naririto siya kasama natin ngayon. Kung titingnan natin ang lahat ng magagandang bagay at biyaya sa ating buhay at mas mananamnam natin ang pagmamahal na ito sa atin ng Diyos. Tanungin ang sarili, “Nagbibilang ba ako ng biyaya o dusa?”
Kung ang sagot ay ang nahuhuli, ay mangyari lamang na ugaliin natin magbilang ng biyaya paggising sa umaga at bago matapos ang araw. Bago ipikit ang mga mata ay manalangin sa Diyos. Magbalik tanaw sa buhay at makikita natin kung paano niya tayo inililigtas sa ating mga suliranin kahit pa gaano katagal sa ating paningin. Madalas kasi tayo ay naiinip. Ayaw natin maghintay, maghirap o magsikap. Dahil sa pagmamataas ng ating sarili, mayroon tayong ugali na mangununa sa Diyos sa ating buhay at ang kapalit naman nito’y kabiguan dahil hindi natin alam ang lahat ng bagay. Diyos lang ang may alam.

Kaya naman, paulit-ulit sinasabi ni Jesus sa mga naniniwala at hindi naniniwala, na sa kanya lumapit. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-anyaya ni Jesus sa pintuan ng ating mga puso. Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.” Ibig sabihin nito ay walang hanggan ang biyaya kay Jesus at sa piling niya. Ang biyayang ito ay hindi lang ang nakikita na materyal na bagay ngunit higit sa lahat ay sa puso, pagkaing pag-espiritwal at kapayapaan ng kalooban. At ang ito na nagmumula sa Diyos ay walang hanggan. Kung ang mga materyal na bagay ay hindi madadala sa hukay, at madaling mawala dito sa lupa, ang pag-ibig at grasya na dulot ng Diyos sa atin ay hindi mawawala kailanman. Hanggang sa kabila ng kamatayan ay dala natin ito at magiging ganap.

Kaya nga lamang sa kasalukuyan, ay marami tayong kailangang harapin na humaharang sa pagmamahal natin sa Diyos. Para maramdaman at makamtan natin ito, ay kailangan natin bitawan ang anumang pagdududa, pagkadismaya at may tampo sa Diyos. Marurupok ang ating mga puso at madaling magtampo sa ating Ama sa Langit. Sa pagkamakasarili natin at pagtuon sa mga pagsubok at hindi magagandang pangyayari, ay hindi natin nakikita ang mga biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Tayo rin ang napapahamak sa huli dahil wala tayong ibang pupuntahan at kakapitan kundi ang Diyos. Maging ang mga kaanak, kaibigan at mga minamahal ay maglaho man sa ating tabi ngunit ang Diyos ay hindi mawawala magpakailanman. Lagi siyang naririyan at naghihintay.

Kahit nga gayon, ay hindi siya nagsasawang magpakita ng iba’t ibang paraan sa ating pang-araw-araw na buhay kung gaano niya tayo kamahal. Magtiwala tayo sa kanya at ipagpaubaya ang anumang sakit o poot na ating nararamdaman sa buhay.

Magbalik tanaw at tanungin ang sarili: “Anu-anong mga pangyayari, tao, lugar, atbp. sa buhay ko naramdaman ang pagmamahal at pag-gabay sa akin ng Panginoon?”

Panalangin: Jesus, minamahal ka naming at nananalig kami sa iyo.

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply