Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panalanging Mula sa Puso”

Photo by: https://media.ldscdn.org

Hunyo 21, 2018. Huwebes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 97: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Unang Pagbasa: Sirach 48:1-14

Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.

Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.

Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo?
Binuhay mong muli ang isang patay;
inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng Kataas-taasang Diyos.

Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw ang pagtulog ng mga maharlika, at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan.

Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Bundok ng Sinai, at pangakong parusa para sa kanyang mga kaaway.
Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti,
at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipu-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon, upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagkasunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.

Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at ang mga namatay na umiibig, sapagkat kami rin ay tiyak na mabubuhay.

Nang si Elias ay madala ng ipu-ipo, ang diwa niya’y minana ni Eliseo.
Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya.

Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya’y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala; kahit nang mamatay, kapangyarihan niya’y kahanga-hanga.

Ebanghelyo: Mateo 6:7-15

“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin,
‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.

Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’

“Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

Pagninilay:

Sa unang pagbasa ay natunghayan natin kung paano nga papurihan si Propetang Elias. Inilalathala doon ang kanyang mga naggawang himala at kababalaghan na kamangha-mangha. Noong mga nakaraang araw na unang pagbasa ay ating nasaksihan kung paano naging makabuluhan ang kanyang tungkulin bilang tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. Walang takot niya na kinokompronta ang mga hari at reyna sa kanilang kasamaan. Siya rin ay nakapaggawa ng mga himala tulad ng pagbuhay mula sa patay at nakapagpababa ng apoy mula sa kaitasan upang mapatunayan ang pagiging Diyos ni Yahweh. Mula ito sa buong tapang at katapatan Niya sa Diyos at pakiramdam ng pagkakasuklam para sa mga sinumang tumatalikod sa pagsamba sa iisang Diyos. Ngunit lahat ito ay hindi galing sa kanyang kapangyarihan kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Si Elias na alipin ng Panginoon ang naging daluyan ng kapangyarihan ng Panginoon dito sa lupa dahil sa Kanyang banayad na katapatan at pag-ibig sa Panginoon.

Kung ating imumulat ang ating mga mata ay dito pa lamang makikita na natin at mapagninilayan kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Kahit ano na kanyang naisin ay maaring mangyari at walang imposible sa Kanya. Tayo ang kailangang maniwala sa Panginoon dahil madalas ay kakarampot lamang ang ating tiwala sa Kanya. Madalas tayong maraming duda, pangamba, takot at pag-aalala. Nakakalimutan natin ang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin at hindi nagbabago, noon at hanggang ngayon. Ang Diyos na parehong gumawa ng himala sa pamamagitan ni Elias ay ang iisang Diyos na Siya ring ating Ama sa Langit na naghihintay ng ating mga panalangin sa Kanya.

Ang Kanyang mga kapangyarihan ay hindi ginagamit upang mang-api ng tao, ngunit upang maipakita at maidama ang Kanyang pagmamahal sa atin bilang mga anak ng Diyos sa ngalan ni Cristo. Kaya naman sa ating ebanghelyo ngayong araw ay buong lakas loob ding inihahayag ni Jesus ang kaugalian ng Ama tungkol sa ating mga kahilingan sa Kanya “Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya.” Gaya ng isang Ama na sabik makausap at makapiling ang anak ay hinihintay Niya pa rin tayong dumulog pa sa Kanya at sabihin ang ating mga pangangailangan. Ito ang makakapagpayaman ng ating relasyon sa Kanya. Lahat ng ating hilingin ay kanyang pakikinggan dahil nagtitiwala tayo sa Kanya.

Ang Diyos ay isang Ama hindi ito bangko, ATM machine, o kaya ay mall na kung ano lang ang ating kailangan ay kukunin natin at kapag nakuha natin tayo ay kakalimutan na ang Panginoon. Higit tayong magiging masaya kung aalagaan natin ang relasyon sa kanya bilang ating Diyos at Ama. Tila ba tayo mga paslit na walang kayang gawin kundi dumepende sa ating Ama sa Langit.

Kahit pa kailanganin ng himala ay tutuparin Niya ang ating mga kahilingan. Tulad ni Elias, hindi natin kailangan ng mahahabang panalangin. Kailangan lamang natin manalangin mula sa kaibuturan ng ating mga puso kasama ng ating buong pananampalataya sa Diyos at tayo’y kanyang pakikinggan.

Panalangin: Panginoon, hindi ako karapat-dapat mahalin. Ako’y isang makasalanan lamang. Ngunit ang iyong kabutihan at pagmamahal ay walang hanggan. Kaya kami ay lubos na nananalig sa iyo upang kami’y iyong pakinggan. At ikaw ay aming pasasalamatan at papupurihan habang buhay. Amen. +
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.