Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panginoon ang Gabay sa Buhay”

Photo Credit: Waiting for the Word Flickr

Mayo 8, 2018. Martes. Ika-6 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 138: Ligtas ako sa’yong piling, lakas ko’y sayo nanggaling.

Unang Pagbasa: Gawa 16:22-34

Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin nang paulit-ulit, sila’y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy.

Nang Maghahating-gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang anu-ano’y lumindol nang malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan, at nang makita niyang bukás ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito’y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana.

Ngunit sumigaw si Pablo, “Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat!”

Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harapan nina Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, “Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako’y maligtas?”

Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya’y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila’y nakakilala sa Diyos.

Ebanghelyo: Juan 16:5-11

“Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayo’y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo.

Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako’y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito.

Pagninilay:

Ang mga sinabi ni Jesus sa ebanghelyo ngayong araw ay mga habilin Niya sa Kanyang apostoles bago ang Kanyang pag-akyat sa langit. Noong malaman ng mga apostoles na si Jesus ay aakya na sa langit, sila ay lubos na nagdalamhati at nalungkot. Ito ay dahil nakatuon ang mga isip nila sa “pagkawala” ni Jesus na kanilang nakikita at nakakasabay kumain sa hapagkainan. Ngunit lahat ng ito ay hindi ang buong katotohanan. Ipinapaliwanag ni Jesus na Siya man ay aakyat sa langit, ngunit kahit kailanman ay hindi Siya lilisan sa ating mga puso at buhay. Simula noon hanggang ngayon ay kasama natin si Cristo. Oo at kasama natin Siya. Si Cristo ay nasa iyo, nasa akin. Sa mga taong ating nakakasalamuha lalo na ang mga naapi at nangangailangan ng ating tulong ay naroroon si Cristo.

Ang Espiritu ng Diyos na nananalaytay sa ating lahat ang Siyang ipinadala noon ni Jesus bago Siya umakyat sa langit. Hindi tayo mga ulila sa Panginoon. Bagkus mas kasama pa natin Siya anumang oras ng ating buhay. Nakakalimot lamang tayo kapag tulad ng mga apostoles noong panahon na iyon ay nakatuon tayo sa mga negatibong aspeto ng ating buhay. Ngunit kung tayo ay mag-iisip at mananalangin, hihingi ng paggabay sa ating Diyos ay lalawak ang ating perspetikbo. Makikita natin ang magagandang epekto at mga biyayang napapaloob sa ating mga dinaraanang suliranin. Isa sa mga temptasyon na kailangang labanan ay ang pag-iisip na negatibo.

Ang Diyos ay laging handang tumulong at ililigtas Niya tayo sa anumang ating dinaranas kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Kahit ang mga tila hindi kanais-nais na pangyayari ay magiging maganda pa rin ang kahihinatnan. Tulad na lamang sa unang pag-basa kung saan ang himalang nangyari sa bilangguan ay naging isang daan upang maging Kristiyano ang tagapag-bilanggo. Pati ang buong pamilya nito ay nabinyagan, nakilala ang Panginoon at nailigtas. Kung patuloy lamang tayong kakapit at magtitiwala sa Panginoon ay malalaman nating kahit sa mga tila hindi kaaya-ayang pangyayari ay may Mabuti ring dulot sa atin. Kung magtagumpay tayo, magiging masaya tayo sa ating natanggap na biyaya ngunit kung hindi man, tayo ay natututo at mayroon pang oras upang gawin ang iba, ang tama, at magsimulang muli sa ating mga buhay at pangarap.

Tayo ang hindi nakakaunawa at nakakatanggap ng buo ng pag-unawang ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito’y kailangan na nating sumuko. Mas lalong dapat tayo magpursigi na hanapin ang Diyos nang buong puso at tiyak ay mapapansin natin siya sa ating buhay. Pansinin kung saan gumagalaw ang Diyos sa ating buhay at kung saan natin Siya nararamdaman. Unti-unti tayo ay mas makararamdam at nakakatuklas ng pansin sa Diyos sa ating pang-araw araw na buhay at malalaman nating ang buhay na kasama ng Panginoon ay ang pinakamasayang buhay na ating mararanasan dahil wala na tayong hahanapin pa kung ang Diyos ay ang ating kasama sa bawat oras. Sa hirap man o sa ginhawa sa ating buhay.

Panalangin: Panginoong Jesus, tulungan mo kami at gabayan sa bawat yapak ng aming buhay. Ipadama mo ang iyong presensiya at pag-ibig sa amin sa kabila ng aming dinaranas sa ngayon. Kami ay nananalig sa iyo at ikaw lamang ang aming pag-asa sa panahon ng pagsubok at dusa. Alam naming magiging maayos ang lahat ano man ang aming harapin sa pamamagitan Mo at kasama Mo, pag-alabin mo po nawa ang aming pag-ibig at pananampalataya. Amen. +

Isang mapagpalang martes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply