Bible Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panibagong Buhay Kasama ni Jesus”

Photo Credit: andyotto

 

Hulyo 7, 2018. Sabado. Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’yay payapa

Unang Pagbasa: Amos 9:11-15

“Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako.

Ibabalik ang mga guho; itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati’y aking pag-aari,”
sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito.

Sinabi rin ni Yahweh, “Darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas; at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak, at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lunsod na nawasak, at doon sila maninirahan.

Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila’y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila,
at hindi na sila maaalis pang muli roon.”

Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita.

Ebanghelyo: Mateo 9:14-17

Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na Tagapagbautismo, at siya’y tinanong, “Kami po ay madalas mag-ayuno, gayundin ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno.

“Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang-balat; at sa gayon, kapwa ito nagtatagal.”

Pagninilay:

Kung mayroong mga pagbabago sa ating buhay, may bagong trabaho, bagong lipat na bahay, bagong baitang ng pag-aaral, tayo ay may mga bago ding kinakailangang gawin. Mga pagsasanay sa sarili at mga paghahandang kailangang gawin upang tayo ay makaayon sa panibagong yugto ng buhay. Ngayong ebanghelyo ganito rin ang ibig sabihin ni Jesus. Nang Siya ay dumating sa lupa, hindi na angkop ang karamihan sa mga lumang batas noon tulad ng pag-aayuno ng madalas. Ngayon sa ating Simbahang Katolika, ay dalawang beses na lamang sa isang taon itong ginagawa ayon sa batas ng ating simbahan. Una, kapag ka Miyerkules ng Abo. Pangalawa at ang huli ay tuwing Biyernes Santo.

Upang maalala natin, ang pag-aayuno ay ang tradisyon na hindi pagkain ng anumang uri ng karne, at pagtitimpi sa pagkan. Ito ay ating obligasyon ngunit tila kakaunti na lamang ang nakakaalala nito. Kung araw ng pagaayuno ay isang buong plato lamang ang kailangang pagkain sa buong araw. Kasama nito ang mga maliliit na pagkain o meryenda na hindi tutumbas sa isang buong plato ng regular na pagkain. O kaya naman ay maaring hatiin sa dalawang kainan sa buong araw ang isang regular na pagkain na karaniwang nating kinokonsumo sa tanghali man o sa gabi.

Ginagawa ito ng mga katoliko bilang pakikisama sa paghihirap ng ating Panginoong Jesu Cristo. Taliwas kapag ka pasko at kapanganakan ng ating Panginoon kung saan sa magkabila ng ating buhay ay mayroong kainan. Ito ang kanyang ibig sabihin nang sinabi niyang kung siya na tinaguriang “nobyo” sa isang handaan ay kukunin, sa pagdurusa at pagpapakasakit niya sa Krus ay saka tayo mag-aayuno. Ngunit habang Siya ay kasama, maari tayong magdiwang at magsaya. Ganito rin sa ating buhay, kapag kasama natin ang Panginoon sa lahat ng bagay ay hindi natin kailangang maghirap at magdusa. Kahit ang mga suliranin ay magiging magaan kung kasama ang Panginoon at wala na tayong hahanapin pa. Kahit man tayo ay maghirap ito ay kakaunti lamang kumpara sa dinanas ng Panginoon para sa atin. Maging ang ating sakripisyo ay maliit lamang na pakikibahagi sa kanya. Ngunit kung gagawin ng buong puso, ay napakahalaga sa Kanyang mga mata.

Tanungin ang sarili, kung handa ba tayong sumama sa Panginoon at makibahagi sa kanya sa hirap man o sa ginhawa? Marami sa atin ay malakas ang pananalig kung lahat ay umaayon sa ating kagustuhan ngunit kung nahihirapan na ay madali nang sumuko. Ganito ba ang ating pagmamahal sa Panginoon?

Maaring gumawa ng mga maliliit na pagsasakripisyo at pag-aalay sa Panginoon para sa pagpapatawad ng ating kasalanan at ng ating mga kapatid na nagkakasala din. Kahit isang maliit na tulong o pagsisilbi sa kapwa na hindi mapapalitan, maari nating ialay sa kanya. Araw-araw maari tayong gumawa ng mga pag-aayuno, ng pagtatanggi ng sarili upang tayo ay maging kaisa ni Cristo sa ating mumunting paraan. Sa pakikisamang ito sa Panginoon at sa kapwa, dito natin maipaparamdam ang ating lubos na pag-ibig na banayad at mula sa puso.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong manatili sa iyong pagmamahal anumang oras ng aking buhay. Napakarami kong mga inaalala kaya’t madalas kong makalimutan ang iyong pag-ibig sa akin. Bigyan mo ako ng lakas, liwanag ng isipan at kabukasan ng puso upang ako ay makasunod sa iyong kalooban. Hinihiling ko ito sa Matamis na Ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.