Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Daan, Katotohanan at ang Buhay”

Photo: MalachiMan

Mayo 3, 2018. Huwebes. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago

Salmo 19:2-3,4-5 “Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig”

Unang Pagbasa: 1 Cor 15:1-8

Mga kapatid, ngayo’y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya.

Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin: si Cristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa Kasulatan; inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan; at siya’y nagpakita kay Pedro, at saka sa Labindalawa. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buháy pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago, at ng lahat ng mga apostol.

Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

Ebanghelyo: Juan 14:6-14

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami.”

Sumagot si Jesus, “Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin; ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak.

Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin.”

Pagninilay:

Araw-araw ay nagpapakita sa atin ang Diyos sa kanya-kanya nating buhay. Hindi lamang sa mga malalaking bagay ngunit lalung lalo na sa mga maliliit na madalas nga ay hindi na natin napagtutuunan ng pansin. Maaring nasa mga paraang hindi inaasahan – isang masayang pagbati, malasakit, tulong o ngiti na mula sa di kilalang o di inaasahang tao. Pati na rin sa simpleng pagmulat ng ating mga mata sa umaga na tayo ay buhay pa hanggang sa mga sandali na ito ay naroroon ang Diyos nananalaytay sa ating mga sarili at buhay. Iilan ba sa atin ang nakakapansin pa ng ganitong mga mumunti ngunit mahahalagang mga bagay? O di kaya naman ay lahat ay tila “ordinaryong” pangyayari na lamang sa buhay na ating nakakaligtaan na “hiram sa Diyos” ang ating buhay? Ang ating Diyos na iisa sa persona ng Ama, Anak at Espiritu Santo ang naglikha ng lahat ng bagay sa mundo at sa ating mga tao. Noong tayo ay nagkasala ay Diyos din ay naligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan at kamatayan, kaya mayroon tayong paniniwala sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Pagnilayan natin ito mga kapatid. Kung paanong ang ating buhay at lahat sa ating tinatamasang biyaya sa ngayon ay regalo ng Diyos sa atin bilang kanyang mga minamahal na Anak.

Sabi ni Apostol San Pablo sa unang pagbasa, “Panghawakan natin ang Salita ng Diyos kundi ay walang saysay ang ating pananampalataya”. Ano nga ba ang ating pinanghahawakang salita? Salita ba nating mga tao o salita ng Diyos? Paniniwala at seguridad ba sa mga tao, pera at karangyaan o paniniwala at seguridad sa Diyos? Minsan ay kailangan nating mamili kung ano nga ba ang talagang ating gustong paniwalaan. Dahil sa buhay natin dito sa mundo ay laging may problema at kung hindi tayo kakapit sa Diyos at pagninilayan ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay sa araw-araw ay madali tayong matatangay dahil tayo mismo ay piniling makalimot sa kanya.

Panghawakan natin ang ating pananampalataya sa Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Siya ang “Daan, ang Katotohanan at ang Buhay”. Kapag naggawa nating manatili sa Kanya ay Siya mismo ang magdudulot ng lahat ng ating kailangan at wala na tayong hahanapin pa.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong manatili sa iyo. Puspusin mo ako ng Espiritu Santo nang lagi kong maisapuso, maisaisip at maisabuhay ang iyong mga Salita at nawa ay maggawa ko ito sa aking buhay nang may buong pagmamahal para sa iyo at sa pamamagitan mo at kasama mo. Gabayan mo po nawa ako at ang aking buong pamilya at lahat ng aking minamahal sa buhay patungo sa iyo at sa iyong kapayapaan. Hinihiling ko ito sa ngalan ni Jesus. Amen. +

Isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply