Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAYS’ GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Mula sa Langit”

Photo: Catholic Man Night

Abril 12, 2018. Huwebes. Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay

Ebanghelyo: Juan 3:31-36

Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.

Pagninilay:

Gaano kahalaga ang salita? Ang palabas sa telebisyon ay punong puno ng mga patalastas. Samu’t saring mga produkto at serbisyo ang inihahandog sa mga manonood para lamang maipalabas ang mga ito at napakamahal nga ng bayad sa mga ito. Madalas ay milyong piso pa ang ginagasta ng mga malalaking kumpanya upang umupa ng mga sikat na artista, mga tauhan at mga mamahaling gamit pangkuha ng mga bidyo na gagamitin sa patalastas. Bakit nga ba? Dahil sobrang epektibo ng mga patalastas na ito sa mga tao. Nakakaanyaya ng mas maraming mamimili, nakakaaliw at may mga magagandang musika pa. Madalas nga lagi pa itong natatandaan ng mga kabataan at bata, hanggang sa mga matatanda anumang sekta ng buhay. Ang iba’t ibang mga tagline at linya sa patalastas pa nga ay madalas kabisado natin. Ngunit ang Salita ng Diyos, ano kaya ang naaalala natin? Gaano kaya kahalaga sa atin ang Salita ng ating Panginoon?

Tiyak sinabi nga sa ebanghelyo ngayong araw, kung gaano kahalaga ang ugnayan natin sa Panginoon. Ang Diyos ay ang siyang pinagmulan ng ating buhay. Ang buhay natin ay galing sa kanya at para sa kanya. Ngunit dahil sa mga gawa ng mundo, mga taong makamundo at ng mga temptasyon na madali tayong mailayo sa Diyos at makalimot. Sa kabila nito, hindi kailanman sumusuko ang Panginoon sa pagtawag at paghihintay sa atin. Araw-araw ay bagong panimula at tanda ng bagong pag-asa na ppwede tayong mamuhay ulit at piliing gumawa ng mabuti. Hindi naman kailangan gumawa ng malalaki at magagarbong bagay para masabing matuwid tayong mga tao. Ngunit ang simpleng paggawa ng trabaho natin nang Mabuti at buong puso ay maari nang ialay sa Panginoon bilang pagmamahal sa kanya at pagsisilbi sa ating Panginoon sa pamamagitan ng serbisyo sa ating kapwa sa ating sariling paraan. Sa pamamagitan ng ating pag-iisip, salita at pati na rin mga gawa na dapat ay mas malapit sa Panginoon at hindi sa mundo. Kung ang ating kaisipan at mga salita ay puno ng tsismis, paninira sa kapwa, mga materyal na bagay at pag-aalala sa buhay, ay tanda ito ng pagkalimot natin sa Panginoon. Kahit pa anong buti nang gawa, kung ang puso naman ay puno ng poot, ay balewala ang ating mga gawa kahit gaano pa ito kabuti. Pagkat ang Diyos natin ay naghuhusga batay sa kung ano ang hindi nakikita nang tao. At ito nga ay ang laman ng puso.

Gayundin naman, na kung kahit gaano pa natin sinasabi na mahal natin ang Panginoon, pero kung wala naman tayong ginagawang mabuti ay hindi rin natin masasabi na ito ang pagiging matuwid. Bagama’t ang pagiging Mabuti sa lahat ng aspeto ay mas mahirap gawin kaysa nakasanayan ng sarili ay sinasabi ng Diyos na ito ang mas magbibigay ng gantimpala sa mas mahabang panahon. Kahit pa sa pagtapos pa ng buhay dito sa lupa. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos ang ating pinakagantimpala sa lahat.
Kung napapaniwalaan natin ang mga ibang tao, lalo pa ang mga artista sa mga tinatangkilik na palabas, paano pa kaya ang Diyos na siyang May Gawa at may Likha ng lahat? Dapat ay mas makinig tayo sa Kanya, kaysa sa mga tao lamang ngunit kinakailangan nito ang pananampalataya na mula sa ating puso hindi ang panglabas lamang.

Kaya naman sa pagpapatuloy ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, alalahanin natin ang muling pagkabuhay ni Cristo na para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat na nananampalataya sa Kanya. Upang maniwala tayo sa Diyos higit pa sa sinumang tao o anumang bagay sa ating buhay. Pawang mga manglalakbay lamang tayo dito sa mundo, at lahat ng bagay ay lilipas din. Sana maalala natin na ang sentro ng buhay natin ay ang Diyos lamang na nagbibigay sa atin ng buhay at kung patuloy tayong maniniwala sa kanya at tatalima ay siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at walang patid na kasiyahan kasama ng ating Diyos at mga mahal sa buhay. Amen. +

Panalangin: Panginoon, patawarin mo ako sa aking kakulangan na umintindi sa iyo. Tanggalin mo ang lahat ng bumabalakid sa aking puso at isip upang mas makita ka at mas mahalin kita. Ipaunawa mo sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung ano pa ang dapat kong maunawaan nang ang puso ko ay mas maging kaisa nang sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng mapagpala at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman!

Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply