Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Tayo’y mga Anak ng Diyos”

Agosto 14, 2018. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa’min.

Unang Pagbasa: Ezekiel 2:8-3:4

“Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kainin mo ito.” Nang ako’y tumingala, may isang kamay na nag-abot sa akin ng isang kasulatan. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panaghoy, pagdadalamhati, at paghihirap.
Sinabi pa sa akin, “Kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel.”

Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, “Kainin mo ito at magpakabusog ka.” Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa ito’y kasintamis ng pulot-pukyutan.

Sinabi niya sa akin, “Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayanang Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo.

Ebanghelyo: Mateo 18: 1-5, 10, 12-14

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, “Tandaan ninyo: kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap.”

“Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. “Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo: kapag ito’y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw. Gayundin naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Pagninilay:

Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging tulad ng isang bata? Tayo kaya ay naniniwala at tinatanggap sa kaibuturan ng ating mga puso na ang Diyos ay ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Ano ba ang katangian ng mga bata? Bilang mga mabubuting anak, sila ay masunurin sa mga magulang. Mayroong buong tiwala sa kanila. Madaling pasayahin sa maliliit na bagay at madaling magpatawad.

Ito ang mga katangian ng bata na tinutukoy ng Panginoon na dapat nating tuluran. Mababa ang loob at Malaki ang tiwala sa Diyos Amang nasa langit. Madalas sa ating mga tao, sa pagmamataas ng sarili, akala nati’y alam na natin ang lahat. Maraming tayong mga hangarin sa buhay. Mahirap pasayahin at palaging abala ang iba. Maraming dasal ngunit kakarampot na pananampalataya.

Ang mga bata ay mayroong simpleng puso. Nagagalak sa maliliit na bagay na kanyang natatanggap. Kailan tayo huling nagalak sa mga mumunting bagay na mayroon tayo? Libreng hangin. Bubong sa ibabaw na natatanaw tuwing matutulog. Simpleng pagkaing nakabubusog. Upang tayo ay magkaroon ng sapat na lakas araw-araw, kailangan nating dumedepende sa ating Diyos. Kailangang makita natin na sa kanya galing ang lahat ng ating biyaya sa buhay.

Wala alinman sa ating buhay maging ang ating sarili ay naidulot dahil lang sa ating kakayanan mag-isa. Tanging Diyos ang may likha at kapangyarihan at pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. At kung tayo man ay mawalan, siya ang magbabalik.

Kaya naman, kung mayroon tayong ipinagdarasal, dapat ay alam natin kayang ibigay lahat iyon ng Diyos Ama nating Makapangyarihan sa lahat. Buuin natin ang ating nagugulumihanang puso upang mapalitan ang ating takot at pangamba ng Kanyang liwanag at pag-asa. Siya ang ating Amang gusto tayong mapabuti at maging masagana kung magtitiwala tayo nang buo puso sa Kanya. Amen. +

Panalangin: Panginoon, patnubayan mo kami at aking buong pamilya. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.