Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pananatili sa Diyos”

Photo Credit: ByronBayPhotographer

Mayo 2, 2018. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay

Salmo 122: “Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.”

Ebanghelyo: Juan 15:1-8

“Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayundin naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.

Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo.

Napaparangalan ang aking Ama kung kayo’y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad.

Pagninilay:

“Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo.” – Jesus

Napakahalaga ng ating pananampalataya na kalakip ng bawat panalangin natin sa Panginoon. Kung tayo ay may hihilingin sa Kanya, tinatawag tayong hingin ito ng may buong pagtitiwala na kaya ng Diyos gawin ang anuman kanyang naisin at gustuhin. Dinirinig ng Diyos ang ating dasal kung ito ay pinakanakabubuti sa atin. Kung hindi man, ay kailangan nating maghintay ng Kanyang kasagutan sa paraang hindi natin inaasahan. Galing na mismo sa mga Banal na Labi ng ating Panginoong Jesus “Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo.”

Kung tayo ay mananatili sa Panginoon at ang hangarin ng ating pusong busilak ay tungo sa mabubuti, paglilingkod sa kapwa at sa nakabubuti nang lahat, may dahilan ba para hindi ibigay iyon ng Panginoon at higit pa? Lahat ng iyon ay matutupad kung tayo’y mananatili sa Panginoon. Ang tanungin natin sa ating sarili, para saan ba ang iyong hinihiling sa Diyos? May sapat ba akong paniniwala na anuman ang maging sagot ng Panginoon ay para sa aking pinakamainam na kapakanan? Sa gitna ng mga pagsubok, madali ba akong panghinaan ng loob at bumitaw sa Panginoon dahil hindi niya nabigay ang aking kahilingan?

Gaya ng aking nabanggit sa pagninilay ng mga nakaraan, mga kapatid, kung mayroon tayong kahit kaunting pagmamahal na nararamdaman sa Panginoon, tayo ay matiyagang maghihintay sa kanya at sa kanyang sagot. Ang Diyos ang ating pinakabutihing Ama sa Langit at tayong lahat ay kanyang mga anak. Tulad na lamang ng lubos na pagdepende at pagtitiwala ng isang paslit sa kanyang Amang hindi siya pababayaan nito anumang oras, tayo rin ay dapat magsikap na pagtibayin ng ganito ang ating pananampalataya. Hindi ito kusang dumarating, ang ating paniniwala ay marapat na ipinaglalaban at inaalagaan. Matapos nito, anuman ang kulang pa sa atin ay Diyos mismo ang magpupuno nito. Kung ang mga magulang dito sa lupa ay nais laging magbigay ng mabuting regalo para sa kanilang anak, paano pa kaya ang ating Diyos Ama sa langit? Higit pa riyan ang kanyang ibibigay sa atin. Sinabi nga ni Jesus sa Mateo 7:11 “Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya!” Kailangan lamang natin maniwala at manatili sa Kanya.

Isa pang katungan ay kung paano nga ba tayo mananatili sa Kanya? Aminin natin ang pananatili sa kanya ay hindi madali. Madalas ay dito tayo nakukuha ng ating mga kalaban, kung tayo ay naiinip at hindi makapanatili sa Panginoon. Marami sa iba nating kapatid hanggang ngayon ay nadadala ng impluwensiya ng mga pananampalataya at paniniwalang hindi naman Kristiyano. Isang malaking kasalanan ito sa Panginoon na maging hati ang ating puso sa mga manghuhula, astrology, feng shui, batong pampaswerte at kung anu-ano pa. Tinatawag tayo ng PAnginoon na ilagay ang lahat ng ating pananampalataya sa Kanya. Walang swerte. Walang malas sa ating buhay pananamapalataya bilang mga Katoliko. Bilang Anak ng Diyos, kahit ang mga hindi magagandang pangyayari ay nagdudulot ng mga magagandang bunga kung kasama ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang lahat ay malalagpasan ng matagumpay at payapa.

Kaya’t panahon na upang ibigay natin nang lubos ang ating pananampalataya at buong pagtitiwala sa Panginoon. Hindi sa kanino mang tao, bagay at pangyayari ngunit sa Diyos lang kumapit. Dahil kung wala Siya, ay wala rin tayong magagawa. Lahat ng mayroon tayo, ating buhay, ating puso, ating pamilya, trabaho at mga biyaya sa buhay ay galing sa Diyos. Kung ito ay ating mapagtanto ay malalaman natin kung paano natin siyang hindi pinasasalamatan sa bawat mahahalaga at magagandang bagay na naidulot Niya sa ating buhay. Isang malaking kasinungalingang ang isipin na ang lahat ng mayroon tayo ay dahil sa ating sariling kakayanan at sariling abilidad. Maging ang ating talento, kakayanan at abilidad ay galing sa Diyos na lumikha at nagdulot sa atin ng lahat. Magiging magaling, matagumpaya lamang tayo sa bawat gawain gawain natin kung ito ay Kanyang pahihintulutan.

Dahil dito’y mapapalad ang sinumang naniniwala na kung sino man ang unahin ang Diyos, ay hindi kukulangin saan man. Tiyak siya ang magpupuno nang lahat ng ating kulang. Siksik liglig at umaapaw ang lahat ng bunga at biyaya kasama ng Diyos. Isang walang hanggang pagmamahalan at pagbibigayan sa isang pusong nanatili sa Diyos ang pupuno sa ating buhay sa kabila ng hirap man o sa ginhawa, sa kapahamakan at kasagaan hanggang maging ganap ang lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Panalangin: Ama Namin, kaawaan mo kami at pahintulutang manatili sa iyong karagatan ng pagmamahal. Marami kaming pagkukulang sa Iyo at puno kami ng kahinaan. Ngunit kami ay naniniwala at umaasa sa iyong walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig sa aming iyong mga anak na nangangailangan sa Iyo. Dinggin Mo ang aming mga panalangin sa Matamis na Ngalan ni Jesus at sa tulong na rin ng panalangin ng aming Mahal na Ina na si Maria, Ina ng Awa, at sa lahat ng mga santo at mga banal. Amen. +

Isang mapagpalang Miyerkules sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply