Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

TOTOO NGA BA ANG “PRE-TRIBULATION RAPTURE?”

 

 

 

 

By: Admin Chris

Maraming mga protestante ang naniniwala sa “pre-tribulation rapture.” Ito ay ang pananaw kung saan kukunin ng Diyos ang mga nanampalataya sa Kanya bago ang second coming kung saan may mga matitira sa mundo. Ang kadalasang binabanggit nila sa Bibliya ay ang 1 Tesalonica 4:15-17.

1 Tesalonica 4:15-17

15 Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. 16 Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababâ mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Cristo ay bubuhayin muna. 17 Pagkatapos, tayo namang mga buháy pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.

Sa kanilang pananaw, iba ang pre-tribulation rapture sa ikalawang pagbalik ni Kristo dahil sa rapture, aakyat raw ulit si Hesus sa langit matapos makasama ang mga mananampalataya. Ayon sa isang protestanteng ministeryo na Got Questions,

“The rapture is to be distinguished from the second coming. At the rapture, the Lord comes “in the clouds” to meet us “in the air” (1 Thessalonians 4:17). At the second coming, the Lord descends all the way to the earth to stand on the Mount of Olives, resulting in a great earthquake followed by a defeat of God’s enemies (Zechariah 14:3–4) [1].”

Totoo nga ba ang “pre-tribulation rapture?” Ang sagot ko rito ay, “Hindi.” Kung babasahin ang 1 Thessalonians 4:15-17, wala namang sinabi na babalik si Hesus sa langit pagkatapos makipagkita sa mga mananampalataya. Ito ay isang haka haka ng mga Protestante na hindi naman binanggit sa Bibliya. Bukod pa dito, maaaring ang punto ni St. Paul ay sasalubungin ng mga Kristyano sa langit si Hesus para samahan Siya sa Kanyang pagbaba para sa second coming. Ito ang sabi ni Karlo Broussard, isang apologist sa Catholic Answers.

“A possible interpretation is that Paul is describing how Christians will meet the Lord in the air to escort him in a way that is analogous to the ancient custom of citizens ushering in important visitors. It was common for citizens to meet an illustrious person (such as a dignitary or victorious military leader) and his entourage outside the walls of their city and accompany them back in. This was a way for people to honor the visitor and take part in the celebration of the visitor’s coming [2].”

Marami tayong halimbawa sa Bibliya kung saan sinalubong ang isang tao at hindi ito nangahulugan na bumalik siya sa kanyang pinanggalingan, hindi tulad ng pananaw ng ilang protestante patungkol sa rapture. Isang halimbawa ay nang salubungin ng mga tao si Hesus sa pagpunta sa Jerusalem, pero nagpatuloy si Kristo sa pagpasok dito at hindi Siya bumalik sa Nazareth (Mateo 21:1-17). Isa pang halimbawa na nais ko rin banggitin ay nang salubungin ng mga Kristyano si San Pablo sa kanyang paglalakbay patungong Roma.

Mga Gawa 28:14-15

14 May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon nang isang linggo. Mula roo’y ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma.

15 Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya’t pumunta sila sa Liwasang Apio at sa Tatlong Bahay-panuluyan upang kami’y salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos, at lumakas ang kanyang loob.

Bukod pa dito, may makikita tayong ebidensya na ang binanggit sa 1 Tesalonica 4:15-17 ay patungkol sa ikalawang pagpaparito ng ating Panginoon. Sa 1 Tesalonica 4:16, binanggit ni San Pablo ang araw kung saan “maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos.” Tandaan natin na kapag narinig natin ang trumpeta ng Diyos, ito ay patungkol sa araw kung saan magaganap ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ito ang mababasa natin sa 1 Corinto 15:51-53.

1 Corinto 15:51-53

51 Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo’y mamamatay ngunit lahat tayo’y babaguhin, 52 sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. 53 Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay.

Hindi hiwalay ang “rapture” sa “second coming” ni HesuKristo. Nang banggitin ni San Pablo ang trumpeta, ang kanyang nasa isipan ay ang resurrection of the dead sa “end times.” Ito rin ay mababasa natin sa 1 Corinto 15:23-24.

1 Corinto 15:23-24
23 Ngunit ang bawat isa’y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Cristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Cristo sa panahon ng pagparito niya. 24 At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Cristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan.

Dahil dito, alam natin na hindi totoo ang aral ng ilang Protestante patungkol sa “pre-tribulation rapture.” Sana ay nakatulong ito, at babanggitin ko muli si Karlo Broussard sa pagtatapos ng aking pagpapaliwanag.

“Contrary to what some Protestants believe, 1 Thessalonians 4;15-17 does not refer to a pre-tribulation rapture. Rather, it refers to Christ’s Second and glorious coming at the end of time when the dead will be raised and reign with Christ forever in the new heaven and new earth [2].”

References:
[1] https://www.gotquestions.org/rapture-of-the-church.html

[2] https://www.catholic.com/…/answering-the-rapture-challenge

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.